پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه ارشد:تاثیر پیشگیری از همسر آزاری در پرتو فرهنگ، مذهب و معنویت

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری 

قسمتی از متن پایان نامه :

   

بخش دوم- پیشگیری از همسرآزاری در پرتو، فرهنگ، مذهب و معنویت

در این بخش از پایان نامه به پیشگیری از همسرآزاری در پرتو فرهنگ، مذهب و معنویت پرداخته خواهد شد. در فصل اول کلیات و مفاهیم راجع به پیشگیری بررسی می شوند.

فصل اول- کلیات و مفاهیم راجع به پیشگیری

در این فصل از پایان نامه به تفسیر و توضیح مفهوم پیشگیری از جرم اشاره خواهد شد. این مفهوم در پرتو سیاست جنایی مورد بررسی قرار می گیرد  و سیر تاریخی پیشگیری نیز از منظر جرم شناختی بررسی می گردد.

مبحث اول- تعریف و مفهوم پیشگیری

از مهمترین اهداف سیاست جنایی موثر« پیشگیری»[1] از وقوع جرم است .در لغت فارسی پیشگیری به معنای جلوگیری،دفع،منع سرایت مرض،تقدم به حفظ،صیانت ،حفظ صحت و… آمده است[2] و در زبان انگلیسی برای پیشگیری معادل prevention  را در حوزه جرم شناسی به کار برده اند.همچنین crime prevention  و یا prevention of crime  به معنی پیشگیری از وقوع جرم می باشد.

واژه پیشگیری در مفهوم متداول آن در معانی «پیش دستی کردن ، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی شتافتن» و همچنین «آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن » است. اما در جرم شناسی پیشگیرانه، پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده واقع می شود، یعنی با کار برد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری ، به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است.

از میان تعاریف اندیشمندان در خصوص پیشگیری از وقوع جرم می توان به موارد گوناگونی اشاره کرد که در بحث تاریخی بیشتر بدان خواهیم پرداخت.از میان اندیشمندان معاصر آقای گسن جرم شناس فرانسوی برای تشخیص اقدامات پیشگیرانه چهار معیار در نظر گرفته است.به نظر وی:

1-اقدامی پیشگیرانه تلقی می شود که هدف اصلی آن اقدام موثر علیه عوامل یا فرآیند هایی است که در بروز بزه کاری و انحراف نقش تعیین کننده دارند.

2-اقدام های پیشگیرانه جمعی هستند یعنی مخاطب آنها کل جامعه یا بخش و گروه معینی از جامعه هستند.

3-اقدام هایی  پیشگیرانه خوانده می شوند که قبل از ارتکاب اعمال بزه کارانه یا کجروانه اعمال شوند و نه بعد از ارتکاب آنها.

4-اقداماتی پشگیرانه تلقی می شوند که قهر آمیز و سرکوبگر نباشند.[3]

تعریف پیشگیری از وقوع جرم از نظر اکبلوم عبارت است از:

«کاهش خطر وقوع شدت بالقوه و بی نظمی از طریق مداخله در علل آن»

[1] prevention

[2] معین،محمد،فرهنگ فارسی،نشر امیر کبیر،چاپ پانزدهم،1379،ص 933

[3] محمد نسل،غلامرضا،پلیس و سیاست پیشگیری از وقوع جرم،اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم،نشر دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا،چاپ اول،1387،ص 35 و 36

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقيق

1-مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسر آزاری نقشی دارند؟

2- شیوه های پیشگیری در هر یک به تفکیک کدامند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

92