دانلود پايان نامه حقوق:پیشگیری از آسیب های معنوی کودکان از طریق ارایه ی الگوهای تربیتی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

  

ـ حق تابعیت

تابعیت رابـطه سـیاسی و مـعنوی است که شخصی را‌ با‌ دولت معینی مرتبط می‍سازد. این رابطه‌ به‌ محض تولد‌ ، به‌ صورت یک حق برای‌ طفل پیش بینی شـده اسـت. دولتـها موظفند براساس سیستم خاک یا خون یا هـر دو،‌ تـابعیت‌ را برای طفل در قوانین پیش‌ بینی‌ نمایند.‌ ماده‌ 7 کنوانسیون حقوق کودک‌ بر‌ لزوم به رسمیت شناختن تابعیت کودک تاکید ورزیده اسـت. اصـل سـوم اعلامیه جهانی حقوق کودک نیز‌ ملیت‌ را‌ از حقوقی دانسته است کـه از بدو‌ تولد‌ برای‌ کودک‌ به‌ وجود‌ می‌آید. در حقوق اسلامی بر اساس اصل لزوم پایبندی به معاملات و پیمانها (یا ایـها الذیـن آمـنوا اوفوا بالعقود ؛ المائده ، آیه 1) پیوستن دولت اسلامی‌ به کنوانسیون حقوق کودک بـه مـعنای به رسمیت شناختن حق تابعیت و لزوم پایبندی به آن است. پذیرش جغرافیایی سیاسی موجود در قالب عضویت در سازمان مـلل مـتحد بـه معنای‌ پذیرش لوازم آن نیز خواهد بود. از جمله لوازم آن ، پذیرش هویت ملی همه شهروندان از جـمله کـودکان اسـت. تابعیت از مؤلفه‌های بسیار مهم هویت ملی یا ملیت‌ هر‌ فرد به شمار می‌آید کـه دولتـها مـوظف به اعطای آن به کسانی هستند که از شرایط لازم چون پیوستگی خونی با اتباع یک‌ کـشور‌ یـا تولد در قلمرو سرزمین‌ یک‌ کشور برخوردارند. بنابراین حق تابعیت از حقوق معنوی کودک اسـت کـه در حـقوق اسلامی براساس اصل لزوم وفای به عهد وپیمان ها قابل شناسایی‌ است.‌

آدمیان از ابتدای آفرینش‌ ، بـه اصـل تابعیت بمعنای رابطه معنوی و اجتماعی به قوم، نژاد، قبیله اذعان داشته‌اند. در سیر تـکامل اجـتماعی و فـرهنگی ، علاوه بر تابعیت قومی ونژادی ، تابعیت دینی و مذهبی‌ نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. پیـدایش نـظام اجتماعی ومدنی بر پایه دولت کشور زمینه شکل‍گیری نوعی تابعیت را پدید آورده است کـه تـمامی مـناسبات و حقوق شهروندان یک کشور‌ در‌ روابط داخلی‌ و خارجی بر آن مبتنی می‌باشد. به نحوی که عدم اقـدام بـه تـابعیت موجب اختلال در تمامی‌ مناسبات می‍گردد. به تدریج بنای عقلای عالم بر شـناسایی پایـبندی به‌ حق‌ تابعیت‌ استوار گردید. و ردعی نیز از ناحیه شارع در زمینه این بنا در دست نیست بنابراین ازعـدم ‌‌ردعـ‌ شارع می‌توان شناسایی حق تابعیت را در حقوق اسلامی به رسمیت شناخت.

در حقوق‌ اسـلامی‌ از تـابعیت دیگری نیز سخن رفته است که بـاید آن را از حـقوق کـودک مسلمان‌ به شمار آورد و آن تابعیت دینی است ؛ یـعنی چـنانچه یکی از‌ والدین کودک مسلمان باشد‌ ، کودک تابعیت او را داشته و مسلمان تلقی می‌شود.

در حقوق ایـران، کـودکانی که پدر آن‍ها ایرانی باشد، اعـم از ایـنکه در ایران یـا در خـارج مـتولد شده باشند ، تابعیت‌ ایرانی خواهند داشـت ؛ هـمچنین براساس ماده 976 ق. م کودکان زیر تابعیت ایرانی خواهند داشت:

1- کودکانی که پدر آنـ‌ها ایـرانی است ، اعم از این‌که در ایران یا در‌ خـارج‌ متولد شده باشند.

2-  کودکانی کـه در ایـران متولد شده و پدر و مادر آنان غـیر مـعلوم باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف  تحقيق

1- استحکام بنیان خانواده

2- استحکام بنیان حکومتی کشور جمهوری اسلامی ایران

3- اجرای عدالت نه مکتوب کردن عدالت

4- پیشگیری از آسیب های معنوی کودکان از طریق ارایه ی الگوهای تربیتی

سؤالات و فرضيه‏هاي تحقیق

سوال های تحقيق

1- ارتباط آسیب های معنوی کودکان با سیاست گذاری های تقنینی  به چه صورتي است؟

2- حمايت معنوی کودکان چه تأثيري بر رويكرد اجتماعي آنان مي تواند داشته باشد؟

3- علل و عوامل موثر درگسترش آسیب های معنوی کودکان چیست؟

Author: 92