دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

مقدمه و طرح تحقیق

بخش اول-پیمان اروپایی حقوق بشر و حقوق اتحادیه اروپایی

فصل اول-استناد به پیمان اروپایی حقوق بشر در مقابل دیگر ارگان ها و نهادهای قضایی

مبحث اول-ساختار و تاریخچه تشکیل اتحادیه اروپا

گفتار اول-تارخچه تشکیلات اتحادیه اروپا

گفتار دوم-ساختار اتحادیه اروپا

مبحث دوم-اتحادیه اروپا در معاهده  لیسبون

گفتار اول-ویژگی های معاهده لیسبون

گفتار دوم-کارایی معاهده لیسبون نسبت به معاهدات قبلی

فصل دوم-استناد به مقررات اتحادیه در مقابل ارگان های شورای اروپا

مبحث اول-در حوزه اعمال حقوقی اتحادیه

گفتار اول-اجرای مستقیم قوانین اتحادیه اروپا

گفتار دوم-دیوان دادگستری اروپایی

مبحث دوم-قدرت سازمان های اروپایی برای اجرای حقوق بشر

مبحث سوم-تاثیر پیمان بر قوانین ملی

گفتار اول-سیستم های قانونی متعدد در اروپا

گفتار دوم-وظیفه دولت ها در تاثیر پذیری از پیمان داخلی

گفتار سوم- الحاق اعمال دولت ها به پیمان 80

بخش دوم-الحاق اتحادیه به پیمان اروپایی حقوق بشر

فصل اول-سوابق حمایت از حقوق بشر در اتحادیه اروپا

مبحث اول-رویکرد اولیه دادگاه های اروپایی و رویکرد جدید دیوان دادگستری اروپایی و …

مبحث دوم-استاندارد حقوق بشر در اتحادیه اروپا

مبحث سوم-حقوق بشر به عنوان اصول عمومی قانونی اتحادیه اروپا

فصل دوم-اصلاحات پیمان اروپا در رابطه با حقوق بشر

مبحث اول-حقوق بشر و آینده اروپا

مبحث دوم-انتشار الحاق اتحادیه اروپا به پیمان اروپایی حقوق بشر

مبحث سوم-ماهیت حقوق بشر مشترک اروپا

فصل سوم-دامنه الحاق

مبحث اول-قلمرو پیمان

گفتار اول-قلمرو عمومی پیمان

گفتار دوم-قلمرو زمانی و موقتی

گفتار سوم-قلمرو داخلی

مبحث دوم-رابطه پیمان با اتحادیه اروپا

فصل سوم-مشارکت در ارگان های نظارتی

مبحث اول-فرآیند نظارت توسط اتحادیه اروپا

گفتار اول-کمیته وزیران

گفتار دوم-پارلمان اروپا

گفتار سوم-کمیسر حقوق بشر

مبحث دوم-نظارت بر اجرای احکام دیوان

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ـ چه راهکارها و سازوکارهایی براي حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي پيش بيني شده است؟

2 ـ مهمترين سازوکارهایی حمايتي و نظارتي حقوق بشر در اروپا کدامند؟

3 ـ مهمترين چالش های موجود در زمينه حقوق بشر در اروپا کدامند؟

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پاپان نامه حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پاپان نامه حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

دسته‌ها: پایان نامه حقوق