جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

الف:بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………..2

ب: سوال های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….3

ج:فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………4

د: اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….4

ه: روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………4

1- فصل اول : کلیات

1- 1- اصطلاح شناسی………………………………………………………………………………………6

1- 1-1- حقوق کیفری……………………………………………………………………..6

1- 1-1-1- حقوق کیفری ماهوی………………………………………….7

1-1-1-2- حقوق کیفری شکلی…………………………………………..7

1-1-2- جعل…………………………………………………………………………………8

1-1-2-1-  تعریف لغوی جعل…………………………………………………….. 8

1-1-2-2- تعریف اصطلاحی جعل……………………………………………….9

1-1-3 – مهر……………………………………………………………………………….15

1 -1-3-1-تعریف فیزیک مهر……………………………………………………..15

1-1-3-2-تعریف نقش مهر………………………………………………………..15

1-2-تاریخچه جعل مهر ……………………………………………………………………………………16

1-2-1 – تاریخچه جعل مهر در جهان……………………………………………. 16

1-2-1-1-تاریخچه جعل مهر قبل از اسلام…..17

1-2-1-2-تاریخچه جعل مهربعد از  اسلام…..19

1-2-2-تاریخچه جعل مهر در حقوق ایران……………………………………..20

 

صفحه

1-2-2-1-قبل از انقلاب……………….20

1-2-2-2-بعد از انقلاب………………22

1-3- مبانی جرم انگاری جعل مهر ……………………………………………………………….23

1-3-1- اعتماد عمومی…………………………………………….23

1 -3-2-قابلیت ضرر…………………………………………24

.2- فصل دوم : عناصر جعل مهر

2-1-رکن مادی جعل مهر…………………………………………………………25

2-1-1- ساختن مهر……………………………………….26

2-1-2- انتساب مهر به اشخاص ……………………..35

2-2-رکن معنوی جعل مهر……………………………………………………..35

2-2-1- علم ………………………………………………36

2 -2-2- اراده ……………………………………………..36

2-2-3-  قصد………………………………………………37

2-3- بزه دیده جعل مهر ……………………………………………………….38

2-3-1- شخص حقیقی…………………………………….39

2-3-1-1-تاجر ……………………………..39

2-3-1-2-غیر تاجر…………………………41

2-3-2- شخص حقوقی……………………………………..41

2-3-2-1- شخص حقوقی خصوصی…..43

2-3-2-2-شخص حقوقی عمومی………44

2-4-مرتکب جعل مهر…………………………………………………………47

2-4-1-افراد رسمی……………………………………………….47

2-4-1-1-مامورین به خدمات عمومی دولتی…47

2-4-1-1-مامورین به خدمات عمومی غیر دولتی50

2-4-2-افراد غیر رسمی………………………………………..50

صفحه

2-4-2-1-بالغ……………………………………50

2-4-2-2-غیر بالغ……………………………..51

3- فصل سوم : تقلب در مهر

3-1- استناد …………………………………………………………………………………….54

3 -2-  قلب حقیقت ………………………………………………………………………….55

3 -3- انتساب به غیر………………………………………………………………………….60

3-4-  قصد فریب………………………………………… …………………………………..65

3-5-تشابه…………………………………………………………………………………………65

3-6-قابلیت ضرر………………………………………………………………………………..71

نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………….82

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………..84

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….88

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال های تحقیق

سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از :

1 -آیا جعل مهر اشخاص حقوقی (موسسات) جرم است؟

2-آیا جعل مهر باید با قصد تقلب باشد تا جرم تلقی گردد ؟

3- آیا جعل قسمتی از مهر موجب تحقق جرم جعل مهر می شود؟

4- آیا نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک آن جعل مهر تلقی می شود؟

 

 

د-اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش ، جمع آوری تمامی نظریات در مورد جعل مهر وتحلیل و بررسی این جرم می باشد .  تا بدین وسیله  ضمن بررسی کامل این جرم در قوانین کیفری ایران و تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عناصر جعل مهر توانسته باشیم ابهامات آن را بر طرف کنیم و به عنوان مرجع و راهنما در خصوص این موضوع به جامعه حقوقی دانشگاهی ارائه دهیم

Author: 92