دانلود پايان نامه حقوق:شناسايي و حذف بسترهاي شكل گيري قاچاق مواد مخدر

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

 

محيط و تأثير آن در ارتکاب

محيط نيز از جمله عوامل تأثيرگذار در پيدايش رفتارهاي شايسته و يا ناشايست است. اگر در منزل و خانه، كوچه، خيابان و مدرسه، و محيط پيرامون زمينه و شرايط مساعدي براي بزهكاري وجود داشته باشد، فردي را که آمادگي انحراف در او وجود دارد، به سوي جرم و ارتكاب رفتار بزهكارانه سوق مي‌دهد.

«به مجموعه عواملي که از خارج ارگانيسم را در بر مي‌گيرد و در آن اثر مي‌کند محيط مي‌گويند. به عبارت ديگر محيط مجموعه شرايط و عواملي است که تاريخ، طبيعت، جامعه، روابط فردي و ويژگي‌هاي خانوادگي و ارثي مي‌سازد و از درون و برون فرد را در خود مي‌گيرد و مي‌پروراند تا جايي که برخي از انديشمندان عقيده دارند که انسان زاده محيط خود است.»(ستوده،1376: 72)

کلمه محيط که در جامعه شناسي جنائي به کار مي‌برند معادل کلمه «مي ليو[1]»است. اين واژه در زبان فرانسه از تغيير و ترکيب دو کلمه «مديوس[2]» و «لوکوس[3]» به معني نقطه مرکزي پديد آمده است. (کي نيا،1373: 463) محيط يکي از عواملي است که در بروز بزهکاري مي‌تواند موثر باشد. «تأثير محيط در ساختن شخصيت افراد آدمي بسيار مهم است و مردم‌شناسان به حق اهميت چهارچوب فرهنگي و اجتماعي را در تکوين شخصيت تأکيد کرده‌اند.»(سعيديان،1386: 4909)

بعضي از انديشمندان بين محيط و اطراف تفکيک قائل شده‌اند و آن را اين چنين تبيين نموده‌اند که «اطراف مبين وضع غير ثابت گذران و آني مي‌باشد. محيط مبين کيفيت قابل دوام و دائمي و کليه شرايط و امور و دقايقي است که موجب تکامل هر موجود زنده و به خصوص تحول شخصيت انساني مي‌شود.»(دانش،1376: 52) «نخستين دانشمندي که به کمک اعداد همبستگي محيط جغرافيايي و جرم را نشان داده است فيزيک دان منجم بلژيکي کتله بوده است.»(کي نيا،1373: 469) جامعه‌شناسان جنائي و جرم‌شناسان طبقه بندي‌هاي مختلفي از محيط ارائه داده‌اند. اما متداول‌ترين اين تقسيم بندي محيط طبيعي يا جغرافيايي و محيط اجتماعي مي‌باشد: محيط جغرافيايي يا محيط طبيعي: «محيطي است که افراد در آن زيست مي‌کنند.»(دانش،1376: 53)

«تمام شرايط و پديده هاي طبيعي که مستقل از اراده انسانند و بر زندگي او تأثير مي‌گذارند، محيط طبيعي ناميده مي‌شود.»(ستوده،1376، ص 72) با توجه به تعاريف بالا از محيط طبيعي مي‌توان مواردي همچون ميزان حرارت در طول فصل سال (گرما و سرما)، رطوبت، تغير فصول، کوهستاني، ساحلي، جنگلي، صحرايي، شهر، روستا، جمعيت زياد، وضعيت ساختمان‌ها و… را از اين موارد دانست.

محيط اجتماعي: «که شامل محيط عمومي و محيط شخصي است که ابتدا در روابط فشرده و کوچک‌تر و سپس در محيط فرهنگي، اقتصادي و غيره بايد مورد مطالعه قرار بگيرد.» (دانش،1376: 53)

[1]-Milieu

[2]-Medyous

[3]-Locus

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

بازنگري نسبت به پديده قاچاق مواد مخدر و شناسايي عوامل مهم و موثر در ارتکاب اين جرم در استان فارس مي‌باشد.

1- جمع آوري خصوصيات و مشخصات افرادي که مرتکب قاچاق مواد مخدر شده‌اند، از قبيل: وضعيت خانوادگي، شغل، تحصيل، موقعيت اجتماعي و وضعيت اقتصادي.

2- تعيين محل سکونت، محل ارتکاب بزه و شناخت خط سير آن براي يافتن راه حل‌هايي از نظر پيشگيري از جرم.

3- برنامه ريزي براي کاهش آمار اين معضل و در نتيجه کم‌تر شدن هزينه هاي اقتصادي که جامعه براي مقابله با مجرمين متحمل مي‌شود.

4- شناسايي و حذف بسترهاي شكل گيري قاچاق مواد مخدر و در نهايت کاهش آمار ارتکاب اين جرم

 1-5- هدف كاربردي

نتايج اين تحقيق مي‌تواند در مؤسسات آموزشي همانند آموزش و پرورش، کانون اصلاح و تربيت و سازمان زندان‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر و ساير مؤسساتي که عهده دار تنظيم و اجراي برنامه هاي مربوط به مقابله با اين پديده هستند مورد استفاده قرار گيرد.

1-6- سؤالات تحقيق

آيا داشتن خانواده نابسامان يکي از عوامل مؤثر در قاچاق مواد مخدر است؟

آيا بين تحصيلات قاچاقيان مواد مخدر و ارتکاب اين جرم رابطه وجود دارد؟

آيا منطقه استراتژي جغرافيايي در قاچاق مواد مخدر مي‌تواند موثر باشد؟

آيا بين بزهکاري پدر و مادر و قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آيا بين فقر مادر و ارتکاب قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آيا دوستان ناباب از عوامل موثر در ارتکاب قاچاق مواد مخدر محسوب مي‌شوند؟

 

Author: 92