دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم : همكاري و مساعدت بين المللي

در بند (1) مادة  11 ميثاق به اين مسئله اشاره شده كه در تحقق حق بر  ” استاندارد مناسب زندگي” و يكي از عناصر آن يعني حق بر غذا، همكاري بين المللي مبتني بر رضايت آزادانه، اهميت اساسي دارد. منظور از درج عبارت  ” مبتني بر رضايت داوطلبانه”  آن بوده كه از ايجاد اين تلقي كه دولتهاي داراي مازاد غذايي، مسئوليت اتوماتيك و خودبه خودي براي تأمين كمبودهاي غذايي كشورهاي  فاقد منابع كافي در اين زمينه دارند ، احتراز شود . ماده مزبور به دو مفهوم “همكاري”  و  ” مساعدت بين المللي”  اشاره مي كند . اين در حاليست كه هيچ تمايزي ميان اين دو مفهوم در ميثاق ، كارهاي  مقدماتي و رويه بعدي به عمل نيامده است. از ظاهر ماده اين گونه برمي آيد كه همكاري ، مفهومي موسع تر است و نه تنها متضمن يك تكليف ايجابي به كمك و مساعدت است بلكه حاوي تكليفي سلبي به عدم ايجاد مانع در تحقق اين حقوق نيز مي باشد . سؤالي كه در اين زمينه مطرح شده آن است كه منظور از اين همكاري و مساعدت چه نوع همكاري است؟ آيا منظور ارائه كمكهاي غذايي است ؟ ترديدي نيست كه برنامه هاي كمك بلند مدت و وسيع موجب افزايش وابستگي به كمكها ، نابودي توليد داخلي و تقويت نابرابريهاي موجود درون دولتهاي دريافت كننده آنها مي شود . از همين رو تأكيد كميته بر آن بوده كه همكاري بين المللي بايد بر مساعدت و كمك به توليد ، نگهداري و توزيع غذا در سطح داخلي متمركز شود[1]  . و  البته اين گفته نافي مسئوليت دولتها براي همكاري فوري در تأمين كمكهاي اضطراري غذايي همچون كمك به پناهندگان و آوارگان يا مبارزه با قحطي شديد نيست.

40- كميته در بند (39) تفسير كلي شماره 12 خويش در خصوص كمكهاي غذايي مقرر مي كند:

“كمكهاي غذايي حتي الامكان بايد به گونه اي ارائه شوند كه بازارهاي محلي و توليد كنندگان داخلي را شديداً تحت تأثير قرار  ندهند و بايد به گونه اي  سازماندهي  شود  كه  بازگشت  آنها  به خودكفايي را ميسر سازد و بر نيازهاي گروههاي هدف مبتني باشد. محصولات موجود در برنامه هاي كمكهاي غذايي بايد مطمئن و سالم  بوده و از نظر فرهنگي براي جمعيت دريافت كننده قابل پذيرش باشند ”  ،

The Right to Food, General Comment No. 12, op. cit, para. 39.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در این پژوهش سعی بر آن است ساختار قانونی سازمان جهانی تجارت به عنوان يكي ازگسترده ترین سازمان بین المللی  بعد از سازمان ملل متحد ، از نقطه نظر توجه و رعایت حقوق بشر میتواند موضوعی مهم تلقی شده و سهمی از تحقیقات حقوقی را به خود اختصاص دهد توجه شود. تا از این طریق بتوان:

  • بستر مناسب برای رفتار ویژه متفاوت در قبال کشورها و گروه­های آسیب­پذیر ایجاد نمود و به این ترتیب رسالت اصلی تعهدات مربوط به موافقت­نامه­های سازمان جهانی تجارت با قواعد حقوق بشر تأمین گردد.
  • حقوق بین­امللی و اهمیت مسائل تجارت به نحو احسن تأمین گردد.
  • از ایجاد نقض حقوق افراد واقع در جامعه بشری جلوگیری گردد.
  • گامی مثبت در راستای اعتلای رفتار منصفانه برداشته شود.
  • از تکرار تضییع حقوق و تکالیف غیرمنطبق بر مقررات حقوق بشر جلوگیری گردد.

سوالات پژوهش

حال با یک نگرش کلی نسبت به نظام بین­الملل قواعد سازمان جهانی تجارت با حقوق بشر این پرسش­ها مطرح می­گردد.

1)آيا طبق قواعد سازمان جهانی تجارت ، حقوق و تکالیف اعضا منطبق با مقررات حقوق بشر است و تجارت آزاد حقوق بشر را تهديد ميكند ؟

2) مبانی وجود موارد تناقض چیست؟

3) آيا مقررات مالكيت فكري ، حقوق فرهنگي جوامع بومي و محلي را رعايت ميكند ؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق