دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده 3

فصل اول-کلیات 11

1-1-بیان مسئله 12

1-2-سوالات تحقیق 14

1-3-فرضیه تحقیق 14

1-4-ضرورت و اهداف تحقیق 15

1-5-پیشینه تحقیق 15

1-6-روش تحقیق 17

1-7-جنبه های نوآوری پژوهش 18

فصل دوم-مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده عدم النفع 19

2-1-تعریف  و مفهوم عدم النفع 20

2-2-معنای لغوی عدم النفع 20

2-2-1-معنای عدم 21

2-2-2-معنای نفع 21

2-2-3-تعیین معیار برای نفع 22

2-2-3-1-معیار شخصی 22

2-2-3-2-معیار نوعی 23

2-2-3-3-نظریه مختلط 23

2-3- تعریف حقوقی عدم النفع 24

2-3-1-تعریف حقوقدانان ایران از عدم النفع  25

2-3-2-تعریف فقهاء از عدم النفع 28

2-3-3-تعریف حقوقدانان خارجی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا . 29

2-4-تفاوت عدم النفع و تفویت منفعت 30

2-5-انواع عدم النفع 31

2-5-1-عدم النفع محقق 31

2-5-2-عدم النفع محتمل 32

2-5-3-عدم النفع ناشی از تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد 32

2-5-4-عدم النفع ناشی از ورود لطمه به تمامیت جسمانی 33

2-5-5-عدم النفع ناشی از تجاوزات مالی 33

2-5-6-عدم النفع ناشی از ضمانت قهری 34

2-5-7-عدم النفع ناشی از عدم افزایش دارایی مثبت 35

2-5-8-عدم النفع ناشی از عدم کاهش داریی منفی 35

2-5-9-عدم النفع ناشی از از بین رفتن یا ناقص گردیدن مال 35

2-6-اقسام مصادیق  تفویت منفعت 35

2-6-1-فوت منفعت به جهت منع از تحصیل نفع 36

2-6-2-فوت منفعت در انسان 36

2-7-قواعد و اصول کلی مرتبط با عدم النفع در نظام حقوقی ایران . 38

2-7-1-قاعده لاضرر 38

2-7-1-1-تعریف و مفهوم قاعده لاضرر 38

2-7-1-2-ناهیه و یا نافیه بودن لا در لاضرر 39

2-7-1-2-1-نظر قائلین به ناهیه بودن لا در لاضرر 39

2-7-1-2-2-نظر قائلین به نافیه بودن لا در لاضرر 40

2-7-1-2-2-جمع بندی بین نظرات 41

2-7-2-قاعده اتلاف و تسبیب  42

2-7-3-جواز مقابله به مثل 43

2-7-4-بنای عقلاء 43

2-8-موافقین و مخالفین عدم النفع 44

2-8-1-مخالفین عدم النفع 45

2-8-1-1-دلایل مخالفین عدم النفع 45

2-8-1-1-1-عدم تحقق غصب 45

2-8-1-1-2-عدم شمول قواعد اتلاف،تسبیب و لاضرر 47

2-8-1-1-3-قول مشهور فقهی مبنی بر عدم النفع لیس بضرر 49

2-8-1-1-4-قاعده الخراج 50

2-8-2-موافقین عدم النفع 51

2-9-عدم النفع در دیگر نظام های حقوقی 52

فصل سوم-ماهیت حقوقی عدم النفع در نظام حقوقی ایران 55

3-1-عدم النفع به عنوان خسارت 56

3-1-1–تعریف و مفهوم خسارت 58

3-1-2-انواع خسارت   از دیدگاه قوانین و مقررات 58

3-1-2-1-ماده 37 قانون تسریع محاکمات مصوب 1309 59

3-1-2-1-ماده 49 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 59

3-1-2-2-مواد 309 و 312 قانون مدنی 60

3-1-2-3-ماده 728 قانون آیین دادرسی 1318 60

3-1-2-4-مواد 5 و 6 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 62

3-1-2-5-تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی 63

3-2-عدم النفع به عنوان ضرر  و زیان 65

3-2-1-1-بررسی قاعده لاضرر 69

3-1-1-2-مستندات قاعده لاضرر 71

3-2-2-تعریف و مفهوم ضرر و زیان 75

3-2-2-1-تعریف فقهی ضرر 76

3-2-2-2-دیدگاه های فقهی در مورد ضرر بودن یا نبودن عدم النفع . 80

3-2-2-3-تعریف حقوقی ضرر 82

3-2-3-انواع ضرر و زیان 83

3-2-3-1- ضرر و زیان معنوی 83

3-2-3-2-ضرر و زیان مادی 86

3-2-4-شرایط ضرر قابل جبران 87

3-2-4-1-مسلم بودن ضرر 87

3-2-4-2-مستقیم بودن ضرر 88

3-2-4-3-قابل پیش بینی بودن ضرر 89

3-2-4-4-عدم جبران ضرر 90

3-2-4-5-مشروعیت جبران ضرر 90

3-2-4-4-1-ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1335 91

3-2-4-4-2-ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 92

3-2-4-4-3-ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی 94

3-2-4-4-4-اعتبار قانون حاکم 94

3-2-3-5-4-1-دیدگاه رویه قضایی در مورد عدم النفع 94

3-2-3-5-4-1-1-رویه قضایی در خصوص عدم النفع در زمان حاکمیت قانون سابق 96

3-2-3-5-4-1-2-رویه قضایی در خصوص عدم النفع در زمان حاکمیت قانون فعلی 98

3-2-4-شرایط مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع 102

3-2-4-1-عدم النفع ناشی از عدم اجراء تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد باشد 103

3-2-4-2-عدم النفع ناشی از جرم و شبه جرم باشد 107

3-2-4-3-عدم النفع ناشی از ضمانات قهری 110

3-2-5-شیوه مطالبه خسارات ناشی از عدم النفع 111

3-2-5-1-بیمه عدم النفع 111

3-2-5-1-1-مفهوم بیمه عدم النفع 112

3-2-5-1-2-مزایای بیمه عدم النفع 113

3-2-5-1-3-راهکار مورد استفاده 114

3-2-6-جبران خسارت ناشی از عدم النفع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 116

3-2-6-1- عدم النفع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 116

3-2-6-2-مقایسه با حقوق ایران 117

نتیجه گیری 118

فهرست منابع و ماخذ 120

 

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1- اصولاً عدم النفع بر چه مبنایی استوار است.

2- چه معیار یا معیارهایی برای شناخت عدم النفع وجود دارد.

3- مصادیق و موجبات عدم النفع شامل چه مواردی می گردد.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق