پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه حقوق:بررسی وشناخت کامل تأثیرات اجری طرح جامع کاداستر در حوزه جرایم ثبتی

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

جرایم ثبتی خاص

جرم‌هایی هستند که هویت مستقلی به آن‌ها داده شده است و در مادة قانونی مربوط، علاوه بر جرم انگاری، مجازات آن نیز رأسا و بدون احاله به مادة قانونی یا عنوان مجرمانة دیگر تعیین شده است. این جرم‌ها عبارتند از:

ـ اقدام مستدعی ثبت ملک با مفلس قلمداد کردن خود به منظور فرار از ادای حق طرفی که دادگاه صالح رأی به نفع او صادر کرده است.[1]

ـ معاملة معارض[2]

ـ امتناع سردفتر یا دفتریار معذور از خدمت دفترخانة اسناد رسمی از تحویل مدارک مربوطه به مرجع تعیین شده توسط ادارة ثبت محل[3]

ـ انجام معامله با سند مالکیت معارض[4]

2. جرایم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبرداری

جرایم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبردای نیز به زیر مجموعه هایی تقسیم می شوند:

1ـ2. جرایم ثبتی در حکم جعل

جرایمی هستند که گرچه تعریف جرم ثبتی بر آن‌ها صادق است، اما مجازات آ نها در مادة قانونی مربوطه تعیین نشده است، بلکه در حکم جعل قلمداد شده اند. از این رو، برای تعیین مجازات آنها باید به مواد قانونی مربوط به جعل مراجعه کرد. این جرم‌ها عبارتند از:

ـ جرایم مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی[5]

ـ صدور گواهی خلاف واقع از سوی مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک[6]

2ـ2. جرایم ثبتی در حکم خیانت در امانت

در این دسته، جرم ثبتی‌ای قرار می‌گیرد که قرابت ساختاری زیادی با جرم خیانت در امانت دارد و از این رو، قانونگذار از تعیین مجازات مستقل برای آن خودداری کرده و آن را در حکم خیانت در امانت قرار داده است. این جرم عبارت است از:

ـ ” تبانی متولی یا نماینده اوقاف با متقاضیان ثبت املاک وقف و حبس و ثلث باقی”[7]

[1] قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310، مادة 45

[2] قانون ثبت اسناد و املاک کشور، اصلاحی 1312، مادة 17

[3] قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، مادة 26

[4] قانون راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333، مادة 6

[5] قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، مادة 100

[6] همان، ماده 103

[7] همان، ماده 28

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

طرح جامع کاداستر چگونه و چه تأثیری در پیشگیری از جرایم ثبتی دارد؟

سؤالات فرعی:

  1. اجرای طرح جامع کاداستر درپیشگیری کدام یک از جرایم ثبتی اثر مثبت و در کدام اثر منفی دارد و در کدام بلا اثر است؟
  2. ملزومات تقنینی و اجرایی جهت تأثیر گذاری هرچه بهتر طرح مذکور در پیشگیری از جرایم ثبتی کدامند؟

3- آیا جهت پیشگیری کامل از جرایم ثبتی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگری نیز علاوه بر اجرای طرح جامع کاداستر لازم است؟

) اهداف تحقیق

مهم‌ترین اهداف اجرای این تحقیق بدین شرح است:

1 ـ شناخت دقیق و کامل تأثیرات اجری طرح جامع کاداستر در حوزه جرایم ثبتی

2 ـ تشخیص و تمیز جرایم ثبتی‌ای که زمینه ارتکاب آنها مشخصا، فقط با اجرای طرح جامع کاداستر از بین خواهد رفت و جرایمی که علاوه بر اجرای طرح کاداستر نیاز به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگر دارند و نیز جرایم ثبتی‌ای که اجرای طرح مذکور تأثیری در زمینه ارتکاب آنها ندارد.

3 ـ شناخت ضعف‌ها و نواقص طرح مذکور در حوزه تقنین و اجرا به منظور کارآمدی هرچه بیشتر آن در پیشگیری از جرایم ثبتی و ارائه پیشنهادات لازم جهت اصلاح قانون و نحوه اجرا

92