دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عدم النفع ناشی از بین رفتن یا ناقص گردیدن مال

مثل اینکه مالک یک اتوبوس مسافربری بر اثر حادثه ای که برای این وسیله نقیله پیش آمده از درآمدی که به این گونه معقول بدان امید بسته بود و به طور متعارف عایدش می شده محروم گشته باشد.

2-6-اقسام مصادیق  تفویت منفعت

تفویت منفعت ممکن است به واسطه فوت منفعت به دلیل منع از تحصیل نفع باشد به عقیده اکثر فقهاء این نوع از عدم النفع قابل مطالبه نیست.همچنین فوت منفعت امکان دارد به دلیل فوت منفعت در انسان باشد.باز هم نظر فقهاء مبنی بر غیرقابل جبران بودن چنین خسارتی است.البته نظریات جدید در حقوق موضوعه و نظر شخصی حقوقدانان که بر مبانی عدالت و انصاف بنا شده اند بر خلاف آنچه فقهاء ابراز کرده اند می باشد.

2-6-1-فوت منفعت به جهت منع از تحصیل نفع

چنانچه منع از تحصیل نفع به واسطه اثبات ید نباشد،مثل اینکه نگذارند شخصی از اتومبیل یا خانه خود استفاده کند،در این صورت مشهور فقهاء و قانون مدنی عقیده دارند که عدم النفع قابل مطالبه و مضمون نیست.در ماده 309 قانون مدنی آمده است:

«هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.»

سوالی که اینجا مطرح می شود این است که در صورت منع از تحصیل نفع هر چند اتلاف بالمباشره باشد محقق نشده باشد،اما آیا می توان شخص بازدارنده را با منع از تحصیل نفع سبب تلف منفعت شده از باب تسبیب ضامن دانست؟به نظر می رسد پاسخ به این سوال منفی باشد زیرا قاعده تسبیب قاعده ای اصطیادی است یعنی مضمون و مفاد ادله دیگری است ،پس باید به قدر متیقن آن اکتفاء کرد و آن جایی است که اصل مال یعنی عین آن تلف شود و تلف مستند به تقصیر و تفریط صاحب سبب باشد یا شارع و قانونگذار تبعا حکم به ضمان صاحب سبب کرده باشند.[1]

[1][1] شکاری،روشن علی،نقد و بررسی تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی (عدم النفع)،نشریه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،تابستان 1380،شماره 50،ص 104

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1- اصولاً عدم النفع بر چه مبنایی استوار است.

2- چه معیار یا معیارهایی برای شناخت عدم النفع وجود دارد.

3- مصادیق و موجبات عدم النفع شامل چه مواردی می گردد.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق