دانلود پايان نامه ارشد:بررسی تفکیک ضابطین عام از ضابطین خاص

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حدود اختیارات ضابطین عام قضایی

قسمتی از متن پایان نامه :

    

بند چهارم: تعريف حقوقي

در حقوق جزا جرايم به اقسام مختلفي تقسيم مي‌شوند. مبناي هر يك از اين تقسيمات متفاوت است. در يك تقسيم‌بندي جرايم براساس عنصر مادي و به اعتبار لحظه مشاهده،‌ به مشهود و غيرمشهود تقسيم‌بندي ‌می شوند. پايه و مبناي جرم مشهود كه طريق غيرعادي و فوق‌العاده رسيدگي مي‌باشد، ضرورت، فوريت و سرعت است و تشريفات با طبع جرم مشهود ناسازگاربوده و نقض غرض محسوب مي‌شود.[1]

در تعريف جرم مشهود بين حقوقدانان و اساتيد حقوق جزا اختلاف نظر و جود دارد و به اين ترتيب تعاريف متعدد و گوناگوني از جرم مشهود بعمل آمده است ذيلاً به چند مورد ازاين تعاريف اشاره مي‌گردد:

 • جرمی را مشهود گويند ‌كه در شرف وقوع بوده و يا زمان اندكي از وقوع آن گذشته باشد. چنانكه آثار و ادله جرم ، اثبات و انتساب آن را به فاعل ممكن نمايد. درحالتي كه جرم غیر مشهود به جرايمي‌ گفته مي‌شود كه از زمان ارتكاب آن مدتي گذشته است و براي اثبات آن به شهود آني دسترسي نيست. [2]
 • جرم مشهود جرمي ‌است كه در مرئي و منظر پليس يا مردم واقع شود يا به منزله آن باشد. [3]
 • جرم مشهود جرمي‌ است كه مرتكب آن درحين ارتكاب يا بلافاصله پس از ارتكاب بطوري كه دلايل ارتكاب از طرف دستگيركننده قابل جمع آوري باشد، دستگيرشود. درغيراينصورت جرم را غير مشهود گويند. [4]
 • مراد از جرم مشهود جرمي‌است كه در زمان ارتكاب يا اندكي بعد از وقوع جرم مي‌توان مرتكب آن را دستگير و دلايل آنرا جمع‌آوري كرد. مقصود از جرم غيرمشهود نيز جرمي ‌است كه از زمان وقوع آن مدت نسبتاً زيادي گذشته است و متعاقباً مأمورين و اشخاص از وقوع آن مطلع شده اند. [5]
 • جرم مشهود به عمل مجرمانه‌اي گفته مي‌شود كه اندكي پس از زمان وقوع كشف شود و آثار و علائم جرم هم قابل رؤيت و بازرسي باشند و جرم غيرمشهود نيز جرمي‌ است كه مدت زماني از ارتكاب آن مي‌گذرد و دلايل و مدارك ارتكاب آن درمحل وقوع بدست نيايد. [6]
 • جرم مشهودجرمی‌است که مرتکب در حین ارتکاب جرم غافلگیرشده و دلایل جرم هم مشهود باشد. درصورتی که جرم غیرمشهود جرمی‌است که مدت زمانی از ارتکاب آن گذشته و بدست آوردن دلایل آن غیرممکن یا غیرمسلم باشد.[7]
 • جرم مشهود جرمی ‌است که مرتکب در حین ارتکاب غافلگیر شده و یا در زمانی نزدیک به زمان ارتکاب جرم دستگیر شود ولی جرم غیرمشهود جرمی ‌است که مدت زمان از ارتکاب آن گذشته و دلایل ارتکاب نیز بعدها جمع‌آوری شود. [8]
 • جرم مشهودجرمی‌است که وقوع یا اثرآن مورد مشاهده ضابطان دادگستری قرارگیرد. [9]

همانطور که مشاهده می‌شود تعاریف متعددی از جرم مشهود ارائه شده است و همین امر سبب شده که عده‌ای از اساتید بدون اینکه تعریف جامع و مانعی ازجرم مشهود بعمل آورند، صرفاً به بررسی مصادیق آن و تجزیه و تحلیل هر یک از آنها اکتفا کنند. به هرحال باید گفت که تقسیم‌بندی جرایم به مشهود و غیرمشهود دارای اهمیت است و تفاوت عمده این دو جرم نیز مربوط به نحوه رسیدگی به آنها می‌باشد. ازسویی دیگر متأسفانه قانونگذار هم تعریف جامع و مانع از جرم مشهود ارائه نکرده و صرفاًبه مصادیق جرم مشهود اکتفاء نموده است که ذیلاً به شرح آنها می‌پردازیم.

2 . انصاری، ولی‌الله، کشف علمی جرایم، انتشارات سمت، ص 363.

3 . اردبیلی، محمد، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، ص 279

4 . انصاری، ولی‌اله، حقوق تحقیقات جنائی،نشر تهران، ص 32.

 1. 5. باهری ، محمد، تقریرات حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، ص 24.

6 . ولیدی ، محمد ، بایسته های حقوق جزا، نشر خورشید، ص 24.

1 . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر گنج دانش، ص 387.

 1. شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق جزای عمومی، چاپ ویراستار، ص 396.

3 . افراسیابی، محمد، حقوق جزای عمومی، ناشر فردوسی، ص 354.

 1. زراعت و مهاجری، شرح قانون آئین دادرسی کیفری، ص 99.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

– آشنایی و شناخت ضابطین عام قضایی

– حدود اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود

– تفکیک ضابطین عام از ضابطین خاص

– شناخت معایب و نواقص اقدامات پلیس بعنوان ضابطین عام

– ارائه راهکار منطقی و معقول جهت ضابطه مند ساختن اقدامات ضابطین عام قضایی

د: سئوال های تحقیق

1- ضابطین عام قضایی چه کسانی هستند؟

2- دامنه اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود چیست؟

3- تفاوت اساسی ضابطین عام و ضابطین خاص چیست؟

4- راهکار اساسی برای داشتن پلیسی آگاه و مطلع به قوانین و مقررات موجود و تاثیر آن در امنیت اجتماعی و قضایی چیست؟

Author: 92