دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

8 تصمیمات دادگاه درمورد حضانت

1)تصمیم دادگاه درموقع توافق والدین درامرحضانت اگرچه دادگاهها می توانند این توافق را تایید ننمایند و آن را رد نمایند لیکن معمولاً دادگاهها از توافق والدین در امر حضانت تبعیت می نمایند و دلیل آنان این است که از نظر دادگاه پدر و مادر غبطه و صلاح فرزندان خود را بهتر از دیگران می دانند و این بعنوان یک اصل پذیرفته شده است در توافق والدین الزامی بر رعایت اولویت مندرج در قانون مدنی نیست، و غالباً در این توافق ها که مورد تایید و حکم دادگاهها نیز قرار می گیرد گاهی حضانت آنان را به مادران تفویض می گرید، به پدران اعطا و گاهی حضانت پسران بیش از دوسال راکه به موجب قانون مدنی حضانت آنان خاص پدران است به مادران واگذار می نمایند و دلیل ارجاع حضانت به پدر و مادر همان توافق والدین ذکر می شود و معمولاً در احکام دادگاهها دلیل دیگری ارائه نمی شود.

2)تصمیم دادگاه زمانی که در امرحضانت بین پدر و مادر توافق نباشد در این موارد دادگاه برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دلایل ذیل متمسک می گردد:

الف-استماع اظهارات حضوری طرفین و بررسی دلایل آن.

ب-تحقیق درباره ی وضع والدین از شهود معرفی شده وسیله آنان.

ج-تحقیقات محسوس و غیر محسوس در خصوص وضع اخلاقی آنان از طریق نیروهای انتظامی

د-تحقیق از محل کار والدین

ه-تحقیق به وسیله مددکاران اجتماعی(میرداداشى، 1381).

2-2-9 مبناي حقوقي حضانت درحقوق مدني ايران

ماده 1168 قانون مدني در مورد ماهيت حقوقي حضانت چنين مي گويد: «نگاهداري اطفال هم حق وهم تكليف ابوين است. »

حق مزبور مطلق نبوده، اعمال آن موكول به دانستن صلاحيت اخلاقي پدر يا مادر، جد پدري يا شخص ثالث ديگر ومقيم بودن آنها در محل سكونت طفل وبالاخره كوشش آنها درمواظب از مولي عليه مي باشد(میرداداشى، 1381).

با اين ترتيب ازنظر قانون مدني ايران، اعمال نظارت حقي نيست كه صرفاً به جهت استفاده پدر، مادر، جد يا شخص ثالث ديگر كه عهده دار حضانت طفل هستند تاسيس شده باشد بلكه حقي است كه غايت آن مصلحت جامعه مي باشد به عبارت ديگر رعايت حق حضانت اين افراد از جهت خصوصيت و هويت آنان نبوده بلكه برحسب وظيفه اي است كه براي انجام آن داراي حقوق مي باشد(میرداداشى، 1381).

از نظر حقوق مدني ايران ايجاد حق حضانت نتيجه انجام تكليفي است كه پدر و مادر در نگهداري و تربيت فرزند خود دارند(میرداداشى، 1381).

بدين توضيح كه ازنظر قانونگذار ايران، والدين و ساير كساني كه بر طبق قانون يا تصميم دادگاه اين وظيفه را بعهده دارند در اجراي امور مربوط به حضانت داراي برتري و سلطه قانوني نسبت به ديگران مي باشند(میرداداشى، 1381).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف تحقیق

  1. بررسی حق بودن یا تکلیف بودن حضانت.
  2. بررسی شرط بودن مباشرت در حضانت.
  3. بررسی متغییرهای موثر در حضانت.
  4. بررسی قلمرو زمانی حضانت.
دسته‌ها: پایان نامه حقوق