دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسـی شـرط نـا مشروع در حقـوق ایـران و انگلیـس

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– شرط سوّم 

در مواردی که موضوع شرط، تعلّق به فعل و عمل یکی ازطرفین عقد یا شخص خارجی داشته باشد ، « شرط فعل » نامیده می شود[1] . در قانون مدنی نیز در مادّهٔ 234 در تعریف شرط فعل آمده است : « شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود ».

فعل موردشرط ازجهت ماهیّت به مثبت ومنفی یعنی انجام وخودداری از انجام عمل، تقسیم می شود .

فعل مثبت مانند احداث یک باب خانه که به صورت شرط ضمن عقد ، بر عهدهٔ یکی از طرفین معامله قرار داده می شود و فعل منفی مثل خودداری از بالا بردن ساختمان ، بیش از ده متر .

همچنین موضوع شرط فعل از حیث ظرف تحقّق ، ممکن است فعل مادّی باشد یا حقوقی. فعل مادّی مانند درختکاری و فعل حقوقی مثل اجاره دادن یک باب خانه که مورد شرط ضمن عقد قرار می­گیرد. البتّه فعل مورد شرط می تواند مخلوطی از فعل مادّی و حقوقی نیز باشد مثل فروختن قطعه زمینی با شرط احداث ساختمان در آن و سپس اجاره دادن آن به سود خریدار[2] .

در همهٔ این موارد باید گفت که « شرط فعل » همیشه نوعی تعهّد و التزام است[3] . بنابراین اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که شوهر هزینهٔ تحصیل همسرش را بپردازد ، در واقعه تعهّدی بر عهدهٔ زوج به وجود می آید که او ملزم است آن را انجام دهد .

در مورد شرط فعل بر شخص خارجی، باید توجّه داشت که اگر در معامله بین دو طرف ، التزامی بر شخص خارجی شرط شود و در واقع شرط فعل به ضرر شخص خارجی باشد ، به نظر می رسد که شرط مزبور صحیح است ولی الزام شخص ثالث به شرط منوط به قبول او خواهد بود[4] و چنین شرطی در حکم فضولی است[5] . امّا در موردی که شرط بر یکی از طرفین معامله واقع شود و موضوع آن انجام فعلی از طرف شخصی دیگر باشد، در این فرض مستقیماً تعهّدی برای شخص ثالث به وجود نمی­آید. بلکه در حقیقت مشروط علیه ضامن انجام فعل مورد نظر از سوی شخص ثالث می باشد[6] .

از آنجایی که شرط جزئی از شرط است ، لذا لزوم وفای به قرارداد ، شامل لزوم وفای به شرط نیز می شود. بر این اساس طرفی که ملتزم به انجام فعلی است باید آن را انجام دهد. درنتیجه در شرط فعل، اصل بر اجرای شرط است. مگر در مورد فعلی که انجام آن به وسیله دیگری ممکن نباشد و همچنین امکان اجبار مشروط علیه نیز برای انجام شرط وجود نداشته باشد که فقط در این حالت ، برای مشروط له حق فسخ به وجود می آید . در مورد تعذّر انجام شرط نیز باید یادآور شد که هرگاه بعد از عقد ، انجام شرط ممتنع شود که حین العقد ممتنع بوده است ، مشروط له به استناد مادّهٔ 240 قانون مدنی حق فسخ خواهد داشت .

مادّۀ 234 قانون مدنی در تعریف این شرط مقرّر می دارد: « شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.» فعلی که مورد شرط قرار می گیرد ممکن است مادّی بصورت مثبت و منفی یا ناظر به انجام دادن یا خودداری از انجام عمل حقوقی باشد .

به عقیدۀ شیخ انصاری مفاد شرط فعل اعم از مثبت یا منفی ، بدواً تکلیف است و مقتضای شرط آن است که ، مشروط به ، بر مشروط علیه واجب می شود و اگر مشروط به ترک فعل و عدم انجام باشد، انجام آن حرام خواهد شد .

یکی از نویسندگان حقوق در مورد اثر این شرط اینگونه بیان دارد که : « شرط فعل ، همیشه نوعی التزام و تعهّد است ، هرچند که نتیجه مطلوب و نهایی نیز تملیک باشد [7]. »

اینگونه می­توان نتیجه گرفت که در اثر شرط فعل ، دینی بر عهدۀ ملتزم قرار می گیرد که موضوع آن انجام دادن کار خارجی است که پس از توافق باید انجام گیرد تا نتیجه مطلوب طرفین قرارداد حاصل شود .

[1] – انصاری ، پیشین ، ص282.

[2] – مهدی ، شهیدی ، شروط ضمن عقد ، ج4 ، مجد ، ص65و66

[3] – کاتوزیان ، پیشین ، ص157

[4] – امامی ، پیشین ، ص293

[5] – کاتوزیان ، پیشین ، ص185

[6] – احمد ، شریف ، شرط در آیینۀ فقه و حقوق ، کمال الملک ، ص132

[7] – همان ، ش564 ، ص142.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

در این پایان نامه سعی و تلاش شده است که شرط نامشروع مورد بررسی قرار گیرد و آراء و نظرات حقوقدانان اسلامی بیان شود، و از نظرات قوانین فعلی در قانون مدنی، در حد امکان استفاده شود. و مبنای نظر مشهور که قانون مدنی بر اساس آن تدوین شده است به تفصیل بیان شود. همچنین نیّت بررسی میان شرط مذکور در حقوق کشورمان و انگلستان را داشتم تا پی به نقاط ضعف هر یک ببرم به منظور از میان برداشتن موانعی که را ه را برای نایل شدن به عدالت دشوار ساخته بود .

سؤالات‌ تحقيق‌

برخی از سؤالات تحقیق که در این پایان نامه مطرح می باشد، عبارتند از:

1 ـ آيا قراردادن شرط نامشروع در عقود و ایقاعات صحیح است؟

2 ـ آیا وفای به شرط نامشروع لازم است؟

3- ضمانت اجرای شرط نامشروع در حقوق انگلستان چیست ؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق