دانلود پايان نامه ارشد:میزان کارا بودن مبانی حقوق در تحلیل تملکات شهرداری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

شهرداری به عنوان نهاد محلی

2-5-2-1-تعریف نهاد‌های محلی

نهاد محلی تعبیری است که اخیرا در ادبیات حقوقی کشور رایج شده است. این اصطلاح بعضا به صورت های دیگری نیز به کار برده می شود از جمله سازمان محلی یا حکومت محلی. به طور کلی تعریف دقیق و علمی از این اصططلاح در دست نیست. در بسیاری از موارد نهاد های محلی یا سازمان های محلی با تعابیری چون حکومت محلی یا واحد محلی به صورت مترادف به کار برده شده اند و در مجامع و مباحث علمی در استفاده از آن با تسامح با آن برخورد شده است. نهاد محلی، نهادی عمومی و انتخابی است که در بخشی از محدوده سرزمینی یک حکومت که دارای قدرت عالیه سیاسی نسبت به آن می باشد به موجب قوانین تشکیل می شود تا خدمات لازم را در آن محدوده برای مردم تامین نماید. در مورد حکومت محلی نیز تعاریف مختلفی ارایه شده است. سازمان ملل متحد (UN) حکوکت محلی را اینگونه تعریف نموده است:« واژه حکومت محلی به تقسیم بندی سیاسی یک کشور و یا یک ایالت اشاره دارد که به وسیله قانون ایجاد شده و کنترل اساسی امور محلی همچون قدرت وضع مالیات را در دست دارد و هیات اداره کننده چنین موجودیتی به صورت محلی انتخاب می گردد.»

تعریف دیگری که از حکومت محلی ارایه شده است اشعار می نماید: حکومت محلی شامل مدیریت امور عمومی هر محله به وسیله یک هیات اجرایی از نمایندگان مردم محل است، چنین موجودیتی اگرچه در بسیاری از موارد تابع حکومت مرکزی است ولی از قدرت تصمیم گیری قابل ملاحظه ای برخوردار است. با توجه به تعاریفی که از نهاد محلی و حکومت محلی ارائهه گردید، در انطباق این دو اصطلاح حقوقی با تاسیس های حقوقی کشور اختلاف نظر و رویه وجود دارد. بعضا این دو اصطلاح مترادف به کار رفته اند و یا با تعاریف یکدیگر به صورت نا هماهنگ استفاده شده اند. در برخی موارد به کلیه سازمان های مستقر در سطح محل، «حکومت های محلی » اطلاق شده است و حکومت محلی را شامل سازمان های حکومت مرکزی واقع در سطح محل نیز دانسته اند.[1] در حالی که این مفهوم غالبا در نظام عدم تراکم مصداق می یابد. در بعضی موارد سازمان های حکومت مرکزی را که دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت نبوده و از محل بودجه تامین می شوند، منطبق با اصطلاح سازمان محلی دانسته و اساسا سازمان محلی را فاقد سیستم انتخابی قلمداد نموده اند.[2] در نظام های حقوقی، حکومت محلی در مقابل حکومت ملی یا مرکزی قرار داشته و دارای ارکان حکومتی می باشد. از جمله یکی از عناصر تشکیل دهنده حکومت محلی را وظایف و قدرت حکومتی ذکر نموده اند. [3] با این وصف آیا می توان شورا ها و شهرداری ها را مصادیق حکومت های محلی تلقی کرد؟  به نظر می رسد اطلاق حکومت محلی به شورا ها و شهر داری ها در کشور ما خالی از اشکال و ایراد نباشد. اولا شورا ها و شهرداری ها به طور مشخص دارای حاکمیت بر اداره امور محلی به آن مفهوم که متناظر با تعریف حکومت ملی قرار بگیرد، نمی باشند. از این رو با توجه به حیطه اختیارات و نحوه تشکیل آن ها اطلاق عبارت حکومت به آن ها محل تامل است. ثانیا حکومت های محلی اصولا در نظام های غیر متمرکز تشکیل می شوند؛ در صورتی که ساختار حقوقی و اداری کشور ایران بیشتر به ساختار متمرکز متمایل است. ثالثا روند شکل گیری حکومت های محلی از پایین به بالا می باشد؛ در حالیکه شورا ها از بالا به پایین ایجاد شده و اختیارات قانونی وسیعی از طرف دولت مرکزی بر آن ها اعمال می شود.

[1] . قالیباف، محمد باقر، حکومت محلی یا راهبرد توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران،ص5

[2] . آل کجباف، حسین، شوراهای اسلامی در نظام حقوقی ایران، نشر پیام پویا،ص33

[3] . مقیمی، سید محمد، اداره حکومت های محلی، مدیریت شورا ها و شهرداری ها،ص2

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی و فرعی

1-آیا تملکات شهرداری از حیث فقهی و حقوقی با مبانی تعریف شده برای آن سازگاری دارد؟

2-مبانی حقوق موجود تا چه اندازه در تحلیل تملکات شهرداری کارا هستند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

Author: 92