دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مفهوم‌سازی امنیت در جوامع دینی و سکولار

قسمتی از متن پایان نامه :

 

پست پوزیتیویسم وامنیت

پست پوزیتیویست ها از طریق مورد پرسش قرار دادن مفروضات شناخت شناسانه و هستی شناسانه دستور العمل جدیدی را طرح کرده و بدین وسیله فضایی را برای مطرح شدن طیفی از موضوعات ایجاد کرده‌اند. ازنظر آن‌ها امنیت تنها یک تعریف و قرائت خاص نداشته و چارچوب مشخصی که تعیین کننده رابطه ذهن انسانی با آن باشد، وجود ندارد. همچنین معتقدند با رهیافت و ابزارهای اثبات گرایی نمی‌توان به جوهره امنیت دست یافت، بلکه چنانچه امنیت را در چشم اندازهای جهانی و با عنایت به تمامی سطوح تحلیل و مراجع امنیتی مورد بررسی قرار دهیم، کارآمدتر خواهد بود. آن‌ها نابرابری در توزیع قدرت و ثروت و برخورداری از امنیت را پدیده ای اجتماعی می پندارند.

پسااثبات گرایی، به مجموعه نظریه‌هایی اطـلاق می‌شود کـه بـه لحـاظ هستی‌شناسی ومعرفت‌شناسی در برابر اثبات گرایان قرار دارند. آن‌ها بر خلاف اثبات گرایان، قـدرت، شـناخت وآگاهی را نه واقعیتی مادی، بلکه برساخته ای اجتماعی می دانند. در پسااثبات گرایی، پنج دیـدگاه واقع گرایی علمی، هرمنوتیک، نظریه انتقادی، دیدگاه فمینیستی و پسانوگرایی را می‌توان از هـم بازشناخت.

اثبات گرایان چهار مفروضه بنیادی دارند که عبارتند از: 1-حقیقتـی عینـی وجـود دارد کـه می‌شود آن را کشف کرد

2- ابزار کشف حقیقت خرد است و فقـط یـک شـکل خـردورزی واستدلال وجود دارد

3-ابزار خردورزی، تجربه گرایی است که بـه تحلیـل گـر امکـان می‌دهد قضایا را به آزمون بکشد

4- می‌توان بین مشاهده گر و امر مورد مشـاهده تمـایز گذاشـت. پسااثبات گرایان، هر چهار مفروضه را مردود می شمارند. آن‌ها خرد را ابزاری برای سـاکت کـردن دیگران می بینند و به جای آن، بر ساخت و پرداخت اجتماعی آگاهی و شناخت تأکید می‌کنند. به نظر ایشان، تفکیکی بین نظریه و عمل وجود ندارد. نگاه کنید به: (تاجیک، 1377)

برای رهیافت پست پوزیتیویستی، دولت به‌عنوان یک ساخت اجتماعی، خود یک معضل است. ازنظر آن‌ها ضرورتی وجود ندارد که بشر به لحاظ سیاسی در قالب دولت همواره به یک شکل سازماندهی شود. این موضوع پیامدهایی برای فهم ما از امنیت داشته، چرا که معنا و مفهوم امنیت به اشکال خاصی از جامعه سیاسی گره خورده است. نقطه اشتراک دیدگاه های مختلف پست پوزیتیویستی آن است که آن‌ها تمایلی برای برتری دادن یک هدف مرجع امنیتی بر دیگر مراجع را ندارند. به نظر آن‌ها این عمل، نادیده انگاشتن ساختارهای قدرت و تسلط بر یک یا چند سطح دیگر را به وجود می آورد که عمدتا در اثر برتری دادن به دولت، این‌گونه ساختارها مخف شده است. در واقع عنصر تئوریک زیربنایی تشکیل‌دهنده رهیافتهای مذکور آن است که همه مراجع به لحاظ شأنیت با هم برابرند. بیشتر تجلی های این رهیافت، ساختارهایی را که بر رفتار انسان به ویژه بر حسب طرد شدن و جذب شدن اثر گذاشته و شکل می‌دهد، آشکار می‌کنند و دستاورد این موضوع، معرفی مرجع یا مراجع امنیت بر حسب نیاز به رهایی و یا تامین شدن امنیت آنهاست؛ بنابراین تلاش برای تعریف و معرفی مرجعی خاص، اگرچه احتمالا از منظر رهیافت پوزیتویستی ممکن است ولی به لحاظ روش شناختی با اکثر تحلیل های پست پوزیتویستی امنیت، در تضاد است (عسگری, 1382, ص. 395).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی:

شاخصهای اصلی تمایز دهنده مفهوم سازی امنیت در نظمهای دینی وسکولار چیست؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق