پایان نامه حقوق

روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي تبيين جايگاه آن در حقوق -پايان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تخلفات انتظامي‌در امور دارويي:

مقررات و ضوابط ويژة داروخانه ها در آيين نامه اي به نام «آيين نامه داروخانه ها» پيش بيني شده و به تصويب هيأت وزيران رسيده است. در اين آيين نامه پس از آن كه مقررات و ضوابط داروخانه ها بيان شده، مجازات انتظامي‌تخلف از اين مقررات نيز پيش بيني شده است. مادة 27 آيين‌نامه داروخانه ها مقرر مي‌دارد: «در اجراي بندهاي 12 و 13 مادة يك قانون وظايف و تشكيلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با متخلفين از مفاد الزامات اين آيين نامه در رابطه با لغو موقت يا دائم پروانه تأسيس داروخانه به نحو زير رفتار خواهد شد.

تبصرة 1- تذكر شفاهي با قيد موضوع در صورت مجلس بازرسي محل توسط سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان مربوطه يا شبكة بهداشت و درمان منطقه.

تبصرة 2- اخطار كتبي توسط سازمان منطقه اي بهداشت و درمان استان.

تبصره 3- لغو موقت پروانه تأسيس و تعطيل داروخانه به مدت از يك ماه تا سه ماه به پيشنهاد سازمان و تصويب كميسيون قانوني.

تبصرة‌4- لغو موقت پروانه تأسيس و تعطيل داروخانه به مدت سه ماه تا يك سال به پيشنهاد سازمان و تصويب كميسيون قانوني.

تبصرة 5- لغو دائم پروانه تأسيس به پيشنهاد سازمان و تصويب كميسيون قانوني و عنداللزوم علام آن به مراجع قضايي.

مبحث سوم:

جايگاه جرايم بهداشتي،‌‌ درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم

همان طور كه پيشتر اشاره كرديم جرايم بهداشتي،‌‌ درماني و دارويي بسيار متعدد و پراكنده است و لذا ترسيم تصوير كاملي از اين جرايم و تعريف آنها بسيار دشوار مي‌باشد و بر اين اساس براي آگاهي بيشتر از ماهيت اين جرايم و ويژگي هاي آن بايد جايگاه آنها را در ميان ساير جرايم مورد بررسي قرار داد،‌ ما در اين مبحث طي دو گفتار به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

به طور خلاصه مهمترين اهداف اين پژوهش به شرح زير است:

– روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي تبيين جايگاه آن در حقوق جزاي‌ايران

– بررسي مصاديق مختلف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

– بررسي مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي براي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مطالعه برخي از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفيف، تبديل و تشديد آن و نيز مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم.

– بررسي قوانين و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح براي رسيدگي، تعيين حدود صلاحيت هر يك از مراجع قضايي و غيرقضايي و نيز تبيين معاني قانوني صلاحيت هر يك از مراجع فوق و در نهايت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحيت.

 

92