پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه ارشد :شناسایی و کارکرد تضمینات بانکی در وصول مطالبات

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوقی کارآمدی وثایق تضمینات در وصول مطالبات بانک 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

محلهای اجرای طرح های سرمایه گذاری

کاربری این نوع وثایق بر حسب نوع فعالیت آنها متفاوت است، اصولا کاربری محل اجرای طرح های تولیدی-صنعتی، صنعتی است و کاربری محل اجرای طرح های تولیدی محصولات کشاورزی و پرورش دام و طیور، کشاورزی می باشد علاوه بر این موارد این نوع محل ها که بخشی از وثایق بانک ها را تشکیل می دهند معمولا دارای سابقه ثبتی هستند و به شرح زیر وجود دارند:

املاک صنعتی دارای سند مالکیت ممکن است در داخل شهرک های صنعتی /یا خارج از آن بوده و دارای سند ششدانگ یا مشاع باشند و همچنین ممکن است مالکیت این املاک به نام صاحب طرح اعم از شخص حقیقی یا حقوقی باشد یا ممکن است متعلق به غیر باشد در هر حال در رابطه با هر یک از شقوق مختلف، تصمیمات مختلف از جانب بانک اتخاذ خواهد شد.

در رابطه با املاک واقع در شهرک های صنعتی، معمولا این نوع املاک دارای سابقه ثبتی بوده ولی فاقد سند مالکیت ششدانگ هستند و چنانچه بانک بخواهد، این نوع املاک را ترهین نماید مالک سند ششدانگ شهرک صنعتی (دولت) سهمی از کل سهام ششدانگ ملک شهرک را  بصورت مشاعی در رهن بانک قرار می دهد و موشوع جانشینی بانک در محل طرح در قرارداد رهنی پیش بینی می گردد تا چنانچه بدهکار به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید مالک محل که بانک را جانشین بدهکار فرض نموده ضمن خودداری از انتقال مالکیت محل بنام مجری طرح ، ملک موصوف را بنام بانک منتقل خواهد نمود و شرط می شود در این رابطه نیازی به اقدامات قانونی و مراجعه به محاکم قضایی یا اجرای ثبت نباشد اما در عمل چنین اتفاقی نمی افتد و چون ضمانت اجرای عدم انجام تعهد توسل به اقدامات قانونی است، ناگزیر بانک ها اجرائیه صادر می نمایند.

اما املاکی که خارج از شهر کهای صنعتی هستند اگر دارای سند مالکیت ششدانگ باشند در این صورت بانک ها آن را به عنوان وثیقه قبول می نمایند ولی اگر دارای سند ششدانگ نباشند در این صورت مورد قبول بانک ها نخواهد بود چراکه وصول مطالبات بانک با اتکا به طرح های فاقد سند ششدانگ به علت احتمال وجود مالکین معارض بسیار مشکل بوده و بانک ها صلاح در این می بینند که این نوع وثایق را قبول ننمایند.

موافقت نامه مورخ 28/7/71 فی ما بین کمیسیون حقوقی بانک ها و نمایندگان شرکت شهرک های صنعتی ایران ملاک ترهین زمینهای شرکت های صنعتی است که عنوان می دارد:

اراضی که دارای سند مالکیت است و برای قطعات واگذاری به متقاضیان هم طبق صورتمجلس تفکیکی سند جداگانه ای صادر شده است نظیر شرکت های صنعتی سمنان ، همدان و… طبق قرارداد واگذاری پس از مرحله بهره برداری سند انتقال بنام متقاضی تنظیم خواهد شد، شهرک صنعتی راسا اراضی موضوع قرارداد واگذاری را بابت تسهیلات دریافتی متقاضی نزد بانک به وثیقه می گذارد.

اراضی که دارای سند مالکیت صادر باشند و براساس طرح کاربری برای آن صورتمجلس تفکیکی صادر نشده باشد شهرک صنعتی قطعه واگذاری را بصورت مشاعی بر اساس طرح کاربری بابت تسهیلات بانکی به وثیقه بانک پرداخت کننده تسهیلات خواهد سپرد.

اراضی که طبق ماده 32 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی به شهرک واگذار شده یا می شود و فاقد سند مادر یا سابقه ثبتی باشد نمایندگان بانک ها و شرکت شهرکهای صنعتی موضوع را بررسی و با تدوین موافقت نامه سه جانبه ای بین بانک و مشتری و شهرک موضوع را حل و فصل نموده تا مبانی جواز تصرفات بانک برای اعطای تسهیلات فراهم گردد.

در این صورت بانک ها با خذ وثیقه خارج از طرح تسهیلات ملی لازم را در اختیار متقاضیان خواهند گذاشت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

مهمترین اهداف اجرای این تحقیق بدین شرح است:

شناخت نقاط ضعف و قوت قوانین جاری در خصوص وثایق تسهیلات بانکی به منظور استفاده در قانونگذاری های آتی

دستیابی به روشهای بهتر برای اخذ وثایق و یا به موقع اجرا گذاردن تضمینات به منظور استفاده در جهت کاهش میزان مطالبات معوق بانکی

شناخت موانع قانونی موجود بر سر راه وصول مطالبات و بموقع اجرا گذاردن وثایق بانکی

شناسایی میزان نقش و کارکرد تضمینات بانکی در وصول مطالبات

92