پایان نامه حقوق

شناسایی نقش و کارکرد تضمینات بانکی در وصول مطالبات-پايان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوقی کارآمدی وثایق تضمینات در وصول مطالبات بانک 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سپرده های سرمایه گذاری

سپرده سرمایه گذاری وجوهی است که به قصد انتفاع به بانک ها سپرده می شود تا بانک به وکالت از سپرده گذاران آنرا در عملیات مجاز بانکی به مصرف برساند. مطابق ماده 6 آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، قبول سپرده های سرمایه گذاری به دو صورت انجام می شود:

الف) سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت: به سپرده هایی گفته می شود که برای مدتی بیش از یک سال نزد بانک ها و به موجب قرارداد گذاشته می شود و در حال حاضر به صورت سپرده های کی ساله، دو ساله، سه ساله تا پنج ساله وجود دارند.

 

ب) سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت: به سپرده هایی گفته می شود که برای مدتی کمتر از یک سال نزد بانک ها و به موجب قرارداد گذاشته می شود.

برای این نوع سپرده ها بصورت علی الحساب از محل مشارکتهای بانک با مشتریان سود ماهانه پرداخت می شود و سود قطعی پس از تصویب ترازنامه سالانه بانک قابل پرداخت است و اما چنانچه سود قطعی بانک کمتر از سود علی الحساب باشد در این صورت سود پرداخت شده بیش از سود قطعی مسترد نمی شود چراکه بانک ها به هنگام انعقاد قرارداد، نرخ سود تعیین شده را بصورت حداقل در نظر می گیرند و تقبل می نمایند چنانچه کمتر از مقدار معین سود نمایند تفاوت مبلغ مورد تعهد را از مال بانک پرداخت کند.

برخلاف سپرده های قرض الحسنه که مالکیت این نوع سپرده ها به بانک منتقل می گردد مالکیت وجوه سپرده های سرمایه گذاری به سپرده گذاران تعلق دارد و بانک صرفا حق تصرف در این وجوه پیدا می کند و وجوه مورد نظر به موجب تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد استفاده قرار میگیرد و بانک در مقابل بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری، حق الوکاله دریافت می کند.

از آنجا که قبول سپرده های سرمایه گذاری طبق قرارداد و بر اساس قواعد عقد وکالت برای بکارگیری وجوه سپرده ها صورت می گیرد لذا به موجب ماده 679 ق.م موکل (سپرده گذار) می تواند هر وقت بخواهد وکیل (بانک) را عزل و وجوه خود را مسترد نماید در این صورت اگر مدت قرارداد سپرده سپری شده باشد تمامی سود علی الحساب سپرده گار پرداخت می گردد و اگر قبل از اتمام مدت قرارداد وجوه خود را مسترد نماید در این صورت فقط سود سپرده کوتاه مدت یا مدتی که وجه در نزد بانک بوده است به سپرده گذار پرداخت می شود.

وجوه حاصل از سپرده های سرمایه گذاری اعم از کوتاه مدت و بلند مدت این قابلیت را دارند تا در نزد بانک ها به عنوان تضمین تسهیلات قرارگیرند و بانک ها نیز اصل این نوع سپرده ها را به عنوان تضمین قبول می کنند و تا اتمام مدت تسهیلات پرداختی و تسویه کامل بدهی مشتری از استرداد این نوع سپرده ها به سپرده گذار خودداری می کنند، این درحالی است که خود سپرده گذار هنگام معرفی سپرده خود به عنوان وثیقه و تضمین، چنین حقی را به بانک می دهد ولی همچنان سود سپرده به حساب سپرده گذار پرداخت می شود و مشارالیه از سود مربوطه کماکان بهره مند می گردد بدیهی است قبول تضمین به سود مورد توافق بانک و سپرده گذار خللی وارد نمی آورد مگر اینکه گیرنده تسهیلات به تعهدات قراردادی در رابطه با پرداخت  اقساط عمل نکند که در این صورت اقساط معوق از سپرده وثیقه گذاشته شدخ برداشت می شود و به تبع آن سود سپرده نیز تحت تاثیر مانده حساب متفاوت می شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

مهمترین اهداف اجرای این تحقیق بدین شرح است:

شناخت نقاط ضعف و قوت قوانین جاری در خصوص وثایق تسهیلات بانکی به منظور استفاده در قانونگذاری های آتی

دستیابی به روشهای بهتر برای اخذ وثایق و یا به موقع اجرا گذاردن تضمینات به منظور استفاده در جهت کاهش میزان مطالبات معوق بانکی

شناخت موانع قانونی موجود بر سر راه وصول مطالبات و بموقع اجرا گذاردن وثایق بانکی

شناسایی میزان نقش و کارکرد تضمینات بانکی در وصول مطالبات

92