راه حل های رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان -پايان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حمایت کیفری

منظور از حمایت کیفری، حمایت ها و پشتیبانی هایی است که از جانب قانونگذار در قبال اعمال مجرمانه‌ای که نسبت به افراد در جامعه اعمال می شود، به کار می رود. دو مفهوم کیفر و مجازات دارای سابقه ای طولانی است. حمایت کیفری در حقوق و در مورد بزه دیدگان می تواند از طریق سازوکار جرم انگاری اعمال شود. واژه جرم انگاری یعنی انگارش جرم و یا جرم پنداری که از دو کلمه جرم به معنی ،گناه،خطا،بزه و انگار به معنی پندار و تصور و فکر و خیال مرکب شده است.[1]در اصطلاح لاتین جرم انگاری معادل Criminazation   در مقابل مفهوم مخالف خود یعنی جرم زدایی  Decriminization  آمده است که مفهوم عمیق جرم انگاری را در فرآیند جرم زدایی تشریع می‌کند.از لحاظ اصطلاحی جرم انگاری در طی فرآیند سازی حقوقی آن تعریف می شود که بر اساس آن قانونگذار از طریق تصویب قوانین،اعمالی را به جهت حفظ ارزشهای اجتماعی و نظم عمومی و علل و عوامل دیگر جرم تلقی می نماید.[2]در این فرآیند قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای  اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود،فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند.[3] بر این اساس مطالعه جرم انگاری امری تک بعدی نیست و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفه حقوق،فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی می باشد.به عبارت دیگر جرم انگاری مبتنی بر مبانی نظری مورد قبول حکومت یا قدرت سیاسی است.[4]بنابراین می توان گفت مفهوم جرم انگاری بر امر قانون گذاری جزایی و تدوین کیفری جرم که مقنن متصدی آن است مشتمل است که با توجه به معانی موسع و مضیق کلمه جرم انگاری این مفهوم توسعه می یابد؛جرم تلقی کردن فعل در معنای موسع[5] و فرآیندی که به منظور جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل رفتارهای جدید که به موجب قوانین کیفری مشمول قانون جزا می گردد در معنای مضیق.[6]

جرم انگاری یا حمایت از بزه دیده ممکن است به صورت ساده یا افتراقی باشد. در واقع در حمایت کیفری ساده، قوانین کیفری در کنار نقش پیشگیرانه ای که در چارچوب بازدارندگی جمعی و فردی دارند، نقش حمایتی از رهگذر پیشگیری از بزه دیدگی را نیز به دوش می کشند. بدین ترتیب قانونگذار باید در گزینش ضمانت اجرای مناسب برای رفتار جرم انگاری شده موفق عمل نماید. اما در خصوص حمایت کیفری تشدیدی می توان گفت یکی از مواردی که بزهکاران بالقوه در مرحله ترسیم و به فعلیت درآوردن آن مد نظر قرار می دهند، هزینه کیفری ناشی از ارتکاب جرم است و در همین راستا آسیب پذیری برخی از اشخاص همچون زنان و کودکان به دلیل ضعف های مختلف آنان را به آماج های مطلوبی برای بزهکاران تبدیل می کند، زیرا هزینه کیفری ارتکاب جرم علیه این افراد در پایین ترین حد ممکن است. از این رو آسیب پذیری اشخاص مذکور آنها را شایسته توجه و حمایت ویژه می کند. یکی از موارد مهم گشودن فصلی به نام بزه دیدگان در حوزه بزه دیده شناسی برای حمایت از بزه دیده است.

[1] عمید،حسن، فرهنگ عمید،چاپ بیستم،نشر امیر کبیر،1380

[2] دلماس،میری مارتی،نظامهای بزرگ سیاست جنایی،ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی،نشر میزان،چاپ اول،1381،جلد 1،ص 123

[3] آقابابایی،حسین،مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران،مصر و انگلستان در قبال براندازی،رساله دکتری،مدرسه عالی شهید مطهری،1384،ص 17

[4] آقابابایی،حسین،گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرایم علیه امنیت ملت و دولت،نشریه فقه و حقوق،سال دوم،تابستان 1384،ص 11 و 12

[5] نجفی ابرند آبادی،علی حسین و هاشم بیگی،حمید،دانشنامه جرم شناسی،چاپ اول،نشر دانشگاه شهید بهشتی،1377،ص 76

[6] کریمی،حسین،فرهنگ دادرسی،چاپ اول،نشر فرهنگ اسلامی،1378،ص 123

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف پژوهش را می توان به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی تقسیم بندی کرد. در ابتدا به شرح و ذکر اهداف اصلی پژوهش و پس از آن به توصیف اهداف فرعی به طور مختصر اشاره خواهد شد. چارچوب بنیادین پژوهش بر مبنای این اهداف تشکیل شده اند.

2-3-1-اهداف اصلی

هدف اصلی از انجام این پژوهش را می توان توسعه موضوعی ادبیات و رفع چالش هایی دانست که در ارتباط با حقوق بزه دیده در حوزه عمل وجود دارد.

2-3-2-اهداف فرعی

آگاه سازی عمومی و پیشنهاداتی در راستای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان از اهداف فرعی این پژوهش اند.

2-4-سوال های تحقیق

2-4-1-سوال های اصلی

1-حقوق بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مطابق با استانداردهای مطلوب است؟

2-چالش های حقوقی بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران چیست؟

2-4-2-سوال های فرعی

 1-چه راه حل هایی برای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان وجود دارد؟

2-آیا نظام حقوقی ایران از ظرفیت های موجود را راستای تضمین حقوق بزه دیدگان برخوردار است؟

Author: 92