پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه حقوق:تعیین وضعیت فقهی وحقوقی شروط ضمن عقد نکاح

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 وضعیت فقهی وحقوقی شروط ضمن عقد نکاح

قسمتی از متن پایان نامه :

 

شرط فعل

ماده 234 در تعریف شرط فعل مقرر می دارد:

«شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود…»

کاری که موضوع شرط قرار می گیرد ممکن است فعل مادی و مثبت باشد مانند ساختن عمارت یا مواظبت از کودک یا تعمیر ماشین معین یا فعل مادی منفی باشد  مانند باز نکردن پنجره و نبریدن درخت و کار نکردن برای دیگران و ممکن است ناظر به انجام دادن عمل حقوقی مانند فروش یا دادن رهن باشد. و خودداری از آن؛ مانند اجاره ندادن ملک یا خودداری از فروش اتومبیل. به عبارت دیگر شرط فعل یا مادی است یا حقوقی و هر کدام ممکن است مثبت یا منفی باشد.

هرگاه زوجین انجام یا ترک کاری را از طرف مقابل یا شخص ثالث ضـمن عقـد نکـاح شرط کنند، مثلاً زن شرط کند که زوج او را در منزل یا شهر معینی سکنی دهد، یـا او را از شهر و وطنش خارج نکند، اینگونه شرطها صحیح و مشروط علیه ملزم به رعایت آن است.عدم پای بندی به شرط فعل موجـب حـق فسـخ بـرای مشـروط لـه نمـیشـود، پـس اگـر مشروطعلیه به شرط عمل نکرد، مشروطله تنها مـیتوانـد الـزام او را را بـر ایفـاء بـه شـرط، تقاضا کند؛ چنانچه شرط به نفع زوجه باشد و زوج آن را رعایت نکند، زن حق دارد کـه در آن مورد خاص تمکین ننماید، در این صورت آثار و احکام زن ناشزه برای او ثابت نمیشود، مثلاً اگر حق انتخاب مسکن یا سکونت در شهر خاص، به نفع زن در ضمن عقد شرط شده باشد، چنانچه زوج بخواهد او را از آن محلی که مقرر شده خارج کند، زن میتواند از شوهر پیروی نکرده، در این صورت ناشزه نبوده و نفقۀ او ساقط نمی شود.

 

1-2-1-2- شروط باطل

شروط باطل شروطی هستند که به علتی از جهات قانونی باطل و فاقد ارزش و اعتبار می باشند.شروط باطل هیچ اثر حقوقی ندارد و مانند آن است که از ابتدا درج نشده باشد.شروط باطل نقطه مقابل شروط صحیح می باشند به عبارتی می توان گفت :«شرط باطل عبارت از شرطی است که به جهت فقدان هر یک از ارکان و اوصاف شرط فاقد صفت صحت باشند.اصولا مطابق اصل صحت کلیه شروط صحیح محسوب می شوند مگر آنکه بطلان هر یک از آنها ثابت شود.» (موثق،1372،ص 17)

1-2-1-2-1- شروط باطل غیر مبطل

این شروط عبارتند از:

1- شروطی كه انجام آن غیر مقدور است مثلا اگر طرفین عقد شرط كنند كه یكی از متعاقدین بالمباشره كتابی در فیزیك تالیف و به طرف دیگر اهداء كند، در حالیكه مشروط علیه جز نوشتن و خواندن سواد نداشته باشد چنین شرطی باطل است ولی به صحت عقد لطمه ای نمی زند، خواه طرفین یا یكی از آنها به غیر مقدور بودن شرط عالم باشند یا جاهل. (صابری، ۱۳90، ص117)

2- شرطی كه نفع و فایده ای در آن نباشد، مثل اینكه ضمن عقد شرط شود مشروط علیه به مدت یك سال روزییك دلو آب از چاه بكشد و دوباره آن را در همان چاه خالی كند، چنین شرطی كه متضمن فائده و نفع عقلائی نیست باطل است ولی موجب بطلان عقد نمی شود.

3- شرطی كه نامشروع باشد. نامشروع بودن شرط اعم است از حرمت شرعی با ممنوعیت قانونی. آن مثل اینكه ضمن عقد شرط شود كه مشروط هلیه به مدت شش ماه حق اقامه نماز نداشته باشد، یا مكلف باشد بدون داشتن پروانه رانندگی برای مدت معینی رانندگی اتومبیل مشروط له را شخصا به عهده بگیرد، چنین شرطی باطل است، لكن به صحت عقد خللی وارد نمی كند. (امیدی فر، 1377، ص38)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش را می توان از دو حیث تئوریک و کاربردی مورد تحلیل قرار داد. از حیث تئوریک گستری دامنه علمی موضوع مهمترین هدف از انجام این پژوهش می باشد. زیرا با وجود اینکه گذشتگان نیز در مورد آن نوشته اند اما گستره موضوع به حدی است که نیاز به تحلیل های عمیق تری دارد. از حیث عملی نیز با توجه به آنکه نکاح یکی از بیشترین موارد مطروحه در دادرسی است می تواند این موضوع بسیاری از چالشها را در این حوزه رفع نماید.

-سوالات تحقیق

1-آیا شروط ضمن عقد نکاح میتواند نابرابری حقوقی زوجه را در برابر زوج در عقد ازدواج جبران نماید؟

2-آیا قید شرط تنصیف دارایی در ضمن عقد نکاح توانسته مشکلات مالی زوجه را بر طرف نماید؟

92