بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران-پايان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

  

  • حقوق کیفری شکلی:

آیین دادرسی کیفری یا حقوق کیفری شکلی مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم ،تعقیب متهم و تحقیق از او ، تعیین صلاحیت و روش کار مراجع تحقیق و حکم و همچنین تجدید نظر از تصمیمات آنها و سرانجام چگونگی اجرای احکام کیفری وضع شده است . بدین ترتیب ، تعریف مندرج در ماده 1 ق.ا د. ک .با تغییراتی اندک درمتن آن به این تعریف ساده نزدیک می شود.مطابق این تعریف :((آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است. )) برخی حقوق دانان4[1]نیزآیین دارسی کیفری نظری و عملی را از یکدیگر مجزا نمودند و هر یک را بدین شکل تعریف

نمودند :« از لحاظ نظری آیین دادرسی کیفری رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و صلاحیت مراجع کیفری ، طرق کشف جرم و تعقیب آن ، تشریفات دادرسی و نحوه اجرای احکام جزایی را بررسی می کند . از لحاظ عملی آیین دادرسی کیفری قواعد و مقرراتی است که برای کشف و تعقیب جرم و ترتیب دادرسی و اجرای احکام جزایی وضع شده است »ماده1 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378به صراحت آیین دادرسی کیفری را تعریف نموده و حوزه قلمرو آن را مشخص نموده است .

 

1-1-2- : جعل

اولین شرط در بررسی هر جرم این است که از آن جرم یک تعریف ارائه بدهیم . ،قانون گذار باید از جرم تعریف ارائه دهد و این تعریف روشن وصحیح باشد معمولا قانون گذار از ارئه تعریف شانی خالی می کند چون ممکن است تعریف ابرازی ، جامع و مانع نباشد و مصادیقی از این تعریف خارج شود و در نتیجه نظم عمومی با ارتکاب جرایم مشابه به هم بخورد و قانون گذار سلاحی برای مقابله با آن نداشته باشد از این رو قانون گذار تعریف جرم را به عهده رویه قضایی می گذارد چه آنکه رویه قضایی در طول زمان تغییر پیدا می کند و به راحتی می تواند خود را با مقتضیات زمان منطبق نماید .

از آنجا که جعل مهر یکی از مسایل مهم حقوق کیفری است و علاوه بر جنبه های ضرری آن به لحاظ  آشنایی به چگونگی و علم واطلاع از مشخصات آن برای تمامی افراد جامعه لازم و مفید می باشد اقتضای اصل قانونی بودن جرم ومجازات  این است که جرم جعل از حیث قانونی واجد تعریف باشد تا همگان بدانند چه اعمالی صدق عنوان جعل می نماید و مجارات ارتکاب این اعمال چیست تا از ارتکاب این اعمال خود داری نمایند.1

واژه جعل در لغت به معنای خلق کردن و تغییر دادن و در اصطلاح حقوقی قلب متقلبانه مدرک می باشد تعریف اصطلاحی جعل هم سو با تعریف لغوی آن می باشد .در این نوشتار در تعریف جعل  دو عنوان جعل لغوی و اصطلاحی را مورد بررسی قرار می دهیم .[2]

 

1-1-2-1-تعریف لغوی جعل

جعل و تزویر واژه ای عربی و هر دومصدر متعدی هستند جعل به فتح جیم به معنی تزویر و وضع است  ووضاع به معنی جاعل است همه آنها به معنی ساختن امری است از روی قصد و برخلاف واقع، جعل از نظر لغوی به معنی وضع کردن ، قرار دادن ، آفریدن ،گردانیدن ، دگرگون کردن ، ایجاد کردن است چنانکه در آیاتی از قرآن کریم در این معانی استعمال شده است . نظیر « انی جاعل فی الارض خلیفه ، 30، بقره»  تزویر از باب تفعیل و از زور می آید و به معنی امر دروغ و جلوه متقلبانه امر باطل و برخلاف واقع در یک نوشته یا سند است که به جای سند اصیل استعمال می گردد . تزویر به آراستن دروغ اطلاق می شود و مزور به شخص نادرست گفته می شود ودر لغت به معنای دروغ پردازی کردن ، مکر کردن ، فریب دادن،  دورویی کردن  ،وگول زدن است .1در قرآن واژه جعل و مشتقات آن بیش از 350مرتبه در آیات مختلف و به مفاهیم گوناگون آمده است و تزویر و مشتقات آن 6 مرتبه2 در ادبیات حقوقی اروپایی و احتمالا بسیاری از کشورهای جهان برای جعل و تزویر فقط از یک کلمه استفاده شده است .مثلا درزبان فرانسه از واژه faux3و در انگلیس از واژه4 forger ، در حقوق لبنان از واژه تزویر5 استفاده شده است .

در قرون وسطی انواع مختلف جعل تحت عنوان Falsumدر حقوق روم و بعد از آن Fausseteمصطلح بوده است6. در حقوق ایران از دو واژه جعل و تزویر استفاده شده است .در قرون وسطی انواع مختلف جعل تحت عنوان Falsumدر حقوق روم و بعد از آن Fauseteمصطلح بوده است7 در حقوق ایران از دو واژه جعل و تزویر استفاده شده است .[3]

1-نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ،1378 ، چ 21 ،انتشارات کتابخانه گنج دانش، ص13

2- همان ، ص19

3-گلدوزیان ،ص14

4- آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ج1، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چ6، 1373، ص39

 

 

1-مصلایی، علیرضا ، جعل و تزویر در حقوق کیفری ایران ،1382، نشر آیلار ،چ 2، ص،15

1-عمید ، حسن ،فرهنگ فارسی ، انتشارات امیر کبیر ، چ18، سال 1357، ص217و375

2-سالاری شهر بابکی، میرزا مهدی، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات میزان،چ اول،1386،ص 41

3-faux-441-1constitueun faux toute alteration frauduleuse de la veritet –de  nature a causer un prejudice et accomplice par quelque moyen que ce  soit –dans un  ecrit ou tout autre support dexpression de  la pensee qui a pour objet  ou  qui peut avoir pour effet detablir la prevue d un droit ou d un fait ayant des con sequences juridiques.

Le faux et  Iusage de faux sont punis de trios ans demprisonnement et de 45000 e damen

4- forgery and counterfeiting act 1981:1-A person is guilty of forgery if he make a false instrument

with the intention that he or another shall use it to hnduce somebody to ccept it as genuine ، and by reason of accepting it to do or not to do som act to his own or persons prejudice )

5-453: التزویر هو تحریف متعمد للحقیقه ، فی الوقائع او البیانات التی یثبتها صک او مخطوط یشکل مستندا ، بدافع احداث ضرر مادی او معنوی او اجتماعی

6- پیمانی ، ضیاء الدین ، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ 5، نشر میزان ،1380، ص106

7- سلیمان پور ، محمد، جعل اسناد در حقوق ایران ، چاپ اول ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1341،ص9

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال های تحقیق

سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از :

1 -آیا جعل مهر اشخاص حقوقی (موسسات) جرم است؟

2-آیا جعل مهر باید با قصد تقلب باشد تا جرم تلقی گردد ؟

3- آیا جعل قسمتی از مهر موجب تحقق جرم جعل مهر می شود؟

4- آیا نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک آن جعل مهر تلقی می شود؟

د-اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش ، جمع آوری تمامی نظریات در مورد جعل مهر وتحلیل و بررسی این جرم می باشد .  تا بدین وسیله  ضمن بررسی کامل این جرم در قوانین کیفری ایران و تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عناصر جعل مهر توانسته باشیم ابهامات آن را بر طرف کنیم و به عنوان مرجع و راهنما در خصوص این موضوع به جامعه حقوقی دانشگاهی ارائه دهیم

Author: 92