پایان نامه حقوق

علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار-دانلود پايان نامه

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ارتباط حکمرانی خوب و کارآمدی و اثربخشی

حکمرانی مطلوب به این مفهوم است که فرآیند­ها و نهاد­ها به نتایجی منجر می شوند که نیازهای جامعه را تامین می کنند. همین طور مفهوم اثر بخشی در بستر حکمرانی مطلوب شامل استفاده پایدار از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست می­گردد.»[1]در این شاخص کیفیت خدمات عمومی، خدمات شهروندی و میزان استقلال آنها از فشارهای سیاسی مد نظر است. همچنین کیفیت تدوین و اجرای خط مشی های عمومی و دولتی و میزان تعهدی که دولت نسبتا به این سیاست ها دارد،مورد ارزیابی قرار می گیرند.

در این مجال از پایان نامه فرصت مناسبی برای تبیین اصول و شاخصه های حکمرانی مطلوب وجود نداشت و این مفهوم تنها به این علت مورد بررسی قرار گرفت که کارآمدی و اثر بخشی به عنوان یکی از شاخصه های اصلی این مفهوم در سازمان ملل متحد و در نزد حقوق دانان مد نظر قرار گرفته است. از این رو باید گفت در حقوق کار که شاخصه های انسانی و در بخش هایی از آن به سازمان نیز توجه می شود باید اعمال و رفتارهای و تبیین های موجود چه از لحاظ فردی و چه از حیث جمعی و سازمانی با شاخصه های حکمرانی مطلوب تطبیق داشته باشند که یکی از مهمترین این شاخصه ها کارآمدی و اثربخشی می باشند.

این دو مفهوم البته از آن جهت که موضوع بین رشته ای است و با حقوق جزا و حقوق کار به عنوان دو شاخه از حقوق عمومی در ارتباط اند در تعامل می باشد. به نظر می رسد به دلیل آنکه حکمرانی مطلوب یک مفهوم عمومی است که در بسیاری از شاخه های علم حقوق از جمله حقوق کار و حقوق جزا کیفیت اعمال و رفتارها و اصول حاکم بر این علوم را بر اساس اصول تبیین و تعریف شده سنجیده و مورد ارزیابی قرار می دهند می توان بدان استناد جست. در نظام حقوقی ایران بحث در حقوق کار بر سر آن است که بسیاری از اعمال و رفتارهای جرم انگاری شده و داخل شده در حقوق کیفری کار کارآمدی و اثر بخشی خود را در عمل به اثبات رسانیده و از معیارهای حکمرانی مطلوب فاصله گرفته اند. در عمل این مواد از قانون نشانگر اعمال اقتدار دولت اند و باید چنین باشند اما به قانون مرده و سند بی روح و جانی تبدیل شده که نقض و بی احترامی به قانون نشانگر چنین مدعایی است. (زنگنه،304،1394)

[1] What is Good Governance,United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific,.www.unescap,org/huset/gg/governance.htma

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

  • چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل،  نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟
  • علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟
  • از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟
92