پایان نامه حقوق

شناسایی علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار- پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چیستی کارآمد بودن اعمال قوانین بین الملل در حقوق کار و مولفه های آن

کارآمد بودن قوانین بین الملل در عرصه حقوق کار بدین معناست که وقتی از ابزارهای بین الملل در عرصه حقوق کار استفاده می کنیم، باید مولفه هایی را پیش از آن برای اعمال مناسب و با کیفیت قوانین کار در نظر داشته باشیم در غیر این صورت به نظر می رسد حقوق کار به ابزاری بی فایده و ناکارآمد تبدیل خواهد شد. کارآمدی اعمال حقوق بین الملل در حقوق کار را می توان به این معنی دانست که استفاده از ابزارهای حقوق بین الملل در حقوق کار برآیند مناسبی داشته باشد. این البته با رویکرد پیامد گرایی یا نتیجه‌گرایی همخوانی داشته و توجه خود را بر این رویکرد از فلسفه حقوق قرار داده است.

اما برای شفافیت بهتر مباحث باید مولفه ها یا شاخصه هایی را برای اعمال مطلوب قواعد حقوق بین الملل در حقوق کار بر شمرد. به نظر می رسد اولین مولفه و مهمترین مولفه استفاده حداقلی از ابزارهای حقوق بین الملل در حقوق کار باشد. به دلیل آنکه حقوق  و ضمانت اجرای مرتبط با آن مهمترین و شدیدترین ابزاری است که می توان آن را علیه حقوق مردم به کار گرفت، باید به استفاد حداقلی از آن اکتفاء شود.

مولفه دیگر آن است که با رویکرد هزینه فایده به موضوع نگاه کنیم. در این تحلیل باید گفت که استفاده از ابزارهای بین الملل در حقوق کار چه آثار و نتایجی به بار خواهد آورد و آیا این آثار و نتایج مطلوب خواهند بود یا خیر؟ به نظر می رسد این مولفه با مولفه پیشین نیز در ارتباط باشد. در این رویکرد نمی توان از نقش آمار و ارقام غافل ماند. پس می توان در یک تحلیل میدانی یا پیمایشی این حقیقت را دریافت که چه مولفه هایی از اعمال قوانین بین الملل در حقوق کار اثربخشی و مطلوبیت خود را داشته است.

بحث دیگر آن است که باید بین زمینه های اجتماعی اعمال قانون بین الملل در حقوق کار و زمینه اجرایی آن تناسب و هماهنگی وجود داشته باشد تا بتوان گفت اعمال قانون کار در حقوق بین الملل از مطلوبیت و کارآمدی برخوردار بوده است. در این راستا باید گفت که زمینه هایی از ممنوعیت بین الملل در حقوق کار در حقوق ایران در نظر گرفته شده که با وجود آنکه باید زمینه عمومی اعمال آن به عنوان حق هایی بنیادین و بشری برای همه وجود داشته باید اما در حد حقوق کار تنزل داده شده و امکان اعمال آن در این عرصه هم وجود ندارد. برای مثال می توان به امکانات رفاهی و درمانی در حد آرمانی اشاره کرد که در قانون در نظر گرفته شده ولی امکان اجرای عملی آن در جامعه امروز ایران نیست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

  • چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل،  نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟
  • علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟
  • از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟
92