راهکار منطقی و معقول جهت ضابطه مند ساختن اقدامات ضابطین عام قضایی-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حدود اختیارات ضابطین عام قضایی

قسمتی از متن پایان نامه :

    

تجزيه و تحليل مصاديق جرم مشهود[1]

از آنجايي كه  قانونگذار ايران جرم مشهود را تعريف نكرده و صرفاً به ذكر مصاديق آن اكتفا نموده است لذا تجزيه و تحليل هريك ازمصاديق جرم مشهود به شناخت اين نوع جرم كمك خواهد كرد. ذيلاً اين مصاديق موردبررسي قرار مي‌گيرند.

1- جرمي‌كه درمرئي و منظر ظابطان دادگستري واقع شود. اين مورد كاملترين ودقيق ترين نوع جرم مشهود است. مانند اينكه مأمور كلانتري درخيابان مشاهده كند موتورسواري درحال حركت كيف خانمي‌را بربايد. و يا شخصي با چاقويی، ديگری را مورد ايراد جراحت عمدي قراردهد.

2- ظابطان دادگستري بلافاصله درمحل وقوع جرم حضور يابند ؛ مثلاً شخصي با ضربات چاقو به قتل مي‌رسد مأمورين با تلفن اطلاع پيدا كرده و بلافاصله درمحل وقوع جرم حاضر مي‌شوند و به جمع آوري دلايل و تحقيق از مشهود مي‌پردازند.

3- ظابطان آثار جرم را بلافاصله مشاهده نمايند: بعنوان مثال به مأمورين نيروي انتظامي ‌اعلام مي‌شود كه شخصي يك اتومبيل را به آتش كشيده است با رسيدن مأمورين مرتكب متواري مي‌گردد اما مأمورين آثار وقوع جرم را بلافاصله پس از آن ملاحظه مي‌نمايند.

4- دونفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را بعنوان مرتكب جرم معرفي نمايند: در اين مورد بايد توجه داشت كه معرفي مرتكب جرم توسط دو يا چند نفر توجيه خاصي ندارد. بلكه اگر يك نفر هم كه ناظر وقوع جرم بوده است، بلافاصله پس از وقوع جرم مرتكب را معرفي كند، مي‌تواند از مصاديق جرم مشهود باشد.[2] بعيد نيست توجه قانونگذار به دو نفر يا بيشتر، تأثير پذيرفته از ضوابط و مقررات شرعي در فقه اسلام باشد كه درجرايم مهم از قبيل قذف و شرب خمر حداقل شهادت دونفر را لازم دانسته و علت آن هم روشن است در واقع درشهادت دونفر ضريب خطر به مراتب كمتراز شهادت يك نفربوده و ضريب اطمينان از وقوع جرم در اعلام آن توسط دونفر به مراتب بيشتراست ازيك نفر.

البته ظاهر كلمه «نفر شامل مرد وزن بالغ و نابالغ، عاقل و ديوانه و … مي‌شود زيرا اين كلمه بصورت مطلق استعمال شده و داراي قيد نمي‌باشد. اما به نظر مي‌رسد بايد از نظر ظاهري در وضعيتي باشد كه ظن به گفتار او حاصل شود به هرحال دراين مصداق از جرم مشهود نيز مثالهای قابل ذكر است. بطور مثال پس از وقوع تصادف منجر به فوت و يا صدمه بدني دونفر رهگذر كه شاهد قضيه بوده‌اند بلافاصله به كلانتري محل مراجعه و اعلام جرم كنند.[3]

يا ازخيابان، عده ای از مردم ملاحظه نمايند كه يك موتورسوار كيف دستي خانمي‌ را ربوده و فرار مي‌كند. دراين موقع عده‌اي از افراد ناظر بلافاصله به كلانتري محل رجوع كرده و شخص مرتكب را معرفي نمايند.

[1] . مطالب این بند اقتباس از سایت اینترنتی اندیشه نو، نویسنده امیر شریفی خضارتی.

2 . عباس زراعت و مهاجری، شرح قانون آئین دادرسی کیفری، ص 100.

  1. 1. احمدی موحد، اصغر، جزوه درسی آئین دادرسی کیفری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ص 28.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

– آشنایی و شناخت ضابطین عام قضایی

– حدود اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود

– تفکیک ضابطین عام از ضابطین خاص

– شناخت معایب و نواقص اقدامات پلیس بعنوان ضابطین عام

– ارائه راهکار منطقی و معقول جهت ضابطه مند ساختن اقدامات ضابطین عام قضایی

د: سئوال های تحقیق

1- ضابطین عام قضایی چه کسانی هستند؟

2- دامنه اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود چیست؟

3- تفاوت اساسی ضابطین عام و ضابطین خاص چیست؟

4- راهکار اساسی برای داشتن پلیسی آگاه و مطلع به قوانین و مقررات موجود و تاثیر آن در امنیت اجتماعی و قضایی چیست؟

Author: 92