دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم – مراحل پیگیری اخذ وجه از وراث متوفی اسناد تجاری

بند اول – مدارک لازم

1- شناسنامه و گواهي فوت متوفي

پس از فوت متوفي مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گرديده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهي فوت صادر مي گردد. ارايه اصل گواهي فوت و كپي برابر اصل شده آن به ضميمه در خواست الزامي است .

2- استشهاديه محضري

اسامي كليه وراث باید در فرم مخصوصي كه توسط دادگستري در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد نوشته و توسط 2 نفر از اشخاصي كه وراث و متوفي را مي شناسند در يكي از دفاتر اسناد رسمي امضاء شده و امضاء آن ها نيز توسط دفاتر اسناد رسمي گواهي شود.

3-رسيد گواهي مالياتي (ماليات بر ارث)

وراث بايد پس از فوت متوفي ليست كليه اموال و داراييهاي منقول و غير منقول متوفي را به اداره دارايي حوزه محل سكونت متوفي ارايه نمايند و رسيد آن را در يافت داشته و به همراه تقاضاي گواهي انحصار وراثت به دادگاه تقديم نمايند.

4-كپي برابر اصل شده شناسنامه وراث

متقاضي انحصار وراثت باید علاوه بر شناسنامه خود كپي برابر اصل شده شناسنامه ساير وراث را نيز تهيه و به دادگاه تقديم نمايد ارايه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدير دفتر دادگاه الزامي است .
5-دادخواست
پس از تهيه مدارك فوق الذكر متقاضي بايد داد خواستي به خواسته صدور گواهي انحصار وراثت تنظيم و همراه مدارك ياد شده به دادگاه ارايه نمايد. جهت اطلاع از نحوه تنظيم دادخواست مربوطه مي توانيد به قسمت (نحوه تنظيم دادخواست) سايت وكالت مراجعه نماييد. دادخواست را به كدام دادگاه ارايه نماييم؟
مطابق ماده 20 ق.آ.د.م دعاوي راجع به تركه متوفي در دادگاه محلي كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد رسيدگي در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران در حوزه آن بوده است، بنابراين دادگاه صالح جهت تقديم دادخواست انحصار وراثت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي بوده است.

بند دوم – اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت

وراث متوفي و اشخاص ذي نفع (هر شخصي كه منفعتي در اموال متوفي دارد) مي توانند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت نمايند؛ نكته قابل توجه اين كه چنان چه وراث و يا اشخاص ذي نفع متعدد باشند نيازي به در خواست


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش هاي اصلي پژوهش

آیا دارنده ی سند تجاری می تواند از اصول مورد قبول در اسناد تجاری حتی در مواردی که مسئول سند تجاری فوت شده است استفاده نماید؟

طبق ماده ی 231 قانون امور حسبی “دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.” اسناد تجاری نیز پس از فوت مسئولین سند حال می شود؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق