دانلود پایان نامه : مبانی حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

 سایت دانلود پایان نامه های حقوق

عنوان کامل پایان نامه :

مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساسucpو ucc

ویژگی استقلال

این ویژگی مربوط به اسناد، اعمال و امضاها می باشد. مانند سایر اسناد تجاری، در اعتبارات اسنادی اصل بر عدم وابستگی موارد فوق الذکر می باشد به نحوی که مثلاً هر امضایی به خودی خود ارزیابی شده و متأثر از امضاهای دیگر و یا عیوب آنها نمی باشد.

امضاها و اعمال صورت گرفته هر یک از دیگری مستقل می باشد. در واقع امضاء هر سند مانند خود آن سند از دیگری مستقل است اگر امضای یکی به جهتی مثلاً حجر حکمی و ورشکستگی باطل باشد این امر ربطی به امضاهای دیگر ندارد. بدین ترتیب اصل عدم توجه ایرادات و استثنائات نه تنها برکل اعتبار اسنادی حاکمیت دارد بلکه از سندی به سند دیگر یا امضائی به امضای دیگر نیز به طریق اولی صدق میکند. تمامی این مسائل هم در عملیات رفت و حرکت از سوی خریدار به طرف فروشنده و محورآن یعنی اعتبارنامه و هم درعملیات و اسناد و مراحل برگشت از سوی ذینفع به طرف خریدار صادق است، به ویژه که اسناد تجاری چون برات، بارنامه، ضمانت نامه های بانکی و بیمه نامه ها که همگی مستقل، قائم به خود و مصون از تعرض، ایراد و استثناء هستند دخیل می باشد. این ویژگی را می توان از جهاتی همانند مکانیزم اعم از خواص تفکیک روابط موجد از روابط سندی(عمودی) و تجریدی(روابط افقی) و مصونیت ارزیابی کرد؛ بدون اینکه عیناً یکی باشند حتی اگر یک شخص و یک بانک چند سند را امضاء کرده باشد و صحت یکی از امضاها را بتوان مخدوش دانست یا عیب آن را کشف نمود، تاثیری در امضاهای دیگر ندارد و سند یا موضوع آن اساساً خدشه ای نمی بیند مگر در حالاتی که آن اسناد، ارزیابی مستقل شوند و مستقلاً فسادی در آن کشف گردد.[1]

 1-5 3وصف تجاری

با وجود این که اعتبارنامه به خودی خود یک سند بانکی به حساب می آید ولی با توجه به موارد ذیل وصف تجاری آن تائید می شود.

الف- اعتبارنامه یک سند بانکی است ولی عملیات بانکی خود از شاخه های اختصاصی بازرگانی به حساب می آید.

ب- پاکت مدارک، یعنی عوامل و مدارک اعتبارنامه، تجاری است و عمده ترین و مهمترین اسناد آن یعنی برات، بارنامه، بیمه نامه ها و …  تجاری هستند و متأثر از حقوق بازرگانی می باشند.

ج- نامه دستور گشایش اعتبار و تمامی اعمال و عملیات از طرف ذینفع به سوی خریدار همگی تجاری هستند و مجریان و عاملین آن ها تاجر هستند؛ چه تجارت آنها و تجاری بودن منشور آن ها به صورت موضوعی احراز شود و چه به صورت شخصی.

موضوع قراردادهای زمینه ساز اعتبارات اسنادی (هرچند منفک و مجزا از اعتبار گشوده شده است) بازرگانی بین المللی بوده و بر پایه ی عرف و عادات تجاری و کاربردهای تجاری بین المللی منجر به صدور اعتبار اسنادی می شوند. بنابراین حقوق اعتبارات اسنادی از زیر شاخه های بارز حقوق تجارت می باشد که اصول و قواعد آن قابل استناد و آثار آن معمول یا پایدار می گردد. بدیهی است آثار عدیده و متنوعی بر ویژگی تجاری بودن مترتب است.(مرور زمان ها، داوری و دادگاه های اختصاصی، دادرسی های ویژه و ده ها مساله متفاوت دیگر از مسائل شاخه های دیگر حقوق)[2]

 1-63خاصیت مبادله ای

در اعتبارات اسنادی به جهت انتقال پذیری و امکان مبادله از دو زاویه مختلف امکان بحث وجود دارد.

در مسیر رفت، محور کارگشایی اعتبار و صدور اعتبارنامه از طرف خریدار به سوی فروشنده می باشد. برطبق یو.سی.پی.، اعتبار اسنادی به هر صورت که باشد اصل در آنها این است که قابل مبادله و واگذاری نیستند و فقط برای یک بار امکان مبادله آنها ممکن است مطرح شده و مورد عمل قرار گیرد هرچند که این تحدید با ذات امور بازرگانی تجاری و به ویژه در تجارت پیشرفته و مدرن امروز سازگاری چندانی ندارد ولی از آنجا که از یک طرف عرف و عادات و کاربردهای بازرگانی بین المللی براساس تجارت متقن شکل گرفته اند و مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بر مبنای آن ها استوار گشته و استقرار می یابند و از طرف دیگر  طبیعت اعتبار به گونه ای است که اعتماد به آن به ثبات و دست به دست نشدن آن بستگی دارد که آن را غیر شکننده می کند توجیه پذیر است که اصل در اعتبارات اسنادی انتقال ناپذیری آن باشد، برعکس اسناد تجاری که در آن به لحاظ خاصیت تضامنی، هرچه بیشتر سند مبادله شود بر اعتبار آن افزوده می شود؛ در اعتبارنامه به جهت اینکه تحقق آن و پرداخت آن نهایتاً منوط به دریافت اسناد و مدارکی(پاکت مدارک) می باشد که تحت شرایط و توافق های خریدار و فروشنده باید بررسی شوند و اصالت ظاهری آن ها باید احراز شود که این امور را بانک ها انجام می دهند و اساساً مایل به تحویل کالا و تجارت آن نیستند، فلذا اعتبارنامه چندان شایستگی انتقال پذیری و دست به دست شدن را ندارد.

در مسیر برگشت از طرف ذینفع به سوی خریدار محورکار، پاکت اسناد و مدارک است که در آن عمده ترین اسناد همچون بروات، بارنامه ها، بیمه نامه ها و … قابلیت مبادله داشته و از عوامل فوق العاده موثر در سرعت و اطمینان در امور بازرگانی هستند. به ویژه خاصیت مبادله پذیری در آنها موجب استحکام و تقویت آن ها می شود بویژه آن که از بسیاری تالی فاسدهای بازرگانی سنتی(مثل جابجایی و حمل پول، شمارش، واریزهای بانکی و…) جلوگیری می شود.

بدین ترتیب ذینفع می تواند براتی را که جهت به قبولی رساندن آن و یا دریافت فوری و به رویت وجه آن از محل اعتبار گشوده شده، صادر نموده واگذار کند و منتقل الیه نیز به نوبه خود چنین نماید. اسناد و مدارک دیگر، هرچند کمتر از بروات، ولی ممکن است یا براساس اصول و یا برپایه قرارداد در روند مبادله قرار گیرند.

مبادله پذیری اسناد و مدارک به نحوی که تشریح گردید ممکن است به صورت انتقالی باشد که در آن هم لاشه سند یا پاکت مدارک منتقل می شود و هم موضوع آن ها؛ به گونه ای که منتقل الیه مالک محل یا موضوع آن ها می شود که می تواند ید استیلایی مالکانه خویش را برآن مستقر سازد و متصرف و مسلط برآن شود؛ هم چنین انتقال پذیری ممکن است به صورت غیرانتقالی باشد که درآن لاشه سند یا پاکت مدارک منتقل می شود ولی موضوع و محل آن ها انتقال نمی یابد و متعلق حق انتقال دهنده باقی می ماند مثل اینکه انتقال وکالتی و وثیقه ای و به نمایندگی تجاری باشد.[3]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- اعتبار اسنادي در قالب كدام يك از عقود موجود در قانون مدني قرار می گیرد؟

2- اعتبار اسنادي دارای چه ویژگیهای حقوقی بوده، اصول ومنابع حقوقي حاكم بر آن چيست؟

3- مرجع صلاحیت دار براي رسيدگي به دعاوي مربوط به اعتبار اسنادی کدام است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساسucpو ucc  با فرمت ورد

Author: R2jbMtYu2I