دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل برائت و تعارض آن با منافع  عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار چهارممبانی فلسفی اصل برائت

اندیشه های فلسفی و اخلاقی فراوانی موئد اصل برائت است و می توان چنین ادعا کرد که اصل برائت در عصر ما در زمره حقوق فطری قرار دارد.این اصل که به عنوان یکی از مهمترین تضمین های حقوق بشر مورد احترام همگان است مورد احترام و نفوذ و در نتیجه تاکید فراوان قوانین داخلی و بین المللی قرار گرفته است.

در واقع شاخه های اصل برائت هر کدام قلمرو ویژه ای دارد چنان که اصل مباح بودن(اصاله المباحه)،اصل حاکیمت اراده و اصل آزادی قراردادی و اصل تکمیلی بودن قوانین از شاخه های اصل برائت است.

زشتی عقاب پیش از بیان یکی از مبانی مهم عقلی و اخلاقی اصل برائت است.همچنین تکلیف تا جایی معقول است که اجرای آن خارج از توان مکلف نباشد.[1]از دیگر موارد اصل عدم است که از جمله اصول عقلی است که بیان می دارد فرض بر عدم هر چیزی است مگر آنکه وجودش اثبات گردد.مطابق این اصل امور عدمی قابل اثبات نیستند،بلکه وجود اشیاء و امور باید ثابت گردد.[2]مفهوم معنای اصل عدم نیز با اصل برائت بسیار نزدیک است و به همین جهت از مبانی اصل برائت تلقی می شود.مطابق اصل برائت ارتکاب اعمال مادی مجرمانه،وجود سوء نیت و انتساب آنها به افراد باید با انجام تشریفات قانونی و به طریقی یقین آور ثابت گردد و الا اصل عدم و برائت حاکیمت دارد.[3]

 

 

 

گفتار پنجممبانی تاریخی اصل برائت

وجود «اصل برائت» به شکل امروزی آن حاصل تحولات گسترده اجتماع در طول زمان و نیز جانفشانی روشنفکران؛ فیلسوفان وحقوقدانان است. با نگاهی به مطالعات تاریخی، این نتیجه بدست می آید که در گذشته های دور و حتی یکی دو قرن اخیر، جز در برخی اتهامات قابل پذیرش نبوده و در صورت عدم توانایی شاکی بر ارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بی گناهی بر عهده خود متهم واگذار می شده است.[4]

[1] کاتوزیان،ناصر،اثبات و دلیل اثبات،جلد دوم،نشر میزان،1383چاپ دوم،ص 230

[2] همان منبع

[3] شاملو،باقر،اصل برائت کیفری در نظام های نوین دادرسی،(مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری)،نشر سمت،چاپ اول،1378،ص 271

[4] آشوری،محمد،عدالت کیفری،نشر گنج دانش،چاپ اول،1376،ص135

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیقی که پیش رو دارید در پی پاسخ به یک پرسش اساسی است و آن اینکه آیا اصل برائت با منافع عمومی در تعارض می باشد یا خیر؟در صورتی که به این پرسش پاسخ مثبت داده شود در صدد بررسی و مطالعه این مسئله خواهیم بود که اصل برائت در چه مواردی با منافع عمومی در تعارض می باشد.

اهداف تحقیق

امروزه اصل برائت به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی در تمام نظامهای  حقوقی مدرن پذیرفته شده است.اما این اصل در همان نظامهای حقوقی دارای استثنائاتی است که ریشه در تعارض با منافع عموم دارد.آنجایی که صحبت از منافع عمومی افراد یک جامعه می شود، اصل مذکور نیز دارای استثنائاتی می باشد.بدین منظور پس از توضیح در باب کلیات و مفاهیم اصل برائت در پی آنیم که موارد استثناء را به طور مفصل شرح دهیم.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق