دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عدم النفع ناشی از ورود لطمه به تمامیت جسمی

در این مورد شخص با عمل نامشروعی چون توقیف غیر قانونی و اعمال نامشروع دیگری که انجام می دهد باعث محروم شدن شخص دیگر از منفعت مسلم می گردد،مثلا کسی که کارگر یا صنعتگری را بدون مجوز بازداشت می کند،موجب محروم شدن آنان از منافعی که در این مدت می توانسته تحصیل کنند می شود.

این نوع از عدم نفع در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.در حقیقت انجام جرم برای مجرم دو اثر را به دنبال دارد:«یکی اثر جزایی که مستلزم اعمال مجازات می باشد و دیگری اثر حقوقی که فرد مجرم کلیه خساراتی که به واسطه فعل مجرمانه وی به فرد مجنی علیه وارد شده وی بایستی جبران نماید خواه این خسارت ناشی از تلف یا نقص وارد به اموال ذاتا موجود باشد،یا به واسطه فوت منافع محقق الحصولی که در صورت عدم وقوع عمل مجرمانه مجرم،مجنی علیه می تواند تحصیل نماید.»

بنابراین کسی که با مجروح کردن دیگری مرتکب جرم می شود و به این واسطه مجنی علیه چند روز در بیمارستان بستری شده و محتمل مخارج درمان می گردد اینگونه خسارات همراه با خسارات ناشی از مدتی که به علت بستری شدن از کار و دریافت حقوق محروم مانده ،از مجرم قابل مطالبه خواهد بود.

1-5-5-عدم التفع ناشی از تجاوزات مالی

در این مورد،شخصی اموال دیگری را غصب نموده و این اقدام او موجب تفویت منفعتی که صاحب مال در صورت در اختیار داشتن آنها می توانست تحصیل کند می گردد،بدون اینکه خود غاصب از آن منافع استفاده نماید.این نوع عدم النفع که در حقیقت تفویت منافع به معنای اخص می باشد در ماده 320 قانون مدنی بدین شرح بیان گردیده است:

«نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و با بعد خود ضامن است اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد…»همین عدم النفع ممکن است ناشی از ممانعت به عمل آوردن از استفاده نمودن مالک از مال خود باشد بی آنکه ممانعت کننده بر مال استیلاء یافته و در نتیجه غصب تحقق یافته باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1- اصولاً عدم النفع بر چه مبنایی استوار است.

2- چه معیار یا معیارهایی برای شناخت عدم النفع وجود دارد.

3- مصادیق و موجبات عدم النفع شامل چه مواردی می گردد.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق