دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال

با رونق چشمگیر تجارت بین المللی در قرن بیستم، نیاز به تمهید یک مکانیسم مناسب حل وفصل اختلاف، به صورت یک واقعیت انکار ناپذیر بروزکرد و همین واقعیت چنان خود را برآرمانهاي ملی مربوط به تحکیم و تقویت حاکمیت قضایی تحمیل نمود که بدبینی فراگیرنسبت به داوري، در مدتی نه چندان طولانی جاي خود را به استقبال عام از این شیوه حل وفصل اختلاف، به ویژه، در زمینه اختلافات تجاري بین المللی داد. اولین انعکاس قابل توجه این واقعیت در انعقاد پروتکل ژنو 1923 در زمینه شروط داوري و کنوانسیون ژنو 1927 در مورداجراي آراي داوري خارجی دیده می شود. علی رغم نکات قوت موجود، نقاط ضعف آشکار این معاهدات، اندیشه تکامل نظام حقوقی حاکم بر این مکانیسم حل اختلاف را در مراجع ونهادهاي درگیر با موضوع، تقویت کرد و به ویژه، اتاق بازرگانی بین المللی را بر آن داشت که درتدارك کنوانسیونی براي بهبود وضعیت اجراي آراي داوري صادره در اختلافات تجاري بین المللی باشد نهاد مزبور بدین منظور طرح کنوانسیون ناظر به شناسایی واجراي آراي داوري بین المللی رابه سال 1953 تهیه[1] و به شوراي اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل تقدیم نمود. عدم آمادگی بیشتر کشورهاي جهان براي پذیرش داوري و راي بین المللی مستقل از هرگونه نظام حقوق ملی و به تبع، احتمال عدم اقبال عمومی نسبت به چنین کنوانسیونی، شوراي اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل را وادار به ارائه طرح کنوانسیون دیگري در زمینه اجراي آراي داوري خارجی و نه بین المللی و ارسال آن به کشورها وسازمان هاي بین المللی و غیر دولتی جهت کسب نظرات، اصلاحات و پیشنهادهاي احتمالی کرد. پس از جمع آوري توصیه ها و پیشنهادها، شوراي مزبور اقدام به تشکیل کنفرانس موعود از تاریخ بیستم مه تا دهم ژوئن 1958 در نیویورك نمود. حاصل تلاشهاي کنفرانس نیویورك کنوانسیون فراگیر و جهانشمول نیویورك است که بی تردید، قبول عام خود را مرهون توجه خردمندانه به میزان آمادگی و نوع بینش کشورهاي مختلف جهان در زمان انعقاد این کنوانسیون و جمع وتلفیق مصالح معارض و سرانجام اعمال اصلاحات کارآمد در معاهدات ژنو است[2].

در سال 1966 کمیسون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد به استناد قطعنامه شماره (11) 2205 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاسیس شد. در دستور العمل صادره از سوی مجمع عموی، کمیسون موظف شده است که روند یکسان سازی و ایجاد هماهنگی را در مقررات تجارت بین المللی از طرق ذیل تسریع کند:

_ هماهنگ ساختن فعالیت های سازمانهای فعال در این خصوص و ترغیب در این سازمانها به هماهنگی؛
_ تشویق کشورها به پیوستن هرچه بیشتر به کنوانسیونهای موجود و پذیرش قوانین نمونه و متحد الشکل؛
_ تهیه کنوانسیونهای جدید، قوانین نمونه، مقررات متحداشکل و تشویق به پذیرش آنها و تدوین اصطلاحات تجاری، مقررت، عرفها و رویه های تجاری و تشویق به پذیرش آنها؛

_ ارتقای شیوه ها و روشها برای نیل به اعمال و تفسیر واحد از کنوانسیونهای بین المللی و مقررات متحدالشکل
_ جمع آوری و در اختیار گذاشتن اطلاعات مربوط به توسعه مقررات حقوقی در سطح قانون گذاری ملی کشورها و از جمله رویه های قضایی ملی؛

_ ایجاد و حفظ ارتباط تنگاتنگ با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد.

[1]– ICC Brochure, 1953, p. 174

[2]– van den Berg, 1996, p. 25

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی تحقیق

مصادیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال در چه مواردی مطابقت دارند ؟

  1. 5. سؤالات فرعی تحقیق
  • مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال کدام دادگاه است؟
  • آثار این ابطال رأی داوری چه خواهد بود؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

دسته‌ها: پایان نامه حقوق