دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اجماع در نظر اهل سنت

آنان اجماع را با همان معنايي كه درلفظ ذكر كرديم  يكي از منابع استنباط احكام شرعيه مي دانند درمقابل كتاب و سنت ودر عرض آنها، ومؤسس اجماع به عنوان يك منبع مستقل در عرض ساير منابع اجتهاد، علماء اهل سنت اند و به فرموده شيخ انصاري در رسايل ص 48:« هم الاصل له وهوالاصل لهم» پس اهل سنت براي اجماع بماهو اجماع اصالت واستقلال قائلند و درعرض كتاب و سنت آن را يك منبع اجتهادي مي دانند  ولي عالمان شيعي براي اجماع اصالت و استقلال قائل نيستند بلكه اجماع را طريقي براي كشف قول معصوم (ع) مي دانند. [1]

 

بند سوم – بنای عقلاء

بناي عقلاء عبارت است از: روش عموم مردم در گفتگو درباب معاملات و روابط اجتماعي آنان بر گرايش عمومي وعرف عمومي.« بناي عقلاء» گفته مي شود. مثل رجوع به خبره، عمل بر ظاهر كلام. [2]

ولایت پدر برفرزندان خود مخصوص اسلام نیست بلکه درتمام جوامع بشری این سیره عقلایی وجود دارد واز آنجا که شارع نیز ازعقلا بوده ودر مسیر فطرت گام می نهد[3] وسرور ورئیس عقلاء می باشد، پس این سیره را ردع ومنع ننموده بلکه تأیید و تأکید کرده است.[4]

بنابرآنچه که از ادله اثبات مشروعیت ولایت پدر گفته شد به این نتیجه می رسیم که مهم ترین دلیل ولایت پدر روایت ائمه معصومین (علیهم السلام) می باشد وآنها هستند که پایه اصلی ولایت پدررا تشکیل می دهند وفقیهان نیز بر همین اساس قائل به ولایت پدر برصغیر درنکاح وامور مالی او شده اند.

 

گفتار چهارم : ولایت قهری درقانون مدنی و قانون حمایت از خانواده

درماده 15 قانون حمایت خانواده راجع به ولایت قهری چنین مقرر شده است:

« طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد. درصورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قوت ولیاقت او در اداره امور صغیر، یا فوت پدر، به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان، حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد. مگر این که عدم صلاحیت آنان احراز شود که دراین صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد. دادگاه درصورت اقتضاء اداره امور صغیر را ازطرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. درصورتی که مادر، شوهر اختیار کند، حق ولایت او ساقط خواهد شد. دراین صورت اگر صغیر جد پدری نداشته، یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد، دادگاه به پیشنهاد دادستان، حسب مورد، مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلا یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد». دراین ماده مواردی وجود داشت که با قانون مدنی مغایرت داشت.

1- برخلاف قانون مدنی، ولایت پدر مقدم بر ولایت جد پدری شناخته شده بود.

2- بعد ازپدر، برای مادر نوعی ولایت درنظر گرفته شده بود.

3- جد پدری از لحاظ ولایت قهری همردیف مادر قرار گرفته بود که بعد ازپدر به تقاضای دادستان وتصویب دادگاه شهرستان، ممکن بود ولایت قهری به یکی ازآن دو واگذار گردد.

4- نظارت دادستان براداره امورصغیر ازطرف جد پدری یا مادری پیش بینی شده بود.

[1] حسسيني، سيدمحمد، فرهنگ لغات واصطلاحات فقهي عربي به فارسي، انتشارات سروش، چاپ سوم،1389، تهران: صص 13 و14

[2] قلي زاده،احمد،واژه شناسي اصطلاحات اصول فقه، انتشارات دارالكتاب،(جزايري)، 1379، قم: ص 68

[3] خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، انتشارات دارالهادي، جاپ اول، 1992 م، لبنان، ج 5، ص 12

[4] مكارم شيرازي،ناصر،انوارالفقاهه، انتشارات الامام علي(ع) ، 1418 ه.ق، قم،  ج 1، ص 427

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

1- مهم ترین مسئولیت هایی که بر عهده ولی قهری قرار می گیرد چیست؟

2- ولی قهری از چه اختیاراتی در فقه وحقوق موضوعه ایران برخورداراست؟

3- آیا اذنی که ولی قهری درباره نکاح دوشیزه رشیده می دهد لازم است یا جایز؟

اهداف تحقیق

آنچه دراین رساله مد نظر قرار گرفته این است که بتوانم یک دورنمایی از ولایت قهری پدر وجد پدری درنکاح دختر ومطالب مهم دیگری که درآمده بپردازم، البته موضوع ولایت از دوران  بسیارقدیم یک دغدغه برای والدین بوده وخواهد بود، چون حاصل زندگی زن ومرد، فرزندان آنان می باشند لذا همیشه به دنبال خوشبختی آنان سعی وتلاش می کنند.

به نظر می رسد که دراین مبحث کتب زیادی نگارش یافته ولی بطور بسیار تخصصی درکتب فقهی و قوانین موضوعه بدان پرداخته اند ولی نگارنده رساله سعی نموده بطور گزینشی در حول یک محور با توجه به موضوع رساله بپردازم وبا زبان بسیار ساده وقابل فهم ودرک درحد بضاعت خودم.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق