دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تعریف فقهاء از عدم النفع

تا جایی که نگارنده مطلع است و در حد دسترسی به منابع و اسناد موجود تعریفی فقهی از عدم النفع به دست نیامد.بیشتر فقهاء در مورد قابلیت یا عدم قابلیت جبران خسارات ناشی از عدم النفع نظر داده اند اما کمتر فقهی این اصطلاح را تعریف کرده است.در مجموع می توان گفت که فقهای مقدم و موخر هیچ یک تعریفی از عدم النفع ارائه نداده اند ولی در بیان مفهوم ضرر،عدم النفع را جزیی از ضرر بیان کرده اند یا به طور مصداقی به عدم النفع نپرداخته اند .ما در اینجا از تکرار مطالب پرهیز می کنیم چرا که در جای خود در بحث ضرر به این مطلب خواهیم پرداخت و در مبحث مزبور نظرات فقهاء ار در خصوص عدم النفع مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

2-3-3-تعریف حقوقدانان خارجی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

یکی از حقوق دانان خارجی بنام پرفسور «فیلیپ کان»[1] در تعریف عدم النفع می گوید:

«عدم النفع یعنی منافعی که عادتا مالک یا دارنده امتیاز می توانسته است در صورتی که قرارداد امتیاز لغو نمی شد،با رعایت وظایف و تکالیفی که به عهده داشته است تحصیل نماید»[2]

در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز هیچ گونه تعریفی از عدم نفع وجود ندارد. كنوانسیون پس از ذكر عدم النفع Loss of Profit به عنوان یكی از مصادیق ضرر، در مواد ۷۵ و ۷۶ خود نحوه ارزیابی خسارت را كه شامل مورد عدم النفع نیز می باشد به نحو عملی و مستند ارائه نموده است كه از جمله می توان به كاهش قیمت در فروش مجدد كالا اشاره نمود كه اگر فروشنده بواسطه نقض خریدار ملزم به فسخ قرار داد و فروش مجدد آن شود.

[1] Philip kann

[2] سامت،محمد علی،فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام،مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،زمستان 1377،شماره 42،ص 54

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1- اصولاً عدم النفع بر چه مبنایی استوار است.

2- چه معیار یا معیارهایی برای شناخت عدم النفع وجود دارد.

3- مصادیق و موجبات عدم النفع شامل چه مواردی می گردد.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق