دانلود پايان نامه درباره مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کالاها

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

گفتار سوم : منبع عرفی

عرف در لغت به معنای معرفت و شناسائی است[1] ودر اصطلاح فقهی مدنی ،روش مستمر قومی است درگفتاریارفتار..به عبارتی امروزه به هنگام فروش کالا عرف حکم می کند که کالای مورد معامله می بایست سالم و بدن عیب باشد . بنابراین ، درصورتی که کالای فروخته شده معیوب باشد واز این عیب کالا زیان به بار آید ، فروشنده آن مسوول خسارت وارده تلقی خواهد شد ؛ چراکه متعارف بودن امری درعرف و عادت به طوریکه عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر درعقد است (ماده 225 ق.م) ودرمورد ایمنی کالا نیز یک چنین امری در عرف و عادت است.البته ، درچنین مواردی می توان گفت که ،عرف نیز ناشی از اراده طرفین بوده وبه تفسیر اراده آنها می پردازد .یعنی در صورت سکوت طرفین درخصوص ایمنی کالا ، عرف اراده آنها را تفسیر می نماید و مقرر می نماید که مبنای قرارداد آنها برسالم بودن کالای فروخته شده ،استوار بوده است.

 

مبحث سوم : بررسی مفاهیم

گفتار اول : عیب و نقص:

عیب که معادل انگلیسی آن defect  می باشد . درلغت به معنای بدی ، نقض، نقیصه آمده است . درفقه نیز هریک از فقها در مبحث مربوط به خیار عیب برای عیب تعریفی ارائه داده اند که نقطه مشترک آنها زیاده و یا نقیصه در کالا می باشد. برای مثال ، علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام فی المسائل الحلال و الحرام در تعریف عیب آورده است:

« عیب خروج از مجرای طبیعی است به واسطه زیادتی و کمی که موجب نقصان مالیت شود»

درقانون مدنی ایران تعریفی از عیب ارائه نشده ، بلکه ، صرفاً تشخیص عیب را برعهده عرف و عادت گذاشته است.( م 426 ق.م) با وجود این ، حقوقدانان برای عیب از نظر اصطلاح حقوقی تعاریف مشابه با تعریف فقهی آن ارائه داده اند . برای مثال ، دکتر لنگرودی ، در تعریف عیب بیان داشته اند :

« زیاده یا نقیصه ای که در مال باشد، به طوریکه ، غالباً مصادیق آن مال آن نقیصه یا زیاده را دارد نباشد. خواه مال مزبور در طبیعت وجود پیدا کند و خواه از مصنوعات باشد. مانند یجچال ، اتومبیل و غیره»

عیب نقصی است که از ارزش کالا و انتفاع متعارف بکاهد [2]

نقص در لغت به معنای کم شدن ، کاسته شدن ، کمی و کاستی آمده است .در اصطلاح حقوقی تعریف خاصی از نقص صورت نگرفته است و آن را از تعریف عیب تفکیک نکرده اند . در قوانین سایر کشورها نیز تفکیکی بین نقص و عیب صورت نگرفته و هردو را با اصطلاح defect   بیان داشته اند واز نظر آن قوانین نیز فرقی بین عیب و نقص وجود ندارد . اما ،به نظر می رسد که بتوان بین عیب و نقص موجود در کالا تفکیک قائل شد . این تفکیک را حتی می توان از محاورات عامه ( عرف) نیز ، که مرجع تشخیص عیب و نقص می باشد ؛ آنچه در نقص مورد توجه است کمیت کالا می باشد . بنابراین در تعریف نقص می توان گفت که : « نقص عبارت است از کمبود کمی در وضعیت کالا که موجب کاهش مالیت آن می گردد.»

[1] – دکتر جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،همان مرجع ، ص 448

[2] – دکتر کاتوزیان، ناصر ، اعمال حقوقی ،تک جلدی ، شرکت انتشارات بهمن برنا ، چاپ سوم ، تهران ،1374ص 415

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق

1- نحوه ی توزیع مسئولیت بین تولید کننده گان و عرضه کنندگان کالا چگونه است و در نهایت چه کسی مسئول است؟

سوالات فرعی :

2- مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کالاها چیست؟

3- مناسب ترین مبنای حقوقی برای مسئولیت تولیدکننده چیست؟

Author: 92