دانلود پايان نامه ارشد:تاثیر حمايت معنوی از کودکان بر رويكرد اجتماعي آنان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

  

اصطلاح حقوقي[1]

حوزه حقوق از حوزه‌هايي است كه فراوان به بحث حق پرداخته است. حقوق‌دانان در بحث‌هاي حقوقي مباحث مختلفي دربارة «حق» مطرح كرده‌اند. آنچه به اختصار در تعريف «حق» از ديدگاه و اصطلاح حقوقي مي‌توان گفت به شرح ذيل است:

  1. حق عبارت است از اقتداري كه قانون به افراد مي‌دهد تا عملي را انجام دهند. آزادي، عمل، ركن اساسي حق در اين تعريف مي‌باشد؛ يعني آدميان در انجام يا عدم انجام آن عمل آزادند(سيدحسن امامي،حقوق مدني، ج 1، ص125). به تعبير ديگر، حق امري اعتباري است كه پشتوانة قانوني دارد. ثمرة آن حفظ نظم جامعه است. از اين‌رو، طبق اين ديدگاه، «حق»، غير از اعتبار شدن توسط اجتماع شأن ديگري ندارد.
  2. نفع حمايت شده از سوي حقوق (نظام حقوقي):ايرينگ، حقوقدان آلماني، تعريف ديگري از حق به دست مي‌دهد. تعريف مي‌نويسد: «نفعي كه از نظر حقوقي حمايت شده است»؛( ناصر کاتوزيان،مباني حقوق عمومي، ص372-373)

بنابراين حق، «امتياز و نفعي است متعلّق به شخص كه حقوق هر كشور، در مقام اجراي عدالت، از آن حمايت مي‌كند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع ديگران از تجاوز به آن را مي‌دهد.» (همان، ص374.)

  1. حق در اصطلاح حقوقي، مفهومي اعتباري است؛ بدين معنا كه اين مفهوم، به هيچ وجه ما بازاء عيني خارجي ندارد. تنها در ارتباط با افعال اختياري آدميان مطرح مي‌شود. لذا در تعريف حق مي‌توان گفت: «حق امري است اعتباري كه براي كسي (لَهُ) بر ديگري (عَلَيه) وضع مي‌شود.» (ر. ک: محمدتقي مصباح يزدي،حقوق و سياست در قرآن، نگارش: محمد شهرابي، ص27-26.) حق، گرچه ممكن است ريشة واقعي داشته، يا نداشته باشد؛ بدين معني كه در مفهوم حق، به عنوان يك امر اعتباري، وجود يا عدمِ ريشة واقعي ملحوظ نيست، اما همة احكام شرعي داراي مصالح و مفاسد واقعي هستند. همه احكام حقوقي با توجه به آن مفاسد و مصالح واقعي اعتبار مي‌شوند. بر اساس اين تعريف، اعتبار هر حقي داراي سه عنصر است (رمضانی، علی، معناي «حق» در نگاه انديشمندان اسلامي، مجله معرفت حقوقی ، سال اول، شماره دوم، زمستان 1390، صفحه 89 ـ 111) :

الف. كسي كه حق براي اوست (مَن لَهُ الحَقّ)؛ ب. كسي كه حق عليه او و به نفع ديگري است (مَن عَلَيهِ الحَقّ)؛ ج. آنچه متعلَّق حق است.

[1] لازم به ذکر است حق در حوزه­هايي همچون؛ حقوق و فقه، اخلاق و سياست اعتباري است. و تعريف حقيقي به معناي حد و رسم منطقي اختصاص به ماهيات دارد که داراي جنس و فصل هستند. از اين رو، مفاهيم اعتباري و انتزاعي فاقد تعريف حقيقي­اند. در اين موارد نخست مفهومي عام ذکر مي­شود که به منزله جنس تلقي شده، سپس قيودي به آن افزوده مي‌شود که در حکم فصل خواهد بود تا سرانجام به مفهومي دست يازيم که بتواند قالب معناي مورد نظر باشد. (ر. ک: محمدتقي مصباح يزدي، حقوق و سياست در قرآن، نگارش محمد شهرابي، ص26؛ ر. ک: عبدالله جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، ص75 و حق و تکليف در اسلام، تحقيق مصطفي خليلي، ص23-24

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف  تحقيق

1- استحکام بنیان خانواده

2- استحکام بنیان حکومتی کشور جمهوری اسلامی ایران

3- اجرای عدالت نه مکتوب کردن عدالت

4- پیشگیری از آسیب های معنوی کودکان از طریق ارایه ی الگوهای تربیتی

سؤالات و فرضيه‏هاي تحقیق

سوال های تحقيق

1- ارتباط آسیب های معنوی کودکان با سیاست گذاری های تقنینی  به چه صورتي است؟

2- حمايت معنوی کودکان چه تأثيري بر رويكرد اجتماعي آنان مي تواند داشته باشد؟

3- علل و عوامل موثر درگسترش آسیب های معنوی کودکان چیست؟

Author: 92