جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی-دانلود پایان نامه ارشد


 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست

چکیده 1

مقدمه: 2

بیان مساله: 2

ضرورت واهمیت تحقیق: 2

اهداف پژوهش: 3

سئوالهای تحقیق: 3

فرضیه های تحقیق: 4

روش تحقیق:.. 4

ابزار گردآوری اطلاعات: 4

ساختار تحقیق: . 4

فصل اول : 5

تعاریف و مفاهیم 5

1-1 معنای لغوی و اصطلاحی مصلحت 6

1-1-1. معنای لغوی مصلحت : 6

1-1-2. معنای اصطلاحی مصلحت: 7

1-2. مصلحت بر اساس شهادت شارع: 8

مصلحت بر اساس شهادت شارع به اعتبار یا عدم اعتبار آن به سه دسته تقسیم می شود : 8

1-3. بررسی رابطه مصلحت با ضرورت و بحث اهم و مهم 9

1-3-1. نسبت بین مصلحت و اهم و مهم 9

1-3-2. نسبت بین مصلحت و ضرورت: 11

1-3-3. تفاوت اضطرار و ضرورت 13

1-4. حکم و انواع آن 14

1-4-1. تعریف حکم: 14

1-4-2. انواع حکم: 17

1-4-3. حکم ثابت و متغیر: 17

1-4-4. احکام اولیه، ثانویه 20

1-4-4-1. تعریف حکم اولیه و حکم ثانوی: 20

1-4-4-2. حکومت در لغت 22

1-4-4-3. حکومت در اصطلاح 22

1-4-4-4. تبیین حکم حکومتی 23

1-4-4-5. حکم حکومتی و نظریات راجع به آن: 24

1-4-4-6. دیدگاه علامه طباطبایی درباره ی حکم حکومتی : 28

1-4-4-7. تحلیل و بررسی دیدگاه علامه: 28

نتیجه گیری فصل اول : 30

فصل دوم : 32

مصلحت در فقه اهل سنت 32

2-1. معنای لغوی مصالح مرسله: 33

2-2. معنای اصطلاحی مصالح مرسله : 34

2-3. تقسیمات مصالح 35

2-3-1. مصالح از جهت شدت و ضعف و اهمیت آن: 35

2-3-2.  مصلحت از دیدگاه شارع: 38

2-3-3. مصلحت از جهت ثابت و متغیر بودن : 41

2-4. نظریه عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه 41

2-5. تبعیت احکام از مقاصد شریعت 44

2-5-1. تعریف مقاصد شریعت 44

2-5-2. مقاصد شریعت از منظر علمای اهل سنت 45

2-6. جایگاه مصلحت در نزد فقهای اهل سنت 47

2-6-1. ضروریات 47

2-6-2.حاجیات 48

2-6-3. تحسینات (اخلاقیات) 48

2-7. منبع بودن مصالح مرسله از منظر فقهای اهل سنت 48

2-7-1. نسبت و رابطه مصالح مرسله با قیاس 51

2-7-1-1. تعریف قیاس 51

2-7-1-2. اقسام قیاس 52

2-7-1-3. تحریر محل نزاع 53

2-7-1-4. تبیین رابطه مصالح مرسله با قیاس 53

2-7-2. نسبت و رابطه مصالح مرسله با استحسان 54

2-7-2-1. معنای لغوی و اصطلاحی استحسان 55

2-7-2-2. اقسام استحسان 57

2-7-2-3. تبیین رابطه مصالح مرسله با استحسان 57

2-7-3. نسبت و رابطه مصالح مرسله با ذرایع 58

2-7-3-1. معنای لغوی و اصطلاحی ذرایع 58

2-7-3-2. تبیین رابطه مصالح مرسله با ذرایع 59

2-8. ثمرۀ فقهى اختلاف نظر در حجیت مصالح مرسله: 59

نتیجه گیری فصل دوم 61

فصل سوم : 62

مصلحت در فقه امامیه 62

3-1. دیدگاه امامیه پیرامون مصالح مرسله 63

3-2. تعریف اصطلاحی مصالح مرسله از دیدگاه آیت الله سبحانی: 70

3-3. نظریه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد 72

3-3-1. مفهوم تبعیت حکم از مصلحت و مفسده: 72

3-3-2. عقل و تبعیت احکام از مصالح نفس الأمری: 73

3-4. مصالح و نقش آن در احکام 75

3-4-1. مصالح و نقش آن در احکام اولیه 75

3-4-2. مصالح و نقش آن در احکام ثانویه: 77

3-4-3. مصالح و نقش آن در احکام حکومتی 78

3-5. مصادیق صدور حکم حکومتی 80

3-5-1. نمونه هایی از احکام حکومتی پیامبر اکرم (ص) 80

3-5-2.  نمونه هایی از احکام حکومتی در زمان ائمه اطهار (ع) 81

3-5-3.  نمونه هایی از احکام حکومتی در تاریخ معاصر 83

نتیجه گیری فصل سوم 86

فصل چهارم : 87

تشخیص مصلحت در حکومت 87

4-1. مصادیق تشخیص مصلحت در حکومت 89

4-1-1 : حفظ نظام 89

4-1-2. حفظ تمامیت ارضی کشور : 94

4-1-3. حفظ فرهنگ اسلامی و ملی : 94

4-2. نسبت بین ارکان حکومت و رعایت مصلحت: 96

4-3. نگاهی اجمالی بر سیر تاریخی شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام 98

4-3-1. تشکیل مجمع 99

4-3-2. مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی 103

4-3-3. ارکان مجمع 105

4-3-4. سازمان مجمع 105

4-3-5. شورای مجمع 106

4-3-6. اعضا : 106

4-3-7. ویژگی های اعضا : 107

4-3-8.ترکیب مجمع 108

4-3-9. وظایف 109

4-3-10. حدود اختیار مجمع در حل اختلاف 110

4-3-11. نسبت بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد 115

4-3-12. ویژگی های احکام صادره (مصوبات) مجمع تشخیص مصلحت نظام: 116

نتیجه گیری فصل چهارم: 117

جمع بندی تحقیق: 118

منابع 119

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  • چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی
  • بررسی وتبیین محدوده قاعده مصلحت در حکومت اسلامی
  • تبیین لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

سئوالهای تحقیق:

  • آیا احکام، اعم از اولیه و ثانویه و حکومتی تابع مصالح و مفاسد اند؟
  • آیا محتوای احکام صادره از سوی فقیه حاکم همان احکام اولی و ثانوی است؟
  • آیا فقیه حاکم، با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتاً تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید؟
  • آیا ارکان حکومتی حسب مورد، موظف به رعایت عنصر مصلحت نظام و مصالح عمومی، در تصمیم گیری های خود هستند؟
  • آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول عنوان حکومتی است؟

 *********************

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

Related posts:

Back to Top