پایان نامه حقوق

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

مقدمه ……………………………….. 1

فصل اول كليات ……………………….. 7

مبحث اول: تاريخچه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي 8

گفتار اول- دوران باستان………………. 9

گفتار دوم- دوران اسلامي……………….. 13

گفتار سوم- تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران………………………………… 17

مبحث دوم- ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و تفاوت آن با تخلفات

  انتظامي …………………………… 20

گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتي، درماني و دارويي  21

الف) مفهوم جرايم بهداشتي…………….. 21

ب) مفهوم جرايم درماني ……………. 23

ج) مفهوم جرايم دارويي…………….. 25

گفتار دوم- اركان تشكيل دهندة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي……………………………….. 26

الف) عنصر قانوني ……………… 27

ب) عنصر مادي …………………. 29

ج) عنصر معنوي ……………….. 31

 

فهرست                                        ب

گفتار سوم- تفاوت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي با تخلفات انتظامي …………………………….. 34

الف) تعريف تخلفات انتظامي …………… 34

ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامي………… 35

ج) تخلفات انتظامي در امور پزشكي و دارويي 38

مبحث سوم- جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم   41

گفتار اول- جايگاه جرايم بهداشتي درماني و دارويي در طبقه بندي

حقوق جزاي اختصاصي ………………….. 41

گفتار دوم- جايگاه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي از نظر مطلق و مقيد بودن………………………….. 43

فصل دوم- مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي……………………………….. 49

  مبحث اول- مصاديق جرايم بهداشتي………. 50

گفتار اول- جرايم مربوط به بهداشت محيط…. 51

الف) جرايم عليه بهداشت عمومي……….. 51

ب) جرايم مربوط به بهداشت اماكن عمومي . 55

ج) جرايم مربوط به بهداشت مراكز تهيه و توليد و نگهداري و توزيع مواد

خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي…….. 59

گفتار دوم- جرايم مربوط به تهيه، توزيع،‌‌ نگهداري و فروش مواد خوردني،

آشاميدني، آرايشي و بهداشتي…………….. 62

فهرست                                                ج

الف) جرايم مربوط به تهيه و توليد مواد خوردني، آشاميدني،‌ آرايشي و بهداشتي……………………………. 63

ب) جرايم مربوط به توزيع، عرضه و فروش مواد خوردني،‌ آشاميدني، آرايشي و بهداشتي …………………….. 72

 مبحث دوم- مصاديق جرايم درماني…………. 78

گفتار اول- جرايم مربوط به مداخلة‌ غير مجاز در امور پزشكي و درماني ………………………………. 79

گفتار دوم- جرايم مربوط به خودداري از پذيرش و ارائه خدمات به بيماران …………………………….. 89

گفتار سوم- جرايم مربوط به اعمال سودجويانه در حرفة پزشكي 96

گفتار چهارم – جرايم مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات حرفه اي …………………………………….. 106

مبحث سوم- مصاديق جرايم دارويي

گفتار اول- جرايم مربوط به مداخله غيرمجاز در امور دارويي     114

گفتار دوم- جرايم مربوط به سودجويي در امور دارويي   117

گفتار سوم- جرايم مربوط به خودداري متصديان امور دارويي از ارائه خدمات………………………………… 121

گفتار چهارم- جرايم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارويي   125

فصل سوم- مجازات جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

و مراجع صالح براي رسيدگي به اين جرايم…… 135

مبحث اول مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي    136

گفتار اول- تعريف مجازات و انواع آن در حقوق جزاي ايران 136

الف) مفهوم مجازات…………………… 136

ب) انواع مجازات در حقوق جزاي ايران….. 138

فهرست                                                     د

گفتار دوم- ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي  142

گفتار سوم- انواع مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي

در قانون تعزيرات حكومتي……………….. 147

گفتار چهارم – تخفيف، تشديد و تبديل مجازات

در جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي …….. 153

الف) تخفيف مجازات……………………. 153

ب) تشديد مجازات………………………. 154

ج) تبديل مجازات……………………… 156

گفتار پنجم- مجازات شركت و معاونت در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي……………………………….. 157

مبحث دوم- مراجع صالح رسيدگي كننده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي

و نحوة حل اختلاف در صلاحيت  159

گفتار اول- محاكم ذي صلاح براي رسيدگي به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي……………………………….. 159

گفتار دوم- اختلاف در صلاحيت……………… 161

نتيجه گيري   176

منابع و مآخذ…………………………. 179

نمودار آماري…………………………. 183

مقدمه


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

به طور خلاصه مهمترين اهداف اين پژوهش به شرح زير است:

– روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي تبيين جايگاه آن در حقوق جزاي‌ايران

– بررسي مصاديق مختلف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

– بررسي مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي براي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مطالعه برخي از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفيف، تبديل و تشديد آن و نيز مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم.

– بررسي قوانين و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح براي رسيدگي، تعيين حدود صلاحيت هر يك از مراجع قضايي و غيرقضايي و نيز تبيين معاني قانوني صلاحيت هر يك از مراجع فوق و در نهايت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحيت.

 

92