سنجش مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کالاها -پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

بند دوم : قاعده من له الغنم و علیه الغرم

قاعده من له الغنم و علیه الغرم نیز ،از جمله قواعدی است که می توان در تشخیص مسوول ،در موراد زیان های ناشی از کالا ،از آن سود جست .

 

غنم یک اصطلاح عربی به معنای غنیمت گرفتن است و چیزی را بدون زحمت به دست آوردن می باشد و اصطلاع غرم نیز در لغت عرب به معنای تاوان و زیان کرد در کسب آمده است.

قاعده «من له الغنم و علیه الغرم »که از آن با عبارات الغرم بالغنم » و تلازم میان نماء[1] و درک نیز تعبیر شده است.

در حدیثی از پیامبر درخصوص رهن بیان شده است : «الرهن من صاحبه الذی رهنه له غنمه و علیه غرمه» کسیکه از مالی بهره می برد خسارت هم به عهده اوست.

بر مبنای همین قاعده است که برخی از فقهای امامیه معتقدند که در مورد مال مغصوب غاصب ضامن منافع نیست و در قبال ضمان نسبت به عین ،منافع زمان تصرف به او تعلق می گیرد.

به نظر این فقها بر طبق قاعده مذکور هرکس که زیان به عهده اوست منافع مال نیز از آن او می باشد ، بنابراین ،بین ضمان عین و مالکیت منافع ملازمه وجود دارد.

اما مشهور فقها معتقدند که قاعده من له الغنم و علیه الغرم صرفاً اختصاص به بیع دارد و منظور از آن قاعده این است که هرگاه شخص مالی را از دیگری خریداری کند ،چنانچه پس از قبض مال تلف شود ،خریدار دیگر نمی تواند برای جبران زیان وارده خود ،از بابت تلف شیءخریده شده ، به فروشنده مراجعه کند ،بلکه همینطوری که شی مزبور سالم می ماند منافع حاصل از آن متعلق به او بود، درصورت تلف آن نیز، زیان وارده متعلق به وی خواهد بود .

حال سوالی که مطرح است این است که آیا می توان بر مبنای این قاعده ،تولیدکننده و فروشنده کالا را در خصوص زیان های ناشی از کالا مسئول قلمداد نمود .؟ به عبارتی ، آیا می توان گفت چون فروشنده و تولید کننده از تولید و فروش کالای خود منتفع می گردند، باید در خصوص زیان های ناشی از کالا نیز مسئول واقع گردند.؟

این شبهه از آنجا ناشی می شود که بر خی قاعده مذکور را همردیف با نظریه خطر دربرابر انتفاع دانسته اند . منظور از نظریه خطر در برابر انتفاع این است که هرکس سود کاری را می برد عادلانه است که زیان های ناشی از آن را نیز تحمل کند.

بنابراین بر مبنای این قاعده . در رابطه با زیان های ناشی از کالا لزومی ندارد که خواهان تقصیر خوانده را اثبات نماید . بلکه کافی است از کالای ایجاد کننده خطر ، زیانی به بار آید . در این صورت ،شخص منتفع شده از آن کالا(تولیدکننده و فروشنده) ملزم به پرداخت خسارت خواهد گردید.

[1] -انصاری ،شیخ مرتضی ،المکاسب ،تک جلدی ،اطلاعات تبریز ص247

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق

1- نحوه ی توزیع مسئولیت بین تولید کننده گان و عرضه کنندگان کالا چگونه است و در نهایت چه کسی مسئول است؟

سوالات فرعی :

2- مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کالاها چیست؟

3- مناسب ترین مبنای حقوقی برای مسئولیت تولیدکننده چیست؟

Author: 92