سوء استفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در امانت در حقوق ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سوء استفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در امانت در حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

3-2-3-6- مبحث ششم: فقدان خصوصیت خاص در قربانی جرم 32

3-2-4-گفتار چهارم:نتیجه حاصله و بحث مطلق و مقید بودن 34

3-2-4-1-مبحث اول: اضرار واقعی یا بالفعل 36

3-2-4-2- مبحث دوم: نوع خسارت 38

3-2-4-3- مبحث سوم: مستقیم بودن خسارت 39

3-2-5-گفتار پنجم: رابطه علیت 39

3-3- بخش سوم: رکن روانی 40

3-3-1-گفتار اول: اهمیت موضوع 40

3-3-2-گفتار دوم: علم و آگاهی مرتکب 40

3-3-2-1- مبحث اول: سوء نیت عام 42

3-3-2-2- مبحث دوم: سوءنیت خاص 43

فصل چهارم ماهیت، ادله اثبات، مجازات جرم سوءاستفاده و چگونگی جبران خسارت 44

4-1- بخش اول:ماهیت و ادله اثبات جرم سوءاستفاده 44

4-2-3-گفتار سوم: مجازات تبعی 49

4-2-4-گفتار چهارم: تخفیف مجازات 50

4-2-5-گفتار پنجم: تعلیق مجازات و آزادی مشروط 51

4-2-5-1- مبحث اول: تعلیق مجازات 51

4-2-5-2- مبحث دوم: آزادی مشروط 53

4-2-6-گفتار ششم: معاونت در جرم 53

4-2-7-گفتار هفتم: تعدد جرم 54

فصل پنجم ارتباط جرم سوءاستفاده 56

5-1- بخش اول: عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت درامانت 56

5-1-1-گفتار اول: تصاحب و به مصرف رساندن 57

5-1-2-گفتار دوم: سوء نیت 58

5-1-3-گفتار سوم: تغییر مالکیت شیی مورد امانت به ضرر مالک 58

5-1-4-گفتار چهارم: منقول بودن مال مورد امانت 58

5-1-5-گفتار پنجم: اشیاء مورد امانت به طور موقت سپرده شده باشد 59

5-1-6-گفتار ششم: اشیاء مورد امانت بایست ضمن عنوانی از عناوین قانونی تحویل شده باشد 59

5-2- بخش دوم: خیانت در امانت در قوانین متفرقه 63

5-2-1-گفتار اول: خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک 63

5-2-2-گفتار دوم: خیانت در امانت در قانون تجارت 63

5-2-3-گفتار سوم: خیانت در امانت در قانون شرکت های تعاونی 64

5-2-4-گفتار چهارم: خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت 64

5-3- بخش سوم: جرم سوءاستفاده بعنوان صورت خاص و یا در حکم خیانت در امانت 65

نتیجه گیری 69

منابع و مآخذ 71

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سؤالات تحقیق

مطالب این رساله پاسخ به این سوال اصلی است:

1-مراد از سوءاستفاده، از سفیدامضاء در ماده 673ق.م.ا. چیست؟

2-جرم سوءاستفاده از سفید امضاء مشمول مرور زمان می گردد؟

3-چه ارتباطی بین جرم سوءاستفاده از سفید امضاء و خیانت در امانت وجود دارد؟

1-6-اهداف تحقیق

1- اولین هدف آن است که از لحاظ علمی، موضوع را بیان، ابهامات راجع به آن را رفع،و نظرات مختلف علمی پیرامون موضوع تحقیق ارائه گردد.

2-دومین هدف آن است که، جامعه قضایی و وکلای دادگستری، بتوانند از این تحقیق، نهایت استفاده را بکنند،چرا که این تحقیق، از تمام ابزارهای حقوق کیفری در جهت تکمیل مباحث، و ارائه راهکارهای جدید،استفاده نموده است.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه سوء استفاده از سفيد امضاء و تطبيق آن با خيانت در امانت در حقوق ايران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه سوء استفاده از سفيد امضاء و تطبيق آن با خيانت در امانت در حقوق ايران

Author: 92