پایان نامه ها و مقالات

حمایت اجتماعی

دانلود پایان نامه

شوند.
* آموزش برنامه ریزی زمان و برنامه ریزی فعالیت های هفتگی
* مشخص کردن فعالیت های مورد علاقه به کمک کاربرگ فعالیّت هفتگی و فکر کردن در مورد موانع فعالیّت ها و راه حل آنها
* قرارداد شخصی
* پیش بینی فعالیت های لذت بخش
تکلیف جلسه: کاربرگ دماسنج خلق – لیست فعالیت های لذت بخش – کاربرگ فعالیت های هفتگی توصیه بیمار به بستن قرارداد شخصی در مورد اینکه حتی اگر فکر می کنید برخی فعالیت ها لذت بخش نیستند می توانید از انجام آنها لذت ببرید.
جلسه هشتم
* بررسی کاربرگ دماسنج خلق – لیست فعالیت های لذت بخش – کاربرگ فعالیت های هفتگی قرارداد شخصی.
* معرفی اهداف کوتاه مدت – بلند مدت و اهداف زندگی
* شناسایی و تنظیم اهداف روشن ومشخص
* تعیین اهداف واقع بینانه
* تشخیص کارهای مثبت و موثر به منظور رسیدن به اهداف
* شناسایی موانع احتمالی دستیابی به اهداف
* تمرین تکنیک مدیریت زمان
تکلیف: دماسنج خلق – کاربرگ فعالیت هفتگی – مدیریت زمان
جلسه نهم
* بررسی کاربرگ دماسنج خلق – کاربرگ فعالیت های هفتگی – کاربرگ اهداف شخصی
* معرفی دنیای عینی و ذهنی به بیمار و یادگیری نحوه مدیریت این دو بخش
* آشنا سازی با راههای افزایش کنترل بر زندگی به منظور کاهش احساس افسردگی
* مرور بخش دوم و جلسات مربوط به رفتار و اینکه چگونه فعالیت های خوشایند و مدیریت دنیای درونی و بیرونی کمک می کند تا از لحظات خود لذت بیشتری ببرید.
تکلیف منزل: دماسنج خلق – کاربرگ فعالیت های هفتگی.
جلسه دهم
* بررسی کاربرگ دماسنج خلق، کاربرگ فعالیت های هفتگی – مرور چگونگی تبیین افسردگی براساس مدل CBT
* توضیح در مورد تاثیر تماس با افراد دیگر در کاهش علایم افسردگی و بهبود خلق
* معرفی شبکه حمایت اجتماعی و تاکید بر بزرگ کردن آن
تکلیف منزل: کاربرگ دماسنج خلق – کاربرگ فعالیت های هفتگی – کاربرگ مربوط به ارتباطات خود با دیگران در هر روز
جلسه یازدهم
* بررسی کاربرگ دماسنج خلق، کاربرگ بررسی ارتباط های مثبت و منفی با دیگران
* آموزش مهارت های جرات مندی و تمرین آنها
* تمرکز بر روابط و اثر آنها با کاهش افسردگی
* ادغام سه بخش افکار، رفتار و روابط با یکدیگر و تاثیر آنها بر خلق و احساس
تکلیف منزل: کاربرگ دماسنج خلق، کاربرگ فعالیت های هفتگی، تمرین مهارت های جرات ورزی.
جلسه دوازدهم: اختتامیه
* انجام پس آزمون
* ارزیابی تجربه درمان
* ارزیابی نقاط قوت و موفقیت های بیمار
* بیان توصیه های مربوط به پیگیری برای ادامه کار با بیمار

92

دیدگاهتان را بنویسید