پایان نامه حقوق

جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران-پايان نامه

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نکنند (مریوانی، 1384).

گفتار دوم) سرعت جریان دادرسی[1]

سرعت و دقت در دادرسي يکي از مشخصه هاي اصلي در تامين اهداف نظام قضايي است. طولاني شدن فرايند رسيدگي به دعاوي کيفري و حقوقي موجب نارضايتي مراجعان و کاهش اعتماد مردم به دستگاه قضايي خواهد شد. اطاله دادرسي در دعاوي کيفري، فاصله بين مجازات و ارتکاب عمل مجرمانه را آن قدر زياد مي نمايد که تاثير بازدارندگي مجازات را از بين مي برد و ترس و رعب مجرمان را از عواقب جرايم کاهش مي دهد اطاله دادرسي، طولاني شدن نامتعارف جريان رسيدگي به پرونده ها در مراجع قضايي است. (جوزانی، 1393).

به عبارت ديگر، هر عاملي که به طور غيرطبيعي باعث شود دادرسي بيشتر از موعد مناسب خود جريان داشته باشد در هيچ يک از مواد قانون آيين دادرسي اصطلاح اطاله دادرسي به کار برده نشده است و همواره سرعت در دادرسي مد نظر قانونگذار بوده است. نتايج مطالعات و بررسي انجام شده نشان مي دهد عوامل انساني، سازماني، قانوني و بسياري عوامل ديگر بر اطاله دادرسي تاثيرگذار بوده که هر کدام از اين عوامل به صورت عوامل تفکيکي و زيرمجموعه اي قابل بررسي با جزئيات بيشتر خواهد بود.

در این‌باره، در دادرسی‌ مدنی اصلی در نوشته‌های مربوط مورد استناد قرار می‌گیرد که به«اصل سرعت دادرسی» معروف است. این اصل دارای مقتضیاتی است و از جمله این‌که در جهت جلوگیری از منافع‌ در حال تضییع طرف مقابل متقاضی، هرگونه دستور و ترتیبی که مانع از این زیان و تضییع‌ می‌شود، صادر شود که در قانون آیین دادرسی ما تحت ‌عناوین دستور موقت، تامین خواسته، تامین دعوای واهی و به ‌طور کلی تمام قرارهای تأمین و موقتی تدوین شده است. ( شمس، 1388 و شیرازی،1344 و بقال شیروان، 1390).[2]

این معنا از سرعت، اگرچه قابل‌توحه و در مواردی بسیار حیاتی است ولی، اصل سرعت اجرای عدالت‌ حاوی معنایی دیگر نیز هست که در اصول دادرسی مدنی فراملی مؤسسهء حقوق آمریکا و موسسهء یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی رم، به «اصل سرعت اجرای عدالت، تعبیر شده است. مطابق این اصل که در اصل هفتم‌ این اصول آمده است : دادگاه باید در مدتی معقول و متعارف دعوا را حل‌وفصل کند؛ بدین منظور، طرفین باید با دادگاه همکاری نمایند.آن‌ها از حق مورد مشورت معقول و متعارف قرار گرفتن دربارهء تعیین اوقات رسیدگی برخوردارند. (محسنی، 1387).

[1] . speed trial

[2]  . دو نهاد دستور موقت و تأمین خواسته که به دو شمشیر بران دادرسی مدنی معروف می باشند، بر پایه یکی از بنیادی ترین اصول دادرسی یعنی اصل سرعت بنا شده اند، بر همین اساس است که می توان در حالتی که قطعیتی در پیروزی در دعوا نهایی نباشد با تاسیسی به نام دستور موقت از ورود خسارات احتمالی جلوگیری نمود. ( ابهری و محمدی و زارعی،1389).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1ـ سوال اصلی

آیا روش و شرایط پیش بینی شده در مقررات دادرسی مدنی ایران برای تغییر در دعوا با اصل رعایت حقوق متداعیین تناسب و انطباق دارد؟

2ـ سوالات فرعی

الف) در چه مواردی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از این اصل عدول شده  و  تغییراتی در دعوای ابتدایی اعمال شده است؟

ب) قانون آیین دادرسی فعلی، از حیث جایگاه و رعایت این اصل چه نقایص و ضعف هایی دارد؟

ج) چه راهکارها و تدابیری را می توان برای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل بکار بست؟

د) با توجه به مواد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد تغییر در دعوا، چه زمان و شرایطی برای تغییر در دعوا در نظر گرفته شده است؟

ج) اهداف تحقیق

1ـ هدف اصلی

تبیین جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

2ـ اهداف فرعی

الف) تبيین و تشریح دلایل و مصلحت هایی که موجب شده است در بعضی موارد قانونگذار از این اصل عدول کرده و احکام جداگانه ای مقرر نماید.

ب) تببین نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا

ج) تبیین راهکارها و تدابیر جدید برای برطرف کردن نقایص و اجرای هر چه بهتر اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

92