دانلود پايان نامه بررسی سوء استفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در امانت در حقوق ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سوء استفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در امانت در حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

  

اهداف تحقیق

1- اولین هدف آن است که از لحاظ علمی، موضوع را بیان، ابهامات راجع به آن را رفع،و نظرات مختلف علمی پیرامون موضوع تحقیق ارائه گردد.

2-دومین هدف آن است که، جامعه قضایی و وکلای دادگستری، بتوانند از این تحقیق، نهایت استفاده را بکنند،چرا که این تحقیق، از تمام ابزارهای حقوق کیفری در جهت تکمیل مباحث، و ارائه راهکارهای جدید،استفاده نموده است.

1-7- روش و ماهیت پژوهش

روش پژوهش در این پایان نامه، مبتنی بر تحلیل محتوا خواهد بود.(رویکرد گفتمانی) که با اتکا بر رهیافت تفسیری است: روش گردآوری اطلاعات بصورت اسنادی که اعم از کتابخانه ای و غیره می باشد. و ابزار گردآوری اطلاعات در این پایان نامه شامل،فیش برداری،بانک اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری خواهد بود.

1-8- سازماندهی پژوهش

موضوع پژوهش حاضر، سوءاستفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در امانت در نظام کیفری ایران بوده، که طی این بررسی، مطالب این پژوهش علاوه بر چکیده، مقدمه و… در پنج بخش، به شرح ذیل، تنظیم گردیده است. بخش اول، که تحت عنوان کلیات بوده، که شامل بیان مسئله، علل انتخاب موضوع، بررسی متون، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، روش و ماهیت  و سازماندهی پزوهش می باشد، بخش دوم مفاهیم که شامل سه فصل که فصل اول آن در دو گفتار و دو مبحث که در مبحث اول، سه بند و در گفتار دوم، از دو مبحث که مبحث اول در سه بند، که در خصوص مفاهیم آن (واژه شناسی و تعاریف آن در قانون و…دیدگاه حقوقدانان)، مطالبی بیان و در فصل دوم، در دو گفتار و در رابطه با، مبنای جرم انگاری(مبنای فقهی،حقوقی و…) و در فصل سوم که در دو گفتار بوده در خصوص تاریخچه آن جرم، مطالبی را ارائه می نماید.

در بخش سوم، که در خصوص ارکان متشکله جرم سوءاستفاده می باشد، در سه فصل، که فصل اول در سه گفتار و دو مبحث، که در رابطه با، رکن قانونی جرم سوءاستفاده و تمایزات و تشابهات آن با قوانین سابق (ق.م.ع و ق.ت) و در فصل دوم،در پنج گفتار، که گفتار دوم، دارای یک مبحث، و گفتار سوم در شش مبحث و دو بند و گفتار چهارم در سه مبحث که در خصوص رکن مادی جرم سوءاستفاده(رفتار مرتکب، شرایط مقدم و لازم برای تحقق جرم و نتیجه حاصله و رابطه علیت) و فصل سوم در دو گفتار و دو مبحث

و آن هم در رابطه با رکن روانی جرم مذکور(علم مرتکب و…)،مطالبی ارائه می نماید.در بخش چهارم در ارتباط با ماهیت و مجازات،و چگونگی جبران خسارت جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء بوده که در دو فصل، که فصل اول آن در پنج گفتار و یک مبحث و سه بند که در خصوص ماهیت جرم سوءاستفاده (بازدارنده بودن) و در فصل دوم که در هفت گفتار، که در گفتار اول، دارای دو مبحث و در گفتار پنجم که دارای دو مبحث است،در ارتباط با مجازات جرم سوءاستفاده و موضوعات حواشی آن مثل تخفیف مجازات، تعلیق، آزادی مشروط، معاونت، تعدد در جرم، مطالبی ارائه می نماید.

در بخش پنجم که بعنوان آخرین بخش از این پایان نامه است، در خصوص ارتباط جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء با جرم خیانت در امانت بوده که در سه فصل که فصل اول آن ازشش گفتار که در خصوص عناصر متشکله جرم خیانت در امانت و فصل دوم آن از چهار گفتار و در موردبررسی جرم خیانت در امانتدر سایر قوانین و از فصل سوم به عنوان صور خاص خیانت در امانت متشکل شده است و در آخر این تحقیق، نتیجه گیری در جهت تکمیل بحث، ارائه خواهد شد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سؤالات تحقیق

مطالب این رساله پاسخ به این سوال اصلی است:

1-مراد از سوءاستفاده، از سفیدامضاء در ماده 673ق.م.ا. چیست؟

2-جرم سوءاستفاده از سفید امضاء مشمول مرور زمان می گردد؟

3-چه ارتباطی بین جرم سوءاستفاده از سفید امضاء و خیانت در امانت وجود دارد؟

1-6-اهداف تحقیق

1- اولین هدف آن است که از لحاظ علمی، موضوع را بیان، ابهامات راجع به آن را رفع،و نظرات مختلف علمی پیرامون موضوع تحقیق ارائه گردد.

2-دومین هدف آن است که، جامعه قضایی و وکلای دادگستری، بتوانند از این تحقیق، نهایت استفاده را بکنند،چرا که این تحقیق، از تمام ابزارهای حقوق کیفری در جهت تکمیل مباحث، و ارائه راهکارهای جدید،استفاده نموده است.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه سوء استفاده از سفيد امضاء و تطبيق آن با خيانت در امانت در حقوق ايران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه سوء استفاده از سفيد امضاء و تطبيق آن با خيانت در امانت در حقوق ايران

Author: 92