دانلود پايان نامه با موضوع شناسايي و حذف بسترهاي شكل گيري قاچاق مواد مخدر و در نهايت کاهش آمار ارتکاب اين جرم

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– نظريه پيوند افتراقي[1]

اين رويکرد توسط ادوين ساترلند براي نخستين بار در سال 1939 و در نخستين ويرايش­هاي کتاب او به نام اصول جرم شناسي مطرح شد. وي آن­را به تدريج و به همکاري دونالد کرسي، در ويرايش­هاي بعدي کتاب ياد شده، کامل نمود.

نظريه پيوند افتراقي بر اين نکته تأکيد دارد که نزديکان و همآلاني که بزه­کار باشند تأثير زيادي بر تشکيل و تقويت نگرش بزه­کاري مي­گذارند و فرد را به سوي بزهکاري سوق مي­دهند. نظريه پيوند افتراقي محتواي اجتماعي بزه­کاري را در نظر دارد و فرد بزهکار را در جايگاه اجتماعي او از حيث رابطه‌اش با خانواده، محله، رفقا و مصاحبان در نظر مي­گيرد (مشکاني،1381­:11 ).ساترلند درباره چگونگي انتقال فرهنگي کج­روي اظهار مي­دارد که کج­روي از طريق يک گروه جريان ارتباطات اجتماعي حاصل مي­شود که در واقع اصطلاح «يار بد»[2]را زنده مي­کند (عدل،321:1383).

نظريه ساترلند شامل 9 خصيصه به قرار زير است:

1- عمل مجرمان آموختني است، نه موروثي. يعني تا فرد آن را نياموزد به فکر انجام دادن آن نمي­افتد.

2- آموزش از طريق ارتباط فرد با ساير افراد صورت مي­گيرد و عموماً به صورت شفاهي و به کمک کلمات است و فقط در برخي موارد ممکن است از طريق حرکات چهره و قيافه انجام گيرد.

3- بخش اعظم آموزش رفتار بزهکارانه در گروه­هاي نزديک که با فرد روابط صميمانه دارند انجام مي­گيرد.

4- آموزش عمل مجرمان مراحل مختلفي دارد.

الف: فنون ارتکاب جرم که گاه پيچيده و گاه ساده است.

ب: جهت دادن به انگيزه­ها، گرايش­ها، کشش­هاي دروني و توجيه عمل مجرمانه.

5- کسب انگيزه­ها و ميل به ابراز کشش­هاي دروني آموختني است. همه مردم جامعه نظر مطلوب نسبت به رعايت هنجارهاي حقوقي ندارند. در برخي موارد فرد با گروهي در ارتباط است که هنجارهاي حقوقي براي اعضاي آن مطلوب است و گاه فرد در محيطي زندگي مي­کند که افراد نزديک به او مخالف اطاعت از آن قواعدند.

6- زماني فرد به عمل بزهکارانه دست مي­زند که آميزش او با کساني که موافق شکستن قاعده­اند بيش­تر از کساني است که با شکستن قاعده مخالف­اند. اين بند در واقع اساس نظريه ساترلند است و به ارتباط فرد بزه­کار و غير بزه­کاران اشاره مي­کند. به عبارت ديگر بر اساس اين نظريه روابط فرد با ديگران هنگامي که به مسئله جرم ارتباطي ندارد و تا زماني که با کار جرم آميز پيوستگي نکند، اثري در ايجاد رفتار مجرمانه ندارد (سخاوت، 1385 :56-55 ).

7- فراواني معاشرت از نظر دفعات وقوع، مدت، ارجحيت و شدت مي­تواند متفاوت باشد. يعني ميزان معاشرت فرد با افراد کج رفتار در مقابل افراد به هنجار مورد نظر است. فراواني و مدت زمان معاشرت بسيار با اهميت­اند. ارجحيت با اهميت است از اين نظر که اگر رفتار موافق رعايت قانون در کودکي آموخته شود، فرد در وضعيتي متفاوت با کسي قرار دارد که از ابتدا به عدم رعايت قانون تشويق شده است. ارجحيت و شدت به منزلت معاشر، به اهميت الگوي رفتار و ميزان درگيري عاطفي فرد با آن مربوط مي­شود.

[1]. Differential association theory

[2]. Bad companion

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

بازنگري نسبت به پديده قاچاق مواد مخدر و شناسايي عوامل مهم و موثر در ارتکاب اين جرم در استان فارس مي‌باشد.

1- جمع آوري خصوصيات و مشخصات افرادي که مرتکب قاچاق مواد مخدر شده‌اند، از قبيل: وضعيت خانوادگي، شغل، تحصيل، موقعيت اجتماعي و وضعيت اقتصادي.

2- تعيين محل سکونت، محل ارتکاب بزه و شناخت خط سير آن براي يافتن راه حل‌هايي از نظر پيشگيري از جرم.

3- برنامه ريزي براي کاهش آمار اين معضل و در نتيجه کم‌تر شدن هزينه هاي اقتصادي که جامعه براي مقابله با مجرمين متحمل مي‌شود.

4- شناسايي و حذف بسترهاي شكل گيري قاچاق مواد مخدر و در نهايت کاهش آمار ارتکاب اين جرم

 1-5- هدف كاربردي

نتايج اين تحقيق مي‌تواند در مؤسسات آموزشي همانند آموزش و پرورش، کانون اصلاح و تربيت و سازمان زندان‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر و ساير مؤسساتي که عهده دار تنظيم و اجراي برنامه هاي مربوط به مقابله با اين پديده هستند مورد استفاده قرار گيرد.

1-6- سؤالات تحقيق

آيا داشتن خانواده نابسامان يکي از عوامل مؤثر در قاچاق مواد مخدر است؟

آيا بين تحصيلات قاچاقيان مواد مخدر و ارتکاب اين جرم رابطه وجود دارد؟

آيا منطقه استراتژي جغرافيايي در قاچاق مواد مخدر مي‌تواند موثر باشد؟

آيا بين بزهکاري پدر و مادر و قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آيا بين فقر مادر و ارتکاب قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آيا دوستان ناباب از عوامل موثر در ارتکاب قاچاق مواد مخدر محسوب مي‌شوند؟

 

Author: 92