پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه حقوق:ارائه ریشه یابی مشکل گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی و با استفاده از نرم افزار  spss صورت گرفته است.در سطح توصیفی از مشخصه های آماری نظیر فراوانی،درصد،میانه،میانگین وانحراف معیار استفاده گردیده است.در سطح استنباطی از شخص هایی مانند ضزیب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است که به توضیح مختصر هر یک می پردازیم.

(10-3)ضریب همبستگی پیرسون

همبستگی پیرسون یک شاخص آماری است که حالات و درجات مختلف همبستگی و ارتیاط میان دو متغیررا اندازه گیری می کند.محاسبه ضریب همبستگی ارزیابی دو درجه مکمل همدیگرند وبه صورت توصیفی و استنباطی صورت می پذیرد.درتفسیر ضریب همبستگی بحث در بودن یا نبودن همبستگی متغییرهاست وهنگامیکه تغییرات دو متغیر بطورکلی در جهت هم باشند مثبت و در صورتی که تغییرات دو متغییر در جهت هم نباشند همبستگی منفی خواهد بود.

(11-3)تحلیل واریانس یک طرفه

یکی از تکنیک های آماری موثر و پرکاربرد در تحقیقات اقتصادی، اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، مدیریت و حتی کشاورزی، بیولوژی و غیره تحلیل واریانس f [1]  است

زمانی که محقق بخواهد به بررسی تفاوت میانگین های بیش از دو جامعه بپردازد، بکارگیری آزمون هایی همچون T امکانپذیر نخواهد بود. برای این منظور دراینگونه تحقیقات از روش تحلیل واریانس یا آزمون F استفاده می گردد. تحلیل واریانس در واقع روشی برای آزمایش تفاوت بین گروه های مختلف داده ها یا نمونه هاست. این روش کل واریانس موجود در یک مجموعه از داده ها را به دو بخش تقسیم می کند. بخشی از این واریانس ممکن است به خاطر شانس و تصادف باشد و بخش دیگر ممکن است ناشی از دلایل یا عوامل خاصی باشد. از طرف دیگر واریانس موجود ممکن است ناشی از تفاوت بین گروه های مورد مطالعه و یا بخاطر تفاوت موجود در درون نمونه ها حادث شده باشد. بنابر این واریانس به عنوان یک روش تحلیل، با بررسی مجموع این تفاوت ها به تبیین پدیده مورد نظر می پردازد.

(12-3)روایی پرسشنامه

مفهوم اعتبار )روایی( به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بودن آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمیتوان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچگونه اعتباری برخوردار نباشد. برای مثال یک آزمون ریاضی ممکن است برای سنجش توانایی ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی از اعتبار لازم برخوردار باشد اما برای سنجش توانایی ریاضی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی فاقد اعتبارباشد.روش های متعددی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری وجود دارد که در این جا به اختصار در مورد هر یک توضیح داده خواهد شد لذا در این پژوهش از روایی صوری استفاده شده است یعنی اینکه از جهت اطمینان پس از تهیه پرسشنامه مقدماتی سوالات در اختیار استاد راهنما و مشاور و برخی از استادان صاحب نظر قرار گرفت و نظر آنان در خصوص اصلاح پرسشنامه اعمال گردید.

 

[1] ANOVA

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

در گذشته کمتر در باره طلاق و عوارض سوء آن و علل پیدایش و افزایش آن و راه جلوگیری از وقوع آن فکر می کردند ، در عین حال کمتر طلاق صورت می گرفت و کمتر آشیانه ها بهم میخورد .مسلما تفاوت دیروز و امروز در این است که امروز علل طلاق فزونی یافته است . زندگی اجتماعی شکلی پیدا نموده است که موجبات جدائی و تفرقه و از هم گسستن پیوند های خانوادگی بیشتر شده است و از همین جهت مساعی دانشمندان و خیر خواهان تا کنون بجائی نرسیده است و متاسفانه آینده خطر ناکتری در پیش است .

(4-1-1)هدف کلی تحقیق :

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب .

(4-2-1)اهداف جزئی تحقیق:

الف  – شناخت عوامل تأثیر گذار بر طلاق در شهرستان سرپل ذهاب

ب- میزان طلاق در دو سال گذشته در شهرستان سرپل ذهاب

ج- بدست آوردن راهکار اساسی برای حل این مشکل.

د- ریشه یابی مشکل و بدست  آوردن نقطه نظرات و ایده آلهای طرفین.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب

92