دانلود پايان نامه بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا با حقوق بین الملل مهاجرت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا با حقوق بین الملل مهاجرت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث پ: مهاجرت‌های قانونی (منظم)[1] و نامتعارف
مهاجران قانونی منظم و یا ثبت شده شامل کسانی می‌شوند که ورود، اقامت و استخدام آنها در کشور مهاجرپذیر توسط مراجع رسمی دولتی مجاز شمرده شده باشد.[2] مهاجرت قانونی از طرق مختلف و براساس مدت مهاجرت به صورت دائم یا ادواری[3] صورت می‌پذیرد که در ذیل به ذکر نام آنها اکتفا می‌کنیم. در ذیل اجمالاً به بررسی هریک از شاخه‌های مهاجرت نامتعارف می‌پردازیم.
1-2-4. مبحث ت: مهاجرت قانونی اعطائی (دائم):
این شیوه از مهاجرت خود منقسم بر سه حالت؛ مهاجرت قانونی از طریق سرمایه‌گذاری،[4] مهاجرت قانونی و دائمی متخصصین[5] و مهاجرت قانونی از طریق فامیلی[6] می‌باشد. به متقاضیان، حق مهاجرت دائم از طرف کشور مهاجرپذیر اعطاء می‌گردد.
1-2-5. مبحث ث: مهاجرت قانونی اکتسابی (ادواری)
در نوع دیگری از تقسیمات مهاجرت قانونی، که تحت عنوان مهاجرت غیردائم یا ادواری مطرح است، حق مهاجرت موقت توسط متقاضی از کشور مهاجرپذیر کسب می‌گردد. این شیوه نیز خود منقسم بر چهار حالت؛ مهاجرت موقت متخصصین،[7] مهاجرت قانونی ویژه خدمتکاران و پرستاران منازل[8]، مهاجرت قانونی از طریق اخذ پذیرش دانشجویی و تحقیقاتی[9] و مهاجرت توریستی[10] می‌باشد.
1-2-6. مبحث ج: مهاجرت غیرقانونی[11]
مطابق بند یکم ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد: «هرکس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید». به بیان دیگر آزادی حرکت از هر منطقه جغرافیایی به منطقه دیگر، یکی از حقوق غیرقابل انکار نوع بشر محسوب می‌گردد. ولی از قرن بیستم به بعد شاهد محدود شدن این حق به واسطه اعمال سیاستهای دولتها در ورود افراد به وسیله وضع قوانین داخلی به طور چشمگیر بوده‌ایم و بدین ترتیب شاهد آن هستیم که حقوق داخلی بر حقوق نرم و قوام‌نیافته بین‌المللی که به عنوان اعمال یک‌جانبه سازمان بین‌المللی محسوب می‌گردند و فاقد هرگونه الزام حقوقی می‌باشند، مستولی گردیده است.[12]
درواقع مهاجرت غیرقانونی پاسخ معکوسی است که به دنبال تضادی که میان مهاجرت اختیاری و محدودیتهایی که در مهاجرت قانونی از طرف دولتها اعمال می‌گردد، بروز می‌نماید. افرادی که با شرایط نامناسب زندگی، فرصتهای بد و کم‌شغلی و سایر شرایط نامساعد دیگر روبرو هستند و امیدوارند تا از طریق مهاجرت این شرایط را بهبود بخشند،[13] در صورتی که با وجود قوانین و سیاستهای دولتها قادر نباشند به طور قانونی بر موانع مذکور فائق آیند به این نوع مهاجرت مبادرت می‌ورزند.
اعمال محدودیتهای شدیدتر برای ورود قانونی مهاجران، موجب افزایش تعداد ورودهای غیرقانونی به کشورهای مهاجرپذیر شده است.[14] افرادی که اقدام به مهاجرت غیرقانونی می‌نمایند به ندرت شخصاً به این کار مبادرت می‌ورزند و اغلب به قاچاقچیان انسان[15] متوسل می‌شوند. هرساله تعداد زیادی از مهاجران در هنگام ورود غیرقانونی از طریق خشکی یا دریا می‌میرند؛ همچون حادثه غم‌انگیز غرق شدن 356 نفر در سواحل اندونزی در سال 2001 میلادی و همچنین خفه شدن مهاجران چینی در پشت یک کامیون در بندر دوور در انگلستان در سال 2000 میلادی[16]، که این موارد تنها نمونه‌ای از عواقب تلخ این نوع از مهاجرت می‌باشد.
[1]– “Legal immigration” cited by Barbara Marshal, OP, cit, Glossary, P.168
[2]– Paul, Hunt, etc., OP, cit, p. 23
[3]– Barbara Marshal, op, cit, p.79
[4]– “Business people/ Economic class” cited by Barbara Marshal, op. cit. Glossary, p.141
[5]– “Permanent worker/ skilled worker” cited by Barbara Marshal, op. cit. Glossary, p. 178
[6]– “Sponsored persons/ family class” cited by Barbara Marshal, op. cit. Glossary, p. 180
[7]– “Temporary worker” cited by Barbara Marshal, op. cit. Glossary, p. 183
[8]– “live-in caregiver program” (LCP) cited by Barbara Marshal, op. cit. Glossary, p. 169
[9]– “Foreign student/ Study permit temporary” cited by Barbara Marshal, op. cit. Glossary, p. 147
[10]– Tourist
[11]– “Ilegal immigrations” cited by Barbara Marshal, op. cit. Glossary, p. 153
[12] – محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، 1385، ص 190
[13] – عباس تشکری، پیشین، ص 24
[14]– Paul, Hunt, etc, op, cit, p. 15
[15]– “Smuggler of Human” cited by Barbara Marshal, op, cit, Glossary, p. 181
[16]– Paul, Hunt, etc, op, cit, p. 20

Author: R2jbMtYu2I