No category

دانلود پایان نامه ارشد درباره سازگاری اجتماعی، بهزیستی روانشناختی، انحراف معیار، تحلیل داده

دانلود پایان نامه

سن و نژادتفاوتی در نمرات مشاهده نشد . نتایج عاملی برای نسخه مصاحبه که ۶ عامل را مشخص کرد : عملکرد شغلی ، اختلاف بین فردی و ارتباط منع شده وابستگی سلطه پذیر، دلبستگی خانوادگی و اضطراب. این عوامل چارچوب اساس محتوای دوبعدی آزمون را تشکیل دادند . ویسمن وهمکاران همبستگی بین این مقیاس و دیگر مقیاس های سلامت روان را گزارش کرده اند که حاکی از اعتبار همزمان مقیاس سازگاری اجتماعی است.
۳-۴-۳- پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ)
پرسشنامه شادکامی آکسفورد، نسخه بهبودیافته پرسشنامه شادکامی آکسفورد(آرگایل، هیلز، مارتین، و کراسلند، ۱۹۸۹) است که توسط هیلز و آرگایل ۲۰۰۲ ساخته شده است و سازه های روان شناختی زیر را مورد ارزیابی قرار می دهد: پاداش دهندگی زندگی، آمادگی روانی، رضایت از خود، احساس زیبایی شناختی ، رضایت از زندگی، سازماندهی زمانی، جستجوی جذابیت، و خاطرات شاد.
در پژوهشی که توسط هادی نژاد و زارعی (۱۳۸۸) ، برای به دست آوردن پایایی و روایی آکسفورد انجام شد ، اندازه گیری پایایی پرسشنامه از طریق بازآزمایی با فاصله زمانی ۴ هفته، ضریب همبستگی ۷۸/۰ را به دست آوردند که در سطح ۰۰۱/۰ معنادار بود. آلفای کرونباخ برای شاخص کل OHQ در مرحله آزمون برابر با ۸۴/ ۰ و در مرحله آزمون مجدد ۸۷/۰ بود که اندازه های مطلوبی هستند.
۳-۵- شیوه اجرای پژوهش
به منظور اجرای این پژوهش ابتدا اقدام به مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهشی شاخص های مورد بررسی شد. پس از مطالعه مبانی نظری و شناخت تعاریف و جنبه های مختلف بهزیستی روانشناختی، شادکامی و سازگاری اجتماعی، پرسشنامه های مورد نیاز تهیه شد و سپس با هماهنگی های صورت گرفته با مراکزی چون بهزیستی، مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی همسران دارای بیمار روانی شناسایی شدند. با هماهنگی ها و معرفی محقق به زنان دارای همسر بیمار روانی، اقدام به پژوهش و اجرای پرسشنامه ها در این گروه شد. در همین حین نیز تعدادی از زنان که دارای همسر عادی بودند، مورد پژوهش واقع شدند و بهزیستی روانشناختی، شادکامی و سازگاری اجتماعی آنان ارزیابی شد. داده های گردآوری شده از اجرای پرسشنامه ها، سازماندهی و به نرم افزار آماری spss، جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها انتقال داده شد. در نهایت نیز نتایج به دست آمده مورد بحث و نتیجه گیری قرار گرفتند.
۳-۵- شیوه ی تجزیه و تحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش توصیفی از میانگین، انحراف معیار و میانه استفاده شد. در بخش آمار استنباطی نیز از آزمون t برای گروه های مستقل و آزمون منوا استفاده گردید. به منظور گزارش پایایی پرسشنامه های تحقیق نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه
فصل چهارم تحقیق مربوط به یافته های آماری است. در این فصل یافته های حاصل از جمع آوری داده های گردآوری شده پژوهش ارائه شده است. این فصل در سه قسمت تنظیم شده است؛ در قسمت اول اطلاعات توصیفی مربوط به هر کدام از متغیرهای تحقیق و به عبارتی میانگین و انحراف معیار هر کدام از متغیرها و زیرمقیاس های مربوط به آن به صورت مجموع و به تفکیک زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای همسر عادی گزارش شده است. در قسمت دوم نیز نرمال بودن هر کدام از متغیرهای مورد پژوهش و زیرمقیاس های آن مورد پژوهش واقع شده است و در قسمت آخر نیز فرضیه های تحقیق از طریق آزمون های مناسب آماری مورد آزمون قرار گرفته اند.
۴-۲- یافته های توصیفی
متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش بهزیستی روانشناختی، شادکامی و سازگاری اجتماعی زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای همسر عادی بود. بر این اساس در این قسمت ابتدا یافته های توصیفی بهزیستی روانشناختی، سپس یافته های توصیفی شادکامی و در آخر این قسمت نیز یافته های توصیفی مربوط به سازگاری اجتماعی زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای همسر عادی گزارش شده است.
۴-۲-۱- بهزیستی روانشناختی
در جدول شماره ۴-۱، یافته های توصیفی بهزیستی روانشناختی مجموع نمونه مورد پژوهش ارائه شده است.

جدول شماره ۴-۱: میانگین و انحراف معیار بهزیستی روانشناختی به تفکیک گروه نمونه
بهزیستی روانشناختی
وضعیت
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار

پذیرش خود
دارای همسر بیمار روانی
۵۰
۳۶
۷۲
۱۱/۴۷
۹۱۹/۸

دارای همسر عادی
۵۰
۴۱
۷۱
۶/۵۸
۹۶۵/۶

رابطه ی مثبت
دارای همسر بیمار روانی
۵۰
۴۰
۷۲
۷۵/۵۳
۱۱/۸

دارای همسر عادی
۵۰
۳۷
۷۷
۶۱/۶۰
۹۹۱/۹
خودمختاری
دارای همسر بیمار روانی
۵۰
۸۳
۸۳
۰۳/۵۰
۱۱۷/۸

دارای همسر عادی
۵۰
۴۰
۶۲
۰۶/۵۵
۲۴۲/۵

تسلط بر محیط
دارای همسر بیمار روانی
۵۰
۶۹
۶۹
۹۵/۴۸
۷۰۷/۷

دارای همسر عادی
۵۰
۴۲
۷۵
۳۱/۵۸
۸۲۹/۵

زندگی هدفمند
دارای همسر بیمار روانی
۵۰
۳۸
۶۷
۲۱/۵۲
۴۹۴/۶

دارای همسر عادی
۵۰
۴۰
۷۰
۸/۵۸
۷۱۱/۶

رشد شخصی
دارای همسر بیمار روانی
۵۰
۴۷
۱۰۲
۹۵/۵۷
۸۸۲/۸

دارای همسر عادی
۵۰
۴۱
۷۲
۴۳/۵۸
۶۳۱/۶

چنانچه از جدول فوق مشاهده می شود، میانگین نمرات پذیرش خود در زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با ۱۱/۴۷ و در زنان دارای همسر عادی برابر با ۶/۵۸ بود. میانگین رابطه ی مثبت در زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با ۷۵/۵۳ و در زنان دارای همسر عادی برابر با ۶۱/۶۰ بود. میانگین خودمختاری در زنان دارای همسر بیمار روانی ۰۳/۵۰ و در زنان دارای همسر عادی ۰۶/۵۵ بود. تسلط بر محیط در زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با ۹۵/۴۸ و در زنان دارای همسر عادی برابر با ۳۱/۵۸ بود. زندگی هدفمند در بین زنان دارای همسر بیمار روانی دارای میانگین ۲۱/۵۲ بوده و در بین زنان دارای همسر عادی دارای میانگین ۸/۵۸ بوده است. رشد شخصی زنان دارای همسر بیمار روانی دارای میانگین ۹۵/۵۷ بوده است و زنان دارای همسر عادی در این زمینه میانگین ۴۳/۵۸ داشته اند.
۴-۲-۲- شادکامی
در جدول شماره ۴-۲، یافته های توصیفی شادکامی مجموع نمونه مورد پژوهش ارائه شده است.
جدول شماره ۴-۲: میانگین و انحراف معیار شادکامی به تفکیک گروه نمونه
شادکامی
وضعیت
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
خودپنداره
دارای همسر بیمار روانی
۵۰
۱۰
۳۷
۱۸/۱۷
۷۸۲/۵

دارای همسر عادی
۵۰
۹
۲۸
۶۵/۱۹
۱۱۶/۴
رضایت از زندگی
دارای همسر بیمار روانی
۵۰
۴
۱۱
۸۵/۶
۵۲۷/۱

دارای همسر عادی
۵۰
۳
۱۰
۶۸/۷
۶۴۱/۱
آمادگی روانی
دارای همسر بیمار روانی
۵۰
۵
۱۳
۱/۸
۱۷۶/۲

دارای همسر عادی
۵۰
۶
۱۴
۲۳/۱۰
۷۵/۱
سر ذوق بودن
دارای همسر بیمار روانی
۵۰
۲
۷
۵/۴
۲۹۵/۱

دارای همسر عادی
۵۰
۲
۷
۷۶/۴
۳۶۹/۱
احساس زیبایی شناختی
دارای همسر بیمار روانی
۵۰
۵
۱۶
۳/۱۰
۵۵۳/۲

دارای همسر عادی
۵۰
۶
۱۸
۴۱/۱۲
۹۶۴/۲
خودکارآمدی
دارای همسر بیمار روانی
۵۰
۵
۱۳
۴۳/۸
۸۵۳/۱

دارای همسر عادی
۵۰
۵
۱۴
۹۶/۹
۸۵/۱
امیدواری
دارای همسر بیمار روانی
۵۰
۲
۷
۵۳/۴
۲۸۱/۱

دارای همسر عادی
۵۰
۳
۸
۱۵/۵
۳۳۸/۱

چنانچه از جدول فوق مشاهده می شود، میانگین نمرات خودپنداره در زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با ۱۸/۱۷ و در بین زنان دارای همسر عادی برابر با ۶۵/۱۹ است. میانگین نمرات رضایت از زندگی در بین زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با ۸۵/۶ و در بین زنان دارای همسر عادی برابر با ۶۸/۷ است. آمادگی روانی در بین زنان دارای همسر بیمار روانی دارای میانگین ۱/۸ و در بین زنان دارای همسر عادی برابر با ۲۳/۱۰ است. سر ذوق بودن در زنان دارای همسر بیمار روانی دارای میانگین ۵/۴ بود و در بین زنان دارای همسر عادی برابر با ۷۶/۴ بود. احساس زیبایی شناختی در بین زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با ۳/۱۰ و در بین زنان دارای همسر عادی برابر با ۴۱/۱۲ است. میانگین نمرات خودکارآمدی در بین زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با ۴۳/۸ و در بین زنان دارای همسر عادی برابر با ۹۶/۹ بود. در مورد امیدواری میانگین نمرات در بین زنان دارای همسر عادی برابر با ۵۳/۴ و در بین زنان دارای همسر عادی برابر با ۱۵/۵ بود.

۴-۲-۳- سازگاری اجتماعی
در جدول شماره ۴-۳، یافته های توصیفی سازگاری اجتماعی مجموع نمونه مورد پژوهش ارائه شده است.
جدول شماره ۴-۳: میانگین و انحراف معیار سازگاری اجتماعی به تفکیک گروه نمونه
سازگاری اجتماعی
تقاضا
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
کاری
دارای همسر بیمار روانی
۵۰
۱۴
۴۷
۷۶/۲۴
۱۱۸/۶

دارای همسر عادی
۵۰
۱۳
۴۳
۲۱/۲۳
۱۸۳/۶
روابط اجتماعی اوقات فراغت
دارای همسر بیمار روانی
۵۰
۱۵
۴۵
۹۱/۲۵
۷۲۶/۵

دارای همسر عادی
۵۰
۱۴
۳۴
۱۱/۲۰
۱۷۱/۵
روابط با خانواده گسترده
دارای همسر بیمار روانی
۵۰
۸
۲۸
۸/۱۹
۷۸۹/۵

دارای همسر عادی
۵۰
۸
۲۵
۱۳
۵۶۵/۴
نقش های همسری
دارای همسر بیمار روانی
۵۰
۱۱
۲۹
۱۱/۲۰
۷۹/۴

دارای همسر عادی
۵۰
۱۱
۲۷
۴۱/۱۷
۰۸۲/۳
نقش های والدی
دارای همسر بیمار روانی
۵۰
۴
۱۶
۸۵/۸
۷۷۲/۲

دارای همسر عادی
۵۰
۴
۱۴
۵۵/۶
۰۱۲/۲
عضو خانواده
دارای همسر بیمار روانی
۵۰
۴
۱۶
۳۸/۱۰
۰۰۳/۳

دارای همسر عادی
۵۰
۴
۱۸
۰۳/۷
۷۲۴/۲

چنانچه در جدول فوق مشاهده می شود میانگین نمرات کاری زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با ۷۶/۲۴ و زنان دارای همسر عادی دارای میانگین ۲۱/۲۳ بوده است. روابط اجتماعی اوقات فراغت زنان دارای همسر بیمار روانی دارای میانگین ۹۱/۲۵ و زنان دارای همسر عادی برابر با ۱۱/۲۰ بوده است. در مورد روابط با خانواده گسترده میانگین زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با ۸/۱۹ و در بین زنان دارای همسر عادی میانگین برابر با ۱۳ بوده است. در نقش های والدی میانگین زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با ۸۵/۸ و زنان دارای همسر عادی برابر با ۵۵/۶ بوده است. میانگین عضو خانواده در بین زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با ۳۸/۱۰ و در بین زنان دارای همسر بیمار عادی برابر با ۰۳/۷ بوده است.

۴-۳- بررسی مفروضه های تحلیل واریانس چند متغیری (منوا)
به منظور بررسی مفروضه های تحلیل واریانس چند متغیری و اینکه داده های گردآوری شده تحقیق مفروضه های تحلیل واریانس چند متغیری را تأمین می نمایند، نرمال بودن متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. در زیر نتایج نرمال بودن گزارش شده است.
۴-۳-۱- نرمال بودن چندمتغیری
به منظور بررسی نرمال بوده داده های مورد پژوهش در متغیرهای وابسته تحقیق از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف

92

دیدگاهتان را بنویسید