پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه بررسی ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

جایگاه فرد در حقوق بین الملل

در مورد موقعیت و جایگاه فرد در حقوق بین الملل در عقیده اصلی و مهم وجود دارد یکی عقیده ای که جنبه آرمان گرایانه (ایده آلیستی) دارد و دیگری عقیده ای که منطبق با واقعیات جهان معاصر است (رنالیستی). طبق نظریه اول که تجلی آن را می توان در مکاتب حقوق طبیعی و جامعه شناسی حقوقی مخصوصاً در عقاید لئون دوکی و ژرژسل یافت . افراد دارای شخصیت بین المللی می باشند و حقوق بین الملل، حقوقی است که منحصراً روابط افراد را با یکدیگر تنظیم و قاعده مند کند. در نتیجه، تابعان حقوق بین الملل افراد هستند در این نطریه تمایلات و واقعیت ها را در هم آمیخته اند. اما در نظریه دوم که از سوی اکثر علمای حقوق بین الملل ابراز شده و یا مورد تأکید قرار گرفته است هرچند افراد جایگاه ویژه ای از حیث حقوق و تعهدات بین الملل در حقوق بین المللی دارند اما همانند کشورها و سازمانهای بین المللی (بین الدولی) در زمره تابعان فعال حقوق بین الملل نیستند بلکه جزء تابعان منفعل هستند یعنی تابعانی که فقط موضوع حق  تکلیف می باشند اما نقشی در ایجاد و وضع قواعد حقوق بین المللی ندارند[1].

با ظهور و گسترش حقوق بشر، توجه به افراد در رابطه با رفتار دولت افزایش یافته است امروزه فرد یک موضوع حقوق بین الملل است و نظر حقوقی سنی که تنها دولتها را موضوع حقوق بین الملل می دانست دچار چالش شده است. در نتیجه افراد امکان دسترسی به حاکم بین الملل را یافته اند.

گسترش حقوق بین الملل در راستای مد نظر قرار دادن حقوق بازیگران غیر دولتی که نمود برجسته آن در تجارت بین الملل و حقوق بشر است، این دکترین تاریخی که فقط دولتها برای حضور در دادگاه های بین المللی از شخصیت حقوقی بین المللی برخوردارند را با تردید مواجه ساخته است.

انتظارات بازیگران خصوصی چه قربانیان نقض حقوق بشر یا شرکتهای چند ملیتی برای برخورداری از حقوق و تعهداتش در چهارچوب حقوق بین المللی افزایش یافته است. این انتظارات باعث شده که هم افراد و هم شرکتها به دولتها و سازمانهای بین الدولی فشار دارد آوردند تا حقوق بین المللی شان را به مانند حقوق داخلی شان شناسایی و اجرا کنند.

امروز بازیگران غیردولتی در حال دستیابی به قابلیت اقامه شکایت یا مرد شکایت قرار گرفتن در مجموعه های متعدد قضایی هستند. یکی از مهمترین پیامدهای افزایش مجامع قضایی بین المللی عبارت است از گسترش حوزه شمول حقوق بین الملل.

از تعداد زیاد دادگاهها و دیوانها و کمیسیونهای که ایجاد شده اند دیوانهای رسیدگی به دعاوی خسارت حکایت از اهمیت در حال رشد افراد و دیگر بازیگران غیر دولتی در حقوق بین المللی دارند. این ایده که یک کشور به کشوری دیگر غرامت بپردازد، امری نو نیست بلکه موضوع مهم و نو این است که یک کشور به جای پرداخت نقدی خسارت، خساراتی را از مجرای یک دیوان رسیدگی به دعاوی به افراد مختلف بپردازد.

پرداخت خسارات یکجا و نقدی توسط حکومتی به حکومت دیگر صورت می گیرد و تا این اواخر دعاوی افراد در این فرایند مد ننظر قرار نمی گرفت ولی دیوانهای رسیدگی به دعاوی بین المللی طرح دعوای خواهانهای فردی علیه دولتها را به رسمیت شناخته اند این شناسایی به معنی تأیید این امر است که بازیگران غیر دولتی که در یک منازعه و اختلاف بین المللی آسیب دیده اند محق به دریافت خسارت هستند. البته منظور این نیست که افراد و شرکتها و سازمانهای بین المللی تا بیش از گسترش شمول حقوق بین الملل بازیگران غیردولتی در منازعات بین المللی آسیب نمی دیدند اما فقط پس از این گسترش شمول بوده که دعاوی آنها قابلیت رسیدگی به وسیله یک مجمع قضایی بین المللی را یافته است[2].

[1] همان ،صفحه 243

[2]جایگاه فرد در حقوق بین الملل، نوشته شده توسط سایت مقالات حقوقی 1391

92