دانلود پایان نامه ارشد :نقش اسلام وکشورهای اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان


 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ـ بیان مسئله

با توجه به مقررات بین­المللی که جنگ توسط دولت­ها منع شده بازهم شاهدجنگ­هایی­درسراسرجهان هستیم­که بواسطه آن گروه­های غیرنظامی بخصوص کودکان بیشترین صدمات را متحمل می­شوند ودرمعرض خطرقرار می­گیرند. نادیده گرفتن حقوق کودکان ازآغاز خلقت انسان تاکنون همیشه وجود داشته ودراین بین کشورهای جهان دربرخی­مواقع درقالب برخی سازمان­ها به­حمایت از این قشر برآمده­اند تا بتوانندحقوق کودکان را تاآنجا که مقدور است احیا نمایند.

     جنگ یکی­ازعواملی است که بیشترین­عوارض رابه کودکان واردکرده بدون اینکه آنها نقشی­دربروز آن داشته باشند و این­عامل­دربیشتر مواقع حقوق بسیاری از آنها را ضایع کرده است و برای حمایت ازکودکان و حقوق آنها کشورها وسازمان­های بین­المللی گردهم جمع شده ومقرراتی را وضع نمودند.

دین­اسلام­یکی ازادیان­الهی­است­که­درزمینه حقوق کودک تعالیم وآموزه­های­مهم وروشنی­دارد. با مطالعه در متون­اسلامی­درمی­یابیم­که قبل­ازاسلام حقوق کودکان به وضوح توسط افراد وگروه­های مختلف نادیده گرفته می­شده وحتی­درموارد بسیاری حقوق­آنها رعایت نمی­گردید. قبل ازاسلام کودک درخانواده جایگاهی­نداشته وازکمترین حقوق هم برخوردارنبود وگاهی مردم کودکان خویش را به علل مختلف ازبین می­بردند.

باظهور اسلام پیامبراکرم­(ص) وائمه معصومین (ع) با الهام­گرفتن ازقرآن برای کودک­درخانواده وسپس در جامعه جایگاه ویژه درنظرگرفته و احترام­خاصی­برای این­قشرقائل شدند. درجنگ­ها ازتعرض به­کودکان به هر نحو اجتناب می­ورزیدند وهمه مسلمانان رابه رعایت حقوق آنان سفارش می­کردند.

باپیشرفت جوامع­بشری وعلم­ وتکنولوژی ­وبروزجنگ­های­متعددوکشته­وزخمی­شدن­کودکان توجه­کشورها به این­گروه­روبه افزایش­گذاشته ­ودراین­میان­کشورهای­اسلامی­ نیزحقوقی­راکه برگرفته­ازقرآن وتعالیم­آن­بودمقرر نمودند .

باتمام­این­تلاش­ها ما هنوزشاهد آن­هستیم­که­حقوق کودکان­آن­طورکه­بایدرعایت­شودتوسط­کشورهای درگیر جنگ­که­ خود شان­از تصویب­کنندگان وامضاکنندگان عهدنامه­ها وکنوانسیون­ها هستندرعایت­ واجرا نمی شود.

دراین­پژوهش­به ­بررسی­حقوق ومقررات مربوطه­ازمنظرحقوق بشردوستانه بین­المللی­واسلام­واینکه این­مقررات تا چه اندازه پیشگیرانه بوده وچه­راه حل­هاوتدابیری­برای­رعایت بهتر قواعدبایدمدنظر داشت­خواهیم­پرداخت.

ب ـ سئوال های تحقیق

1- آیا مقررات وضع شده بین­المللی درحمایت ازحقوق کودکان درمخاصمات جامع وکامل است؟

2- راه حل­های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات چیست؟

3- نقش اسلام وکشورهای­اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان چگونه است؟

  

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال های تحقیق

1- آیا مقررات وضع شده بین­المللی درحمایت ازحقوق کودکان درمخاصمات جامع وکامل است؟

2- راه حل­های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات چیست؟

3- نقش اسلام وکشورهای­اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان چگونه است؟

 *********************

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

Related posts:

Back to Top