پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با موضوع پیشگیری از همسر آزاری در پرتو فرهنگ، مذهب و معنویت

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری 

قسمتی از متن پایان نامه :

   

گفتار اول-تعریف پیشگیری وضعی

پیشگیری وضعی شامل مجموعه اقدامها و تدابیری است  که به سمت تسلط بر محیط و شرایط پیرامونی جرم و مهار آن متمایل است.این امر از یک سو از طریق کاهش وضعیت های ماقبل بزه کاری یعنی وضعیت پیش جنایی که وقوع جرم را مساعد و تسهیل می کند انجام می شود و از سوی دیگر با افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزه کاران انجام می شود.بنابراین پیگشیری وضعی بیشتر از آماجهای جرم و نیز بزه دیده گان بالقوه و اعمال تدابیر فنی به دنبال پیشگیری از بزه دیده گی افراد یا آماج ها در برابر بزه کاران است که در نهایت به طور غیر مستقیم کاهش بزه کاری نتیجه و اثر آن خواهد بود.در صورتی که پیشگیری اجتماعی به طور مستقیم در مقام جلوگیری از تبدیل شدن بزه کاران بالقوه به بزه کاران بالفعل است.

هدف از پيش‌گيري وضعي، ايجاد وضعيتي است كه در آن مجرم به  رغم تصميم به ارتكاب عمل مجرمانه، از محقق نمودن قصد خود ناتوان گردد. اين نوع پيش‌گيري با سه امر مرتبط است: بزه‌كار، بزه ديده و اوضاع و احوال و محيط ارتكاب جرم. بزه‌كار به عنوان محور اصلي جريان وقوع عمل مجرمانه در طول تاريخ هدف مبارزة كيفري عليه پديده مجرمانه بوده است.

طرفدران اين رويكرد از پيشگيري كه به «پوزيتيويست يا تحققي»[1] معروف اند مدعي خشكاندن ريشه هاي جرم از طريق شناسايي علل وقوع جرم و انجام اصلاحات فردي و اجتماعي مي باشند.بنابراين مرتكبين جرم افرادي متفاوت از ديگران به لحاظ ويژه گيهاي فردي و اجتماعي تلقي مي شوند و همه  داراي نوعي اجبار در ارتكاب بزه مي باشند كه خطرناك ترين يا مجبورترين آنها مجرمين مادرزاد يا بالفطره  هستند.[2]

در این دیدگاه کنترل و ابتکار جای مجازات و انفعال را می گیرد و با اتخاذ اقدامات متعدد و متناسب با هر هدفی که ممکن است آماج جرم قرار گیرد،سعی در پیشگیری از تجاوز به آن می شود.بر خلاف تصور جاری در دیدگاه پیشگیری اجتماعی که مرتکبین دارای نوعی اجبار هستند و وقوع جرم از سوی آنها اجتناب ناپذیر بوده و به همین دلیل قابل پیشگیری جز از طریق انهدام عامل موجبه آن نیست،در رویکرد وضعی به پیشگیری جرم قابل پیش بینی بوده و صرف نظر از اینکه مرتکب تحت تاثیر چه عاملی بوده است از طریق کاهش فرصتهای ارتکاب و آماجهای آن با اعمال روش های فیزیکی یا تغییر و کنترل موقعیت های مناسب برای ارتکاب جرم می توان وقوع آن را ممتنع یا خنثی ساخت.بدین طریق از ورود به وادی پیچیده سلسله عوامل متعدد انسانی و اجتماعی جرم و تحلیل برخورد با آنها احتراز می گردد ،هر چند شناسایی آنها در پیش بینی محل ،زمان و نحوه ارتکاب جرم می تواند تاثیر به سزایی داشته باشد.مثال های  بارز چنین روشی از پیشگیری را می توان در تغییر و تعدیل طرح های ساختمانی،کنترل محیط و موقعیتی که جرم ممکن است در آن ارتکاب یابد مشاهده کرد.از آنجا که این رویکرد جنبه پراگماتیک دارد لذا سعی شده برای هر جرمی از روش خاصی استفاده گردد و بنابراین این شیوه نگاهی اختصاصی و کلینیکی به پیشگیری دارد.[3]

به عقیده کلارک پیشگیری وضعی شامل اقدامات و روشهایی است برای کاهش فرصت که :

[1] Positivist

[2] صفاري،علي،مباني نظري پيشگيري از وقوع جرم،مجله تحقيقات حقوقي،شماره 33-34،ص 279

[3] صفاری،علی،مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم،مجله تحقیقات حقوقی،شماره 34-33،ص 282 به بعد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقيق

1-مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسر آزاری نقشی دارند؟

2- شیوه های پیشگیری در هر یک به تفکیک کدامند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

92