دانلود پايان نامه با موضوع تفکیک ضابطین عام از ضابطین خاص

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حدود اختیارات ضابطین عام قضایی

قسمتی از متن پایان نامه :

    

گفتار چهارم: ضابطين نظامي

در مورد جرائم ارتكابي ازسوي پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي‌ايران ( كادر و وظيفه ) مأموران زير بعنوان نيروي انتظامي‌، عهده دار جمع آوري دلايل ارتكاب جرم، جلوگيري از فرار متهم، بازجوئيها و ساير اقدامات قانوني هستند:

1- مأموران ارتش و سپاه                               2-  مأموران حفاظت و اطلاعات يگانها

3- برخي مأموران وزارت اطلاعات                   4- پرسنل بازرسي يگانها

5- افسران قضایی يگانها          6-  مأموران انتظامي‌       7- بازپرسان و دادياران نظامي‌كه همگي تحت نظارت دادستان نظامي‌انجام وظيفه مي‌كنند.[1]

به استناد دستورالعمل شماره 73/11086/9/7، مورخه 17/1/1374 سازمان قضایی نيروهاي مسلح، جرائم پرسنل وزارت اطلاعات در صورتي كه درارتباط با وظايف خاص آنان باشد يا مشتمل بر اطلاعات طبقه بندي شده ای باشد كه از اسرار جمهوري اسلامي‌ايران محسوب  مي‌شود، در سازمان قضای نيروهاي مسلح مورد رسيدگي قرارخواهد گرفت.

بنابراين ضابطین نظامي‌دسته ديگري از ضابطین قوه قضایه هستند كه قلمرو فعاليت آنها در مورد جرائمي‌است كه درصلاحيت دادگاههاي نظامي ‌مي‌باشد.

ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي‌ ايران مصوب 22/4/1364 مجلس شوراي اسلامي‌در خصوص دادگاههاي نظامي‌و صلاحيت آنها مقرر مي‌دارد: «رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي‌و انتظامي‌، اعضاء نيروهاي مسلح  جمهوري اسلامي‌ايران (ارتش، سپاه، ژاندارمري، شهرباني، پليس قضای، كميته هاي انقلاب اسلامي‌و هرنيروي مسلح قانوني ديگر) برطبق مواد اين قانون در صلاحيت دادگاههاي خاص نظامي‌است.»

تبصره يك: “منظور از جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي‌و انتظامي‌بزه هايي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاي نظامي‌و انتظامي‌كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند.”

تبصره دو: جرايمي‌كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شده باشند در محاكم عمومي‌رسيدگي مي‌شود. براساس ماده 122 قانون دادرسي و كيفر ارتش، ضابطين نظامي ‌مأموراني هستند كه در حدود مقررات اين قانون مكلف به بازپرسي و تحقيق نسبت به بزه هايي كه در صلاحيت دادگاههاي نظامي‌است بوده و اقداماتي كه براي جمع آوري دلايل و مدارك مربوطه و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و تعقيب قانوني قضيه لازم است بعمل آورند.

بر تعريف فوق ا ين اشكال وارد است كه جامع نيست يعني تمام وظايف ضابطين نظامي‌در آن گنجانده نشده است. گفتيم كه هر دادرسي كيفري چهار مرحله دارد:

  1. 3. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، ناشر سمت، ص 1

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

– آشنایی و شناخت ضابطین عام قضایی

– حدود اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود

– تفکیک ضابطین عام از ضابطین خاص

– شناخت معایب و نواقص اقدامات پلیس بعنوان ضابطین عام

– ارائه راهکار منطقی و معقول جهت ضابطه مند ساختن اقدامات ضابطین عام قضایی

د: سئوال های تحقیق

1- ضابطین عام قضایی چه کسانی هستند؟

2- دامنه اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود چیست؟

3- تفاوت اساسی ضابطین عام و ضابطین خاص چیست؟

4- راهکار اساسی برای داشتن پلیسی آگاه و مطلع به قوانین و مقررات موجود و تاثیر آن در امنیت اجتماعی و قضایی چیست؟

Author: 92