پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با عنوان جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) مفهوم جرايم درماني

نويسنده لغت نامة دهخدا، واژة درمان را به معناي «علاج بيمار، مداوا و آنچه درد را بزدايد و چاره بيماري كند» معنا كرده است.[1] به عبارت ديگر مي‌توان آن را به معناي كلية اقداماتي دانست كه براي مداواي بيمار و ريشه كن كردن يك بيماري، جلوگيري از گسترش و پيشرفت بيماري و ترميمي‌ديگر ضايعات و اختلالات جسمي‌است بر اساس اين تعريف مرحلة درمان در حقيقت، هنگامي‌آغاز مي‌شود كه بيماري يا ضايعة جسمي‌كاملاً شناسايي شده و پزشك با توجه به نوع بيماري مداواي آن را آغاز كند. اما اصطلاح درمان در يك معناي وسيع تر به ويژه هنگامي‌كه در كنار واژة «بهداشت» به كار مي‌رود شامل اقدامات تشخيصي نيز مي‌گردد. در اين معنا، درمان شامل تمام اقداماتي است كه براي تشخيص و مداواي بيماري صورت مي‌گيرد. تشخيص نيز بررسي و تحقيق در مورد نوع بيماري است كه بيمار از آن رنج مي‌برد.»[2]

هدف از درمان آن است كه سلامتي از دست رفته به شخص بازگردانده شود بنابراين حالت ايده آل در روند درمان آن است كه اولاً بيماري به درستي و دقت شناسايي شود، ثانياً به موقع اقدامات لازم انجام گيرد و ثالثاً در تشخيص و مداواي بيمار ، از هر گونه سودجويي و سوء استفادة‌ حرفه اي پرهيز شود.

قانونگذار براي تأمين اهداف فوق مقررات و قوانيني را وضع كرده و مجازات هايي را براي تخلف از اين قوانين و مقررات پيش بيني كرده است اين جرايم در اصطلاح جرايم درماني ناميده مي‌شوند. بنابراين به طور خلاصه مقصود از جرايم درماني در اين تحقيق كلية جرايمي‌است كه در روند صحيح تشخيص و مداواي بيماري ايجاد اختلال كند و يا به منظور سودجويي و سوءاستفادة مالي از بيماران انجام مي‌شود.

[1] دهخدا، علي اكبر،‌ پيشين ، ج7، ص 10653.

[2] آل شيخ «مبارك ، قيس بن محمد، حقوق و مسئوليت پزشكي در آيين اسلام، چاپ اول: شابك،‌ 1377، ص56.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

به طور خلاصه مهمترين اهداف اين پژوهش به شرح زير است:

– روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي تبيين جايگاه آن در حقوق جزاي‌ايران

– بررسي مصاديق مختلف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

– بررسي مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي براي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مطالعه برخي از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفيف، تبديل و تشديد آن و نيز مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم.

– بررسي قوانين و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح براي رسيدگي، تعيين حدود صلاحيت هر يك از مراجع قضايي و غيرقضايي و نيز تبيين معاني قانوني صلاحيت هر يك از مراجع فوق و در نهايت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحيت.

 

92