دانلود پايان نامه درباره بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

         

مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات

مهلت صدور قرار بدین معنا است از هنگامی که شرایط صدور قرار موقوفی تعقیب قراهم شد و مقام مسئول در صدور قرار آن را احراز کرد ظرف چه مدتی باید نسبت به صدور قرار اقدام کند؟

در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب معروف به قانون احیای دادسراها پاسخی به این پرسش داده نشده است اما با وحدت ملاک ماده 212 ق.آ.د.د.ع.ا.ک که مقرر می­دارد : «دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال تکیه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می­نماید مگر این که انشاء رأی متوقف بر تمدید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می­نماید» و با لحاظ ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا می­توان گفت که مقام ذیصلاح در صدور قرار موقوفی باید در همان جلسه و در صورت فراهم نبودن مقدمات در اولین فرصت ظرف یک هفته مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید.

فصل دوم: تجدید نظرخواهی، آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مقایسه آن با سایر قرارها

مطالب فصل دوم درخصوص تجدید نظرخواهی، آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مقایسه آن با سایر قرارها در دو مبحث به تفکیک ارائه شده است. هر مبحث از دو گفتار تشکیل شده است. در گفتار اول از مبحث اول، در مورد تجدید نظرخواهی از قرار موقوفی تعقیب ومجازات و مرجع صالح آن، بحث شده است.مطابق بند« ن» ماده 3 ق.ا. ق.ت.د.ع.ا قرارهای بازپرسی که دادستان با آنها موافق باشد قابل اعتراض در دادگاه صالحه است. قرار موقوفی تعقیب، قابل تجدید نظر در مرجع تجدید نظر است و مرجع تجدیدنظر از قرار مذکور در مرجع دادسرایی و در مرجع دادرسی، متفاوت است که مطالب به تفکیک بررسی شده است.

در گفتار دوم از مبحث اول به آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات پرداخته شده است.

مبحث اول: تجدید نظرخواهی و آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات

گفتار اول: تجدید نظرخواهی از قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مرجع صالح آن

بند اول: تجدید نظرخواهی از قرار موقوفی تعقیب

طبق بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا : «قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می­آید، قطعی است.

1- اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی

2- . . . . »

باتوجه به قانون مذکور و قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار موقوفی تعقیب قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر می­باشد که مرجع تجدیدنظر از قرار باتوجه به مرجع صادر کننده قرار متفاوت است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- بررسی و تبیین موضوع موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران.

2- مقایسه و تطبیق موضع قانونگذاران ایران در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات اسلامی مصوب1392.

3- شناسایی ابهامات و خلاءهای قانون پیرامون موضوع در حقوق کیفری موضوعه ایران و ارائه راه­کارها و راه­حل­های منطقی به منظور ارتقاء سطح نظام عدالت کیفری ایران.

د- سؤال­های تحقیق

1- با صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات نسبت به جنبه عمومی ناشی از دعوا، تکلیف دعوای خصوصی یا ضرر و زیان ناشی از جرم چه می­شود؟

2- آیا قرار موقوفی تعقیب از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است؟

3- موضع قانونگذار ایران در پرتو قرار موقوفی تعقیب در کدام یک از قوانین الف-ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1378 و ب-ق.م.ا مصوب 1392 با اسلوب قانونگذاری و اصول حقوقی و عدالت جزایی بیشتر همخوانی دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

Author: 92