دانلود پايان نامه درباره چالش های حقوقی بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تشریک مساعی بین المللی در خصوص بزه دیدگان

با وجود آنکه گرایش بین المللی در نهضت بزه دیدگان نسبتاً نوین است، لیکن اولین حرکت در زمینه بزه دیده شناسی در سال 1940 توسط یک محقق اسرائیلی به نام بنیامین مندلسون و یک محقق آلمانی به نام هانس فون هنتیگ به عمل آمد. بنیامین مندلسون در حقوق کیفری می گفت:

«هیچ گاه بزه دیده به اندازه کافی مورد مطالعه و تحت حمایت دادگستری قرار نگرفته و افکار عمومی نیز آن طور که باید در زندگی اجتماعی از وی پیشیبانی ننموده است. بزه دیده نمی داند در تاریخ بر سر تقاضا ها و خواسته هایش چه خواهد آمد، در این دوره بزه دیده به مثابه یک بزه دیده مورد توجه قرار نگرفته است، هیچ گاه بزه دیده به عنوان یک مسئله مستقل در نظر گرفته نشده است، در این هنگام او نمی دانست که باید چهل سال صبر کند تا اینکه پزشکان، حقوق دانان، روانشناسان، جامعه شناسان، قانونگذاران و دیگر متخصصان به مفهوم بزه دیده توجه کنند.»[1]

پس از مندلسون بعدها تلاش اصلاح کننده قانون انگلیسی، مارگری فرای منجر به تصویب قانون پرداخت غرامت بزه دیده مصوب 1963 در نیوزلند گردید، بلافاصله توسط بریتانیای کبیر و ایالت های مختلف آمریکا ادامه داده شد. جنبش بحران در تجاوز جنسی که در ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها در اوایل سال 1970 به وجود آمد در سطح بین المللی بزه دیده شناسی را به عنوان یک شاخه مستقل از جرم شناسی در اولین سمپوتیزم بین المللی بزه دیده شناسی که در سال 1973 در اورشلیم اسرائیل برگزار گردید، به رسمیت شناخته شد، جایی که مجموعه ای اسناد در مورد پرداخت غرامت بزه دیده، مداخله در بحران و عقاید در زمان تاسیس برنامه های خدمات رسانی به بزه دیده از قبیل مراکز بحران در تجاوز جنسی، سرپناه های خشونت خانوادگی، و واحد های کمک به بزه دیدگان در تعدادی از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، پادشاهی انگلستان و کانادا منعکس گردید.

2-4-حقوق بنیادین بزه دیدگان در فرآیند دادرسی کیفری

هر فرد انسانی از پاره ای از حقوق در جامعه برخوردار است که می توان این حقوق را به حقوق بنیادین و غیر بنیادین تقسیم بندی کرد. حقوق بنیادین مایه قوام و دوام وجود و شخصیت انسانی است. این حقوق فارغ از برداشت های که مکاتب پوزیتویستی در خصوص نسبی گرایی فرهنگی و مشابه آن مطرح کرده‌اند به حوزه خاصی اختصاص نداشته و همه ملل و اقوام و فرهنگها میتوانند مدعی استفاده از آن باشند. با تعریف و تبیین مفهومی حقوق بنیادین، به شرح و توصیف آن از حیث مصداقی و مفهومی اشاره خواهد شد.

2-4-1-تعریف و مفهوم حقوق بنیادین

حقوق بشر آن دسته از قواعد و هنجارهایی است که از طریق اعلامیه ها،بیانیه ها،رویه ها،آراء،میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی به رسمیت شناخته شده،اساس رفتار دولتها را با شهروندانشان تشکیل می دهد.با وجود اعتقاد به جهان شمولی معیارهای حقوق بشر و وابستگی متقابل آن حقوق با یکدیگر تردیدی نیست که میان این هنجارها دسته ای از حقوق غیر قابل انحراف و غیر قابل تعلیق وجود دارند که به درستی می توان آنها را حقوق بنیادین بشر نامید.امروزه حقوق بنیادین جایگاه برجسته ای در ادبیات حقوقی کشورها پیدا کرده است.اما پرسش اصلی آن است که کدام حق را می توان بنیادین و کدام حق را غیر بنیادین نامید.چرا که نظام های حقوقی گوناگون به طور قطع برداشت های یکسانی از این مفهوم ندارند.آیا آنچه را که یک حقوقدان آلمانی،اسپانیایی یا فرانسوی حق بنیادین می داند حقوقدان ایرانی هم چنین می داند؟توضیح در مورد چیستی حقوق بنیادین از حوصله این نوشتار خارج است اما در یک نگاه گذرا و با یک سنجه ماهیتی می توان گفت بنیادین بودن برخی از حقوق بدان خاطر است که وجود آن حقوق مایه قوام و نبود آن موجب زوال شخص یا شخصیت انسان می باشد.«حقوق بنیادین ترجمان واقعی دسته ای از هنجارهای اخلاقی،سیاسی و فلسفی است که از آبشخور برابری،آزادی،مردم سالاری و دولت قانونمند نشات گرفته و از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند.سیاهه حقوق و آزادی های بنیادین نیز بالتبع در کشورهای مختلف دارای تفاوت های چشمگیری خواهد بود.»[2]

[1] لپز ژرار و فیلیزولا ژینا، بزه دیده شناسی، ترجمه روح الدین کرد علی وند و احمد محمدی، نشر مجد، چاپ اول، 1379، ص 53

[2] گرجی ازندریانی،علی اکبر،مبنا و مفهوم حقوق بنیادین،نشریه حقوق اساسی،سال دوم،شماره دوم،تابستان 1383،ص 8

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف پژوهش را می توان به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی تقسیم بندی کرد. در ابتدا به شرح و ذکر اهداف اصلی پژوهش و پس از آن به توصیف اهداف فرعی به طور مختصر اشاره خواهد شد. چارچوب بنیادین پژوهش بر مبنای این اهداف تشکیل شده اند.

2-3-1-اهداف اصلی

هدف اصلی از انجام این پژوهش را می توان توسعه موضوعی ادبیات و رفع چالش هایی دانست که در ارتباط با حقوق بزه دیده در حوزه عمل وجود دارد.

2-3-2-اهداف فرعی

آگاه سازی عمومی و پیشنهاداتی در راستای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان از اهداف فرعی این پژوهش اند.

2-4-سوال های تحقیق

2-4-1-سوال های اصلی

1-حقوق بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مطابق با استانداردهای مطلوب است؟

2-چالش های حقوقی بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران چیست؟

2-4-2-سوال های فرعی

 1-چه راه حل هایی برای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان وجود دارد؟

2-آیا نظام حقوقی ایران از ظرفیت های موجود را راستای تضمین حقوق بزه دیدگان برخوردار است؟

Author: 92